Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1100. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Bovec, stran 3307.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Bovec(Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovecna 21. redni seji dne 7. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Bovec 
1. člen 
Spremeni se 6. člen Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Bovec tako, da se po novem glasi:
»6. člen
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. členu ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje pod pogoji iz 7. člena tega odloka, so dodatno popolno oproščeni plačila turistične takse in posledično promocijske takse tudi:
– osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu od 3 do 30 dni,
– državljani Ukrajine z začasno zaščito ter njihovi družinski člani za celotno obdobje bivanja v nastanitvenem obratu,
– državljani Ukrajine, ki so prosilci za mednarodno zaščito ali osebe z mednarodno zaščito ter njihovi družinski člani za celotno obdobje bivanja v nastanitvenem obratu.
(2) Do oprostitve plačila turistične takse, ki se plačuje v letnem pavšalnem znesku, so upravičeni naslednji zavezanci:
– lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj, ki niso primerna za bivanje, kar se dokazuje z ustreznim fotografskim materialom oziroma ogledom nepremičnine,
– lastniki počitniških hiš/stanovanj, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Bovec,
– lastniki počitniških hiš, ki svoje nastanitve dajejo v uporabo državljanom Ukrajine z začasno zaščito ter njihovim družinskim članom sorazmerno za celotno obdobje bivanja v počitniških hišah/stanovanjih,
– lastniki počitniških hiš, ki svoje nastanitve dajejo v uporabo državljanom Ukrajine, ki so prosilci za mednarodno zaščito ali osebam z mednarodno zaščito ter njihovim družinskim članom sorazmerno za celotno obdobje bivanja v počitniških hišah/stanovanjih.
(3) Oprostitev plačila turistične takse iz prvega in drugega odstavka tega člena se oprosti z odločbo pristojnega organa iz 3. člena tega odloka, kot slednje predpisuje drugi in tretji odstavek 7. člena tega odloka.«
2. člen 
Spremeni se 7. člen Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Bovec tako, da se po novem glasi:
»7. člen
(dokazila in vloga za oprostitev) 
(1) Dokazila za zakonsko oprostitev po 18. členu ZSRT-1 so navedena v posameznih alineah tega člena, kjer pa niso natančneje določena, so razvidna iz pojasnil v prilogi tega odloka.
(2) Odločbo o oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz prvega odstavka 6. člena tega odloka izda občinski organ iz 3. člena tega odloka na podlagi pisne vloge zavezanca, ki jo je slednji dolžan predložiti najmanj 8 dni pred prvo prenočitvijo, na katero se oprostitev plačila turistične takse nanaša. Ponudnik nastanitve mora občini
– v primeru uveljavljanja oprostitve za delavce na začasnem delu posredovati seznam delavcev, pri čemer morata biti v potrdilu navedena oblika in obdobje začasne zaposlitve,
– v primeru uveljavljanja oprostitve za državljane Ukrajine – osebe z začasno zaščito, prosilce za mednarodno zaščito ali osebe z mednarodno zaščito – ter njihove družinske člane morajo vlogi biti priložene fotokopije izkaznic o začasni ali mednarodni zaščiti ali fotokopije drugih uradnih dokumentov, ki to dokazujejo (npr. potrdilo o oddaji vloge za začasno ali mednarodno zaščito) oziroma mora biti izkazano, da so sobivajoči družinski člani teh oseb, vloga pa mora vsebovati poimenski seznam vseh oseb, ki bodo v turistični kapaciteti nastanjeni.
(3) Odločbo o oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz prve in druge alinee drugega odstavka 6. člena izda občinski organ iz 3. člena tega odloka na podlagi pisne vloge zavezanca, kateri so predložena dokazila o razpolaganju z upravičenimi razlogi. Zavezanec je vlogo dolžan predložiti na javni poziv zavezancem pred izdajo odločbe o odmeri pavšalnega zneska turistične takse oziroma upravičenost najpozneje lahko uveljavlja s pritožbo zoper že izdano odločbo. Upravičenost je dolžan izkazovati za vsako leto posebej.
(3a) Zavezancem iz tretje in četrte alinee drugega odstavka 6. člena izda občinski organ iz 3. člena tega odloka odločbo o oprostitvi plačila turistične takse na podlagi poimenskega seznama v počitniški hiši/stanovanju bivajočih oseb, pri čemer morajo biti vlogi priložene fotokopije izkaznic o začasni ali mednarodni zaščiti ali fotokopije drugih uradnih dokumentov, ki to dokazujejo (npr. potrdilo o oddaji vloge za začasno ali mednarodno zaščito) oziroma mora biti izkazano, da so sobivajoči družinski člani teh oseb.
(4) Odločbo o oprostitvi plačila turistične takse iz drugega odstavka tega člena občina pošlje v vednost tudi nastanitvenemu obratu, na katerega se prenočitev nanaša, ki tako oprostitev vpiše v evidenco iz 9. člena tega odloka.«
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2018-3
Bovec, dne 7. aprila 2022
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

AAA Zlata odličnost