Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1107. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Celje za leto 2022, stran 3312.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20 – odl. US), 10. člena Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/21), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 55. in 69. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 22. redni seji dne 12. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Celje za leto 2022 
1. člen 
Ta odlok določa namen in višino uporabe sredstev proračunske rezerve Mestne občine Celje v letu 2022.
2. člen 
(1) Skladno z Odlokom o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022 je predvidena uporaba proračunske rezerve do višine 50.000 EUR za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
(2) Sredstva proračunske rezerve se lahko v letu 2022 dodatno uporabijo do višine največ 422.260,22 EUR za financiranje izdatkov v zvezi s sanacijo plazu nad stanovanjskim objektom Zagrad 47a in občinsko cesto JP 536561.
3. člen 
O uporabi sredstev proračunske rezerve župan poroča mestnemu svetu v okviru zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-4/2022
Celje, dne 12. aprila 2022
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost