Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1109. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021, stran 3313.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 18. redni seji dne 30. marca 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021 
1. člen 
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec sprejme zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tabelarični del pa na spletnih straneh Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Št. 007-0002/2022-1
Dobrova, dne 30. marca 2022
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar

AAA Zlata odličnost