Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1099. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2021, stran 3305.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US), Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 21. redni seji dne 7. 4. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Bovec za leto 2021 
1. člen 
Zaključni račun proračuna je akt občine, kjer je v splošnem delu podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov občine za preteklo leto. Zaključni račun je poročilo o izvršitvi s proračunom opredeljenih ciljev in nalog občine in s tem prikaz uporabe javnega denarja, je torej odraz preteklega delovanja proračunskih uporabnikov.
2. člen 
Zaključni račun Občine Bovec za leto 2021 izkazuje:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.480.244,09
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.507.287,25
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.417.976,48
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.242.819,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
347.089,79
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
828.067,69
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.089.310,77
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
539.027,02
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
9.612,80
712
DENARNE KAZNI
49.617,63
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
262.875,59
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
228.177,73
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
213.932,44
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
92.252,30
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
121.680,14
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
610,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
610,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.726.306,42
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.717.607,62
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU
8.698,80
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
32.107,98
787
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
32.107,98
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.357.932,01
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.639.744,07
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
493.253,91
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
77.339,17
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.016.259,55
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
4.249,15
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
48.642,29
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.803.680,87
410
SUBVENCIJE
128.518,91
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
538.450,39
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
151.888,14
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
984.823,43
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.818.369,56
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.818.369,56
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
96.137,51
431
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
28.792,20
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
67.345,31
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.)
2.122.312,08
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
80.799,69
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
80.799,69
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
80.799,69
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
418.852,99
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
418.852,99
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
1.784.258,78
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 
–418.852,99
XI.
NETO FINANCIRANJE 
–2.122.312,08
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 
NA DAN 31. 12. 2020 
1.193.978,61
XIII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 
NA DAN 31. 12. 2021 
2.968.649,36
3. člen 
Presežek sredstev na računu na dan 31. 12. 2021 se prenese v naslednje leto.
4. člen 
Nadzorni odbor Občine Bovec se je dne 28. 3. 2022 seznanil s predlogom Zaključnega računa proračuna Občine Bovec za leto 2021.
5. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2021.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2020-9
Bovec, dne 7. aprila 2022
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

AAA Zlata odličnost