Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1108. Odlok o dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje, stran 3312.

  
Na podlagi 3., 4., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 22. redni seji dne 12. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje 
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12 in 58/19; v nadaljevanju: odlok) se v 3. členu na koncu šeste alineje pika nadomesti s podpičjem in se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali.«.
2. člen
V 4. členu odloka se na koncu dvanajste alineje pika nadomesti s podpičjem in se doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
»– upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.«.
3. člen
V 7. členu odloka se na koncu druge alineje pika nadomesti s podpičjem in se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.«.
4. člen
V 9. členu odloka se na koncu osme alineje pika nadomesti s podpičjem ter se doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-3/2022
Celje, dne 12. aprila 2022
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost