Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022

Kazalo

1050. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Vipava za leto 2022, stran 3141.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 3. izredni seji dne 4. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu št. 1 proračuna Občine Vipava za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
8.258.891
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
5.833.027
70
DAVČNI PRIHODKI
5.056.327
700 Davki na dohodek in dobiček 
4.117.425
703 Davki na premoženje 
829.347
704 Domači davki na blago in storitve 
109.055
706 Drugi davki
500
71
NEDAVČNI PRIHODKI
776.700
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
748.815
711 Takse in pristojbine 
9.000
712 Denarne kazni 
10.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
2.000
714 Drugi nedavčni prihodki 
6.885
72
KAPITALSKI PRIHODKI
860.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
160.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
700.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.370.970
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
629.213
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
741.757
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
194.894
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
194.894
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.921.391
40
TEKOČI ODHODKI
2.971.446
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
387.050
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
77.252
402 Izdatki za blago in storitve 
2.403.544
403 Plačila domačih obresti 
8.600
409 Rezerve 
95.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.429.991
410 Subvencije 
77.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.339.967
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
262.620
413 Drugi tekoči domači transferi 
750.404
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.382.919
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
6.382.919
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
137.035
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. porabniki 
49.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
87.535
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (proračunski primanjkljaj) 
–3.662.500
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
2.000.000
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
164.514
55
ODPLAČILO DOLGA
164.514
550 Odplačila domačega dolga
164.514
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.) 
–1.827.014
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.835.486
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
3.662.500
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.827.014
9009 Splošni sklad za drugo
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-24/2021-45
Vipava, dne 4. aprila 2022
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost