Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022

Kazalo

1052. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razgledni stolp na Čemšeniški planini, stran 3143.

  
Na podlagi četrtega odstavka 115. člena in druge alineje četrtega odstavka 289. člena ter v povezavi s prvim odstavkom 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20 – ZIUOPDVE), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 21. redni seji dne 28. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razgledni stolp na Čemšeniški planini 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(podlaga in predmet OPPN) 
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu OPPN) za razgledni stolp na Čemšeniški planini.
(2) OPPN se sprejme ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 18/15 – uradno prečiščeno besedilo).
II. VSEBINA OPPN 
2. člen 
(sestavni deli OPPN) 
A) TEKSTUALNI DEL OPPN (ODLOK)
1. Opis prostorske ureditve
1.1 Namen OPPN in načrtovana prostorska ureditev
1.2 Območje OPPN
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji
2.2 Rešitve načrtovane ureditve
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. Pogoji glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture ter priključevanja nanjo
4. Rešitve in ukrepi za varstvo kulturne dediščine
5. Rešitve in ukrepi za ohranjanje narave, varovanje zdravja ljudi, varstvo okolja in naravnih virov
6. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN
8. Velikost dopustnih odstopanj
B) 
GRAFIČNI NAČRTI
B1
Izsek iz grafičnega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju 
M 1:5.000
B2
Območje občinskega podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem 
M 1:250
B3
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:10.000
B4
Ureditvena situacija
M 1:250
B5
Načrt parcelacije 
M 1:250
C) 
SPREMLJAJOČE GRADIVO
C1
Izvleček iz hierarhično višjih prostorskih aktov
C2
Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
C3
Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi
C4
Podatki iz prikaza stanja prostora
C5
Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
C6
Mnenja nosilcev urejanja prostora, odločba glede CPVO
C7
Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
C8
Povzetek za javnost
C9
Elaborat ekonomike
1. Opis prostorske ureditve
1.1 Namen OPPN in načrtovana prostorska ureditev
3. člen 
(namen OPPN in načrtovana ureditev) 
(1) S tem OPPN se z namenom ureditve razgledne točke na drugem najvišjem vrhu v Zasavsko-Posavskem hribovju podrobneje načrtuje razgledni stolp na Črnem vrhu na Čemšeniški planini.
(2) Z OPPN se določijo usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoji za njihovo izvedbo.
1.2 Območje OPPN
4. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN, znotraj katerega je načrtovana umestitev razglednega stolpa, se nahaja v skrajno severnem delu Občine Zagorje ob Savi, na območju Črnega vrha na Čemšeniški planini.
(2) Območje zajema zemljišči oziroma dela zemljišč s parcelnima številkama: 856/54 in 856/61, k.o. Čemšenik.
(3) Območje OPPN s potekom meje je prikazano na grafičnih načrtih.
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji
5. člen 
(vplivi in povezave) 
(1) Razgledni stolp se nahaja na pomembnem pohodniškem, izletniškem in športno-rekreacijskem območju Čemšeniške planine, tik ob meji Občine Zagorje ob Savi z občinama Vransko in Tabor.
(2) Lokacija stolpa na Črnem vrhu nad Čemšeniško planino se navezuje na:
– mrežo obstoječih planinskih poti na Čemšeniški planini,
– lokacijo planinske koče-doma dr. Franca Goloba, ki predstavlja priljubljeno planinsko točko v zasavskem delu predalpskega sveta,
– lokacijo centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) na Prvinah, kjer se izvajajo tudi vsebine šole v naravi.
(3) Lokacija načrtovanega razglednega stolpa se nahaja sredi gozda, v neposredni bližini obstoječega objekta radioamaterjev, in nudi ene najlepših pogledov na Boč, Peco, Uršljo Goro, Nanos, Snežnik, Trdinov vrh ter vse do Ljubljane in Triglava.
(4) V bližini načrtovanega razglednega stolpa ni poselitvenih območij, se pa severno od območja OPPN nahaja gozdni rezervat Zaplanina. Območje se nahaja na območju naravne vrednote Čemšeniška planina in v območju neposrednega vpliva na varovano območje Natura 2000 Čemšeniška planina. Pri postavitvi stolpa se upoštevajo varstvene usmeritve.
2.2 Rešitve načrtovane ureditve
6. člen 
(funkcionalna zasnova) 
(1) Območje OPPN je dostopno preko obstoječih planinskih poti iz smeri Doma na Čemšeniški planini, Gunet in Presedelj. Dostop za motorna vozila v času postavitve stolpa in za potrebe vzdrževanja ter intervencije je preko obstoječe kolovozne poti, ki v pretežnem delu poteka izven meje območja OPPN. Kolovozna pot se na javno nekategorizirano cesto priključi na zemljišču s parcelno številko 856/55, k. o. Čemšenik, približno 150 m zahodno od lokacije stolpa.
(2) Umestitev razglednega stolpa je načrtovana na manjšem delu OPPN, večji del območja pa se ohranja kot gozd.
(3) Razgledni stolp sestoji iz:
– temeljne plošče,
– vertikalnih podpornih stebrov, obdanih s poševnimi obodnimi stebri; konstrukcija je zavetrovana z diagonalami po obodu,
– dostopnega stopnišča in
– ograjene lesene ploščadi, ki sprejme do ca. 20 obiskovalcev.
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.3.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
7. člen 
(vrste dopustnih osnovnih in pomožnih objektov glede na namen) 
(1) V skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) je na celotnem območju OPPN dopustna gradnja naslednjih osnovnih in pomožnih objektov:
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh:
21 Objekti prometne infrastrukture, od teh:
211 Ceste, od teh:
2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste (samo v smislu rekonstrukcije obstoječe kolovozne poti in ureditve ustavitvenega mesta za potrebe vzdrževanja in intervencije),
24 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh:
241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od teh:
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od tega samo:
– razgledne ploščadi in opazovalnice (razgledni stolp)
242 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh:
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, od tega:
– oporni zidovi, objekti za zadrževanje plazov, ograje(za elemente, ki morajo biti ograjeni zaradi zagotavljanja varnosti).
3 DRUGI GRADBENI POSEGI, od teh:
31 Trajno reliefno preoblikovanje terena,
32 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin (samo urbana oprema in informacijske table ter spominska obeležja)
(2) Objekti in ureditve iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti od meje gozdnega razervata Zaplanina oddaljeni vsaj eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma vsaj 30 m. Do posegov v območje varstvenega pasu gozdnega rezervata ne sme priti niti v času gradnje niti v času uporabe ureditev. Znotraj varstvenega pasu gozdnega rezervata Zaplanina ni dopustno trajno reliefno preoblikovanje terena.
8. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti) 
Na območju OPPN je dopustno izvajanje športno rekreacijske in turistične dejavnosti, vezane na delovanje razglednega stolpa. Prav tako je v obstoječem lesenem objektu, ki se nahaja vzhodno od načrtovanega razglednega stolpa dopustno izvajanje radioamaterske dejavnosti.
9. člen 
(vrste gradenj in drugih posegov) 
Na območju OPPN so dopustne naslednje izvedbe gradbenih in drugih del pod pogoji tega odloka:
– novogradnje,
– rekonstrukcije,
– odstranitve,
– vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist.
2.3.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja
10. člen 
(razgledni stolp) 
(1) Lega razglednega stolpa: razgledni stolp se umesti znotraj območja OPPN, pri čemer se poseg v gozd v čim večji možni meri omeji le na površino razglednega stolpa in pripadajoče funkcionalno zemljišče. Razgledni stolp mora biti od meje gozdnega rezervata Zaplanina oddaljen najmanj za eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja zadevnega območja oziroma vsaj 30 m.
(2) Velikost: predvidena višina stolpa je do vključno 35 m. Čez višino stolpa lahko sega strelovodni sistem.
(3) Oblikovanje: stolp je v osnovi lesen. Dopustna je uporaba lesnih lepljencev, lahko tudi masivnega lesa ter jeklenih komponent. Temeljna plošča se izvede kot betonska.
(4) Ureditev okolice objekta: za postavitev razglednega stolpa se po potrebi izvedejo gradbena dela, s katerimi se uravna obstoječ teren. Na območju OPPN se uredi ustavitveno mesto oziroma površina za vzdrževalna in intervencijska vozila.
2.3.3 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
11. člen 
(parcelacija) 
V načrtu parcelacije, ki je sestavni del OPPN je gradbena parcela določena razglednemu stolpu in dostopni cesti do stolpa.
3. Pogoji glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture ter priključevanja nanjo
12. člen 
(gospodarska javna in druga infrastruktura) 
Na območju OPPN ni evidentirane gospodarske javne in druge infrastrukture, ki bi jo bilo treba zaradi izvedbe načrtovane ureditve prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi.
13. člen 
(odvajanje padavinskih voda) 
(1) Padavinske odpadne vode se odvajajo razpršeno po gozdnem pobočju.
(2) Odvajanje odpadnih padavinskih vod v varstveni pas gozdnega rezervata ni dovoljeno.
14. člen 
(odpadki) 
Zagotovi se zbiranje ter odstranitev gradbenih odpadkov.
4. Rešitve in ukrepi za varstvo kulturne dediščine
15. člen 
(varstvo kulturne dediščine) 
Na območju OPPN ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine.
5. Rešitve in ukrepi za ohranjanje narave, varovanje zdravja ljudi, varstvo okolja in naravnih virov
16. člen 
(gozd) 
(1) Gozd na obravnavanem območju ima na prvi stopnji poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti, ki določa način gospodarjenja z gozdovi. Pomemben vpliv na gospodarjenje imajo tudi druge ekološke in socialne funkcije (funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev, hidrološka funkcija, funkcija varovanja naravnih vrednot), ki so poudarjene na drugi stopnji. Na delu severnega pobočja Čemšeniške planine, se severno od lokacije načrtovane postavitve razglednega stolpa nahaja gozdni rezervat Zaplanina (id. št. 0910), ki je razglašen z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15 in 191/20).
(2) Pri postavitvi razglednega stolpa se upoštevajo naslednji omilitveni ukrepi in usmeritve, z namenom zmanjšanja posledic vpliva načrtovanih prostorskih ureditev na gozd in gozdni prostor oziroma na funkcije gozda:
1. Vsi načrtovani posegi na območju OPPN, vključno s potrebno krčitvijo gozda oziroma posekom posameznega gozdnega drevja, se omejijo le na izbrano mikrolokacijo za postavitev razglednega stolpa. Gradnja oziroma postavitev drugih objektov znotraj preostalega območja OPPN ni dovoljena. Izjemoma so dovoljene le druge manjše prostorske ureditve, kot je postavitev klopi, miz, informativnih tabel ipd.
2. Razgledni stolp naj bo od meje razglašenega gozdnega rezervata Zaplanina oddaljen vsaj eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja zadevnega območja, oziroma vsaj 30 m. Vsi posegi znotraj območja OPPN morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da ne bo prišlo do posegov in do krčitve gozda znotraj vplivnega območja gozdnega rezervata. Prav tako znotraj vplivnega območja ni dovoljeno izvajanje posegov in dejavnosti, ki bi lahko imeli negativni vpliv na stanje gozdnega rezervata in njegov razvoj v prihodnosti. Za vse posege v gozd in gozdni prostor je treba predhodno pridobiti soglasje oziroma mnenje Zavoda za gozdove Slovenije.
3. Obstoječa drevesna in grmovna vegetacija znotraj območja OPPN naj se v čim večji možni meri ohrani. V kolikor je mogoče, naj se jo vključi v celostno ureditev zadevnega območja (npr. izobraževalni namen ipd.). Drevesne in grmovne vegetacije, ki na območju OPPN sega v varstveni pas gozdnega rezervata praviloma ni dopustno krčiti.
4. Vse načrtovane posege v gozdu in gozdnem prostoru je treba izvesti v minimalnem potrebnem obsegu tako, da bo poseg v prostor čim manjši, da bo posek gozdnega drevja izveden v najmanjšem možnem obsegu in da ne bodo ogrožene funkcije gozdov. Preprečiti je treba vsako nepotrebno sečnjo oziroma odstranjevanje naravne vegetacije in podrasti.
5. Razgledni stolp se umesti na tisto lokacijo znotraj območja OPPN, ki bo zahtevala minimalen potreben obseg zemeljskih del. Posegi v tla (odstranjevanje zemljine ali kamninske podlage, nasipavanje, zasipavanje ipd.) z namenom priprave zemljišča za gradnjo, naj bodo izvedeni v najmanjšem možnem obsegu. V čim večji meri naj se ohranja obstoječa morfologija prostora in naravna podlaga. Razkrivanje korenin dreves in zasipavanje koreničnikov drevja ni dovoljeno. Pohodne in povozne površine ob objektu se lahko utrjuje le z materialom lokalnega izvora oziroma z lesnimi sekanci. Vnos za to okolje nenaravnih kamenin in materialov, ni dovoljen.
6. Za potrebe gradnje in urejanja območja OPPN se uporabijo obstoječe poti in gozdne prometnice. Gradbena mehanizacija naj bo prilagojena karakteristikam in tehničnim elementom obstoječih prometnic oziroma poti na območju načrtovanega posega tako, da zaradi gradnje ne bo prišlo do dodatnih posegov v gozd vzdolž prometnic.
7. Odlaganje viškov odkopane zemlje, gradbenega materiala in drugih odpadkov v gozdu ni dovoljeno. Panje in druge sečne ostanke, ki bi nastali pri izvedbi načrtovanih del, je treba odpeljati na urejeno deponijo. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje morebitnih viškov odkopane zemlje po gozdni površini ali obsipanje koreničnikov stoječega gozdnega drevja.
8. Vsa dela povezana z gradnjo in urejanjem zemljišč z načrtovanim posegom, naj se izvajajo izven vegetacijske dobe in v času, ko se najmanj vznemirjajo prosto živeče živali.
9. Pred začetkom gradnje razglednega stolpa, v sklopu ureditve zemljišča znotraj območja OPPN, in vzdolž pohodnih poti do objekta, se priporoča posek nevitalnega, poškodovanega, nagnjenega ali drugega potencialno ogrožajočega gozdnega drevja, ki bi se lahko podrlo na stolp oziroma bi lahko ogrozilo varnost obiskovalcev razglednega stolpa.
10. Na debla in veje gozdnega drevja ni dovoljeno obešati, pritrjevati ali postavljati tujih teles, kot so smerokazi, informativne tabele, koši za odpadke ipd. Izjemoma je dopustna le pritrditev manjših označevalnih tabel na deblih s pomočjo objemke, vendar mora biti zagotovljeno redno prilagajanje le-te glede na rast drevja.
17. člen 
(ohranjanje narave) 
(1) Lokacija postavitve razglednega stolpa je načrtovana v območju neposrednega vpliva na varovano območje Natura 2000 SI3000121 Čemšeniška planina ter na območju naravne vrednote Čemšeniška planina, ident. številka 5945.
(2) Z namenom preprečevanja vnosa invazivnih tujerodnih rastlin naj se ustavitvenega mesta ne utrjuje s peskom, asfaltom ali drugimi od drugod pripeljanimi materiali. Da se prepreči konflikt z medvedi, naj se ob stolpu ne zbira odpadkov.
18. člen 
(varstvo voda in tal) 
(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov. Približno 300 m od načrtovane lokacije stolpa se sicer nahaja 3. vodovarstveno območje vodnega vira (v Občini Vransko), ki se varuje pred onesnaževanjem.
(2) Varstvo voda in tal se zagotavlja z ustreznim zbiranjem gradbenih odpadkov in ustreznim ravnanjem v času postavitve razglednega stolpa, ki mora biti skladno s predpisi s področja voda in varstva okolja.
(3) Možnost razlitja nevarnih snovi obstaja v primeru izliva pogonskih goriv in olj iz gradbenih strojev ter naprav na gradbišču v času postavitve stolpa. Vsako razlitje nevarnih snovi je treba sanirati.
19. člen 
(varstvo zraka) 
(1) Načrtovan razgledni stolp ne povzroča emisij, povezanih z varstvom zraka, zato posebni ukrepi niso potrebni.
(2) V času postavitve stolpa se na transportni poti in na gradbišču v čim večji možni meri prepreči prenos prašnih delcev v zrak.
20. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Razgledni stolp ne povzroča emisij, povezanih s hrupom.
(2) V času postavitve stolpa se upoštevajo ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje, ki jih upoštevata investitor in izvajalec del.
6. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
21. člen 
(varstvo pred poplavami, plazljivost, erozija) 
Po podatkih iz Atlasa voda se območje ne nahaja na poplavnem, plazljivem ali erozijsko ogroženem območju.
22. člen 
(seizmološke zahteve) 
(1) V skladu s karto projektnega pospeška tal je na območju OPPN določen projektni pospešek tal 0.15 g.
(2) Zagotavlja se potresna odpornost razglednega stolpa, pri čemer se upošteva veljavna zakonodaja s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov.
23. člen 
(požarno varstvo) 
(1) Za zagotovitev požarne varnosti se na območju OPPN:
– prepove kajenje in uporaba odprtega ognja,
– zagotovijo ukrepi za preprečitev udara strele,
– zagotavljajo drugi ukrepi pred naravnimi nesrečami ter ukrepi zoper malomarnost.
(2) Dostop za gasilce se zagotavlja preko obstoječe dostopne kolovozne poti. Delovna površina za gasilska in druga intervencijska vozila se zagotavlja v sklopu ustavitvenega mesta ob stolpu ter na območju dostopne poti do stolpa.
(3) Evakuacijska pot za obiskovalce stolpa in osebe, ki opravljajo vzdrževalna in servisna dela, se zagotavlja v sklopu obstoječe dostopne poti do stolpa.
24. člen 
(zračni promet) 
V primeru, da bo razgledni stolp predstavljal oviro za zračni promet v skladu z zakonom, ki ureja področje letalstva, je potrebno zagotoviti ustrezno označitev stolpa.
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN
25. člen 
(etapnost) 
Postavitev razglednega stolpa je načrtovana v eni etapi. Dopustna je tudi etapna izvedba, pri čemer posamezne etape predstavljajo funkcionalno zaključene celote.
26. člen 
(obveznosti investitorja in izvajalca) 
(1) Investitor oziroma skrbnik razglednega stolpa mora skrbeti, da se bo načrtovani razgledni stolp uporabljal tako, da bo vpliv obiskovalcev stolpa na gozd in gozdni prostor čim manjši in da le ta ne bo bistveno vplival na ovrednotene funkcije gozda obravnavanega območja oziroma na zmožnost zagotavljanja ugodnega stanja le teh. Obiskovalce naj se usmerja na ustrezno označene in ustaljene pohodne poti, osvešča naj se jih o pomenu ohranjanja naravnega okolja idr.
(2) Po končani izvedbi načrtovanih del mora investitor oziroma izvajalec v najkrajšem možnem času:
– poskrbeti za takojšno odstranitev vseh gradbenih materialov in drugih odpadkov nastalih pri izvedbi del;
– vse z gradnjo prizadete gozdne površine ustrezno sanirati. Poškodovana gozdna tla je treba prekriti nazaj s humusnim slojem, da se zagotovi osnovne pogoje za naravno nasemenitev in ozelenitev. Vnašanje rastlin tujerodnih in rastišču neustreznih rastlinskih vrst ni dovoljeno.
(3) Investitor načrtovane gradnje mora omogočati neovirano gospodarjenje z gozdom in zagotoviti, da se pogoji za gospodarjenje in dostop z običajno gozdarsko mehanizacijo do sosednjih gozdnih zemljišč po izvedenem posegu ne bodo poslabšali.
(4) Investitor mora poskrbeti za redno vzdrževanje predvidenega objekta ter ustrezno sanacijo in vzpostavitev prvotnega stanja na zemljišču v primeru zaprtja razglednega stolpa.
(5) Zagotovi se vse ostale potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja.
8. Velikost dopustnih odstopanj
27. člen 
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 
(1) Dopustna so odstopanja glede funkcionalne zasnove, lege (lokacije razglednega stolpa znotraj območja OPPN, pri čemer mora biti stolp od meje gozdnega rezervata oddaljen vsaj eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma vsaj 30 m), velikosti razglednega stolpa (višina stolpa ne sme presegati 50 m) in drugih pogojev odloka, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju razmer pridobijo rešitve, ki so primernejše s funkcionalnega, oblikovalskega, okoljevarstvenega ali ekonomskega vidika, upoštevajo zadnje stanje tehnike ali omogočajo racionalnejšo rabo prostora. Dopustno je odstopanje od določene gradbene parcele stolpa, pri čemer mora nova parcelacija omogočati funkcionalno uporabo prostora za namen, ki je določen s tem odlokom. V primeru izvedbe vodov gospodarske javne infrastrukture, ki niso predvideni s tem odlokom, je treba objekte umestiti v oziroma ob trase obstoječih poti in v soglasju z Zavodom za gozdove.
(2) Odstopanja iz prejšnjega odstavka tega člena ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi, z njimi morajo soglašati organi in organizacijev delovno območje katerih spadajo ter ne smejo poslabševati prostorskih in okoljskih zahtev po tem odloku.
III. KONČNE DOLOČBE 
28. člen 
(inšpekcijsko nadzorstvo) 
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
29. člen 
(vpogled v OPPN) 
OPPN je na vpogled na Občini Zagorje ob Savi in v prostorskem informacijskem sistemu.
30. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-4/2020-34
Zagorje ob Savi, dne 28. marca 2022
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost