Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022

Kazalo

1048. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Hruševec – EUP ŠE190/1, ŠE190/2 in ŠE189, stran 3137.

  
Občinski svet Občine Šentjur je na podlagi četrtega odstavka 115. člena v povezavi s prvim odstavkom 119. člena ter tretjega odstavka 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) ter Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Hruševec (EUP ŠE190/1, ŠE190/2 in ŠE189), kot spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Hruševec S12-R, št. 3505-0004/2017 (261) z dne 17. 9. 2019, na 15. redni seji dne 22. marca 2022 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Hruševec – EUP ŠE190/1, ŠE190/2 in ŠE189 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Hruševec S12-R kot občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja naselja Hruševec, enota urejanja prostora ŠE 190/1, ŠE 190/2 in ŠE 189 v Občini Šentjur, ki ga je izdelal Arhitekt Šmid d.o.o., Maribor pod številko projekta 7-010119 v mesecu juniju 2021 (v nadaljnjem besedilu: SD OPPN).
2. člen 
SD OPPN obsegajo besedilo in kartografski del. Izdelana sta v digitalni in analogni obliki. Spremembe in dopolnitve so sestavljene iz naslednjih delov:
A. ODLOK O SD OPPN
B. KARTOGRAFSKI DEL SD OPPN
1. Izsek iz OPN Občine Šentjur
M 1:5000
2. Pregledna karta s prikazom območja obdelave
M 1:1000
3. Ureditvena situacija
M 1:1000
4. Situacija prometne ureditve
M 1:1000
5. Ureditvena situacija komunalne in energetske infrastrukture
M 1:1000
6. Načrt parcelacije s količbenimi točkami
M 1:1000
7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi nesrečami
M 1:2000
8. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:1000
C. PRILOGE
Priloge k SD OPPN so:
i. Obrazložitev in utemeljitev SD OPPN
ii. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
iii. Izhodišča za pripravo SD OPPN
iv. Povzetek za javnost
II. OPIS MEJE OBMOČJA 
3. člen 
Meja območja se ne spreminja.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO 
4. člen 
V besedilu 4. člena ZN se izbriše stavek »Območje kvalitetno dopolnjujeta centralno locirana večnamenska ploščad in zelene javne površine«.
V besedilu 5. člena ZN se izbriše tretja in četrta alineja prvega odstavka ter druga alineja drugega odstavka.
IV. POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR 
5. člen 
V 6. členu se izbrišejo vse alineje prvega odstavka in nadomestijo z naslednjim besedilom:
»– severno podobmočje FCS, ki zajema tri večstanovanjske objekte (VSO S01, VSO S02, VSO S03)
– osrednje zahodno podobmočje FCOZ, ki zajema devet individualnih stanovanjskih objektov (ESO OZ01, ESO OZ02, ESO OZ03, ESO OZ04, ESO OZ05, ESO OZ06, ESO OZ07, ESO OZ08, ESO OZ09)
– osrednje vzhodno podobmočje FCOV z enim večstanovanjskim objektom (VSO OV01)
– južno podobmočje FCJ s tremi večstanovanjskimi in devetimi individualnimi stanovanjskimi objekti (VSO J01, VSO J02, VSO J03, ESO J01, ESO J02, ESO J03, ESO J04, ESO J05, ESO J06, ESO J07, ESO J08, ESO J09)
– osrednje vzhodno podobmočje FCOT z razširitvijo obstoječega trgovskega objekta.«
6. člen 
V 7. členu se besedilo izbriše in nadomesti z naslednjim besedilom:
»1. severno območje treh večstanovanjskih objektov – FCS: funkcionalna enota se nahaja na severni strani območja obdelave. Celoto sestavljajo trije večstanovanjski objekti: VSO S01, VSO S02 in VSO S03, vsi etažnosti P+2+M, enotnega oblikovanja. Dimenzije objektov so podane v grafičnem delu SD OPPN. K objektom spadajo tri parkirišča, P9 S03, P23 S01 in P16 S02, skupaj 48 parkirnih mest. Ne glede na velikost objektov je v fazi projektiranja potrebno zagotoviti 2 PM na stanovanje + 10 % za obiskovalce. Objekti imajo oblikovanje pritličja in dveh nadstropij oblikovano v enovitem gabaritu, mansardna etaža je manjše tlorisne površine, umaknjena navznoter, kakor je prikazano v grafičnih prilogah. Strehe objektov so lahko nizkonaklonske (ravne) ali poljubnega naklona, vendar mora biti celotna funkcionalna enota oblikovana v enoviti strukturni in arhitekturni podobi. V primeru dvokapne strehe objektov je sleme strehe vzporedno z vzdolžno smerjo objekta. V kolikor je streha objektov nizkonaklonska ali ravna je maksimalna dovoljena višina objekta 13 m, merjeno od stika objekta s terenom do najvišje točke objekta; v primeru dvokapne strehe je maksimalna dovoljena višina objekta 14 m, merjeno od stika objekta s terenom do najvišje točke objekta.
2. osrednje zahodno območje devetih individualnih stanovanjskih objektov – FCOZ: funkcionalna enota se nahaja na zahodni strani območja in jo tvorita zahodna (objekti ESO OZ01, ESO OZ03, ESO OZ05, ESO OZ07, ESO OZ09) in vzhodna vrsta objektov (ESO OZ02, ESO OZ04, ESO OZ06, ESO OZ08). K vsakemu objektu sodi individualno zemljišče, garaža in zunanji dostop. Cesta O01 in cesta O02 priključujeta območje na Gajstovo pot. Dimenzije objektov so prikazane v grafičnem delu SD OPPN. Objekti so veliki 8,90 x 11,40 m; lahko so manjši. Etažnost objektov je P+1. Etažnost garažnih prizidkov je P. Strehe objektov so lahko nizkonaklonske (ravne) ali poljubnega naklona. V primeru dvokapne strehe objektov je sleme strehe vzporedno z vzdolžno smerjo objekta. Maksimalna dovoljena višina enostanovanjskih objektov, v primeru da imajo ti nizkonaklonsko ali ravno streho, je 8 m, merjeno od stika objekta s terenom do najvišje točke objekta. V primeru dvokapne strehe je maksimalna višina objekta 10 m, merjeno od stika objekta s terenom do najvišje točke objekta. Najvišja dovoljena višina prizidkov je 4 m. Parkiranje je predvideno na parcelah, ki sodijo k posameznemu objektu. Dovoljeno je posamezne parcele in objekte družiti, vendar mora pri projektiranju biti spoštovana predvidena gradbena linija ob Gajstovi poti.
3. osrednje vzhodno območje FCOV z enim večstanovanjskim objektom VSO OV01: funkcionalna enota se nahaja zahodno od obstoječih stanovanjskih objektov in je predvidena za izgradnjo enega večstanovanjskega objekta etažnosti P+2+M. Streha objekta je lahko nizkonaklonska (ravna) ali poljubnega naklona. V primeru dvokapne strehe objektov je sleme strehe vzporedno z vzdolžno smerjo objekta. V kolikor je streha objekta nizkonaklonska ali ravna je maksimalna dovoljena višina objekta 13 m, merjeno od stika objekta s terenom do najvišje točke objekta; v primeru dvokapne strehe je maksimalna dovoljena višina objekta 14 m, merjeno od stika objekta s terenom do najvišje točke objekta. Severno od objekta je na parceli predvidena gradnja parkirišča z 10 parkirnimi mesti. Ne glede na velikost objektov je v fazi projektiranja potrebno zagotoviti 2 PM na stanovanje + 10 % za obiskovalce. Dimenzija objekta je prikazana v grafičnem delu SD OPPN.
4. južno območje s tremi večstanovanjskimi in devetimi individualnimi stanovanjskimi objekti – FCJ: funkcionalna enota se nahaja na južni strani območja obdelave. Celoto sestavljajo trije večstanovanjski objekti: VSO J01, VSO J02 in VSO J03 in devet enostanovanjskih objektov: J01, J02, J03, J04, J05, J06, J07, J08 in J09.
4.1. Večstanovanjski objekti VSO J01, VSO J02 in VSO J03 so vsi etažnosti P+2+M, enotnega oblikovanja. Dimenzije objektov so podane v grafičnem delu SD OPPN. K objektom spada parkirišče, P44J, skupaj 44 parkirnih mest. Ne glede na velikost objektov je v fazi projektiranja potrebno zagotoviti 2 PM na stanovanje + 10 % za obiskovalce. Objekti imajo oblikovanje pritličja in dveh nadstropij oblikovano v enovitem gabaritu, mansardna etaža je manjše tlorisne površine, umaknjena navznoter, kakor je prikazano v grafičnih prilogah. Strehe objektov so lahko nizkonaklonske (ravne) ali poljubnega naklona, vendar mora biti celotna funkcionalna enota oblikovana v enoviti strukturni in arhitekturni podobi. V primeru dvokapne strehe objektov je sleme strehe vzporedno z vzdolžno smerjo objekta. V kolikor je streha objektov nizkonaklonska ali ravna je maksimalna dovoljena višina objekta 13 m, merjeno od stika objekta s terenom do najvišje točke objekta; v primeru dvokapne strehe je maksimalna dovoljena višina objekta 14m, merjeno od stika objekta s terenom do najvišje točke objekta.
4.2. Južni perforiran rob naselja tvorijo objekti J01, J02, J03, J04, J05, J06, J07, J08 in J09. K vsakemu objektu sodi individualno zemljišče, garaža in zunanji dostop. Cesta J01 priključujeta območje na Gajstovo pot na zahodni in cesto na vzhodni strani območja. Dimenzije objektov so prikazane v grafičnem delu SD OPPN. Objekti so veliki 8,00 x 11,00 m; lahko so manjši. Etažnost objektov je P+1. Etažnost garažnih prizidkov je P. Strehe objektov so lahko nizkonaklonske (ravne) ali poljubnega naklona. V primeru dvokapne strehe objektov je sleme strehe vzporedno z vzdolžno smerjo objekta. Maksimalna dovoljena višina enostanovanjskih objektov, v primeru da imajo ti nizkonaklonsko ali ravno streho, je 8 m, merjeno od stika objekta s terenom do najvišje točke objekta. V primeru dvokapne strehe je maksimalna višina objekta 10 m, merjeno od stika objekta s terenom do najvišje točke objekta. Najvišja dovoljena višina prizidkov je 4 m. Parkiranje je predvideno na parcelah, ki sodijo k posameznemu objektu. Dovoljeno je posamezne parcele in objekte družiti, vendar mora pri projektiranju biti spoštovana predvidena gradbena linija na južni strani naselja.
5. osrednje vzhodno območje z razširitvijo obstoječega trgovskega objekta – FCOT: predvidena je razširitev obstoječega trgovskega objekta v skladu z grafičnimi prilogami. Razširitev je namenjena skladiščem in ne povečuje neto površine trgovskega objekta, zato razširitev parkirnih površin ni predvidena. Dovoljena je povečava oziroma razširitev v eni etaži do 60 % bruto tlorisne površine pritličja obstoječega objekta.«
Zadnji odstavek 7. člena odloka se spremeni tako, da se izbriše besedilo »FC A, FC B in FC SPI«.
Doda se nov odstavek: »Dopustni enostavni in nezahtevni objekti ter gradbeno inženirski objekti.
Na območju OPPN je dovoljena gradnja:
– manjših stavb v pritlični izvedbi, ki niso namenjene bivanju (garaža, drvarnica, pokrito skladišče za lesena goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti),
– manjših stavb kot dopolnitve obstoječe pozidave (lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt in podobni objekti),
– pomožnih objektov v javni rabi (grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih, zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, sanitarna enota, grajeno spominsko obeležje, križ, kapelica, pomožni cestni objekti, grajen gostinski vrt),
– ograje morajo biti poltransparentne ali transparentne, najvišje višine do 1,50 m od kote terena,
– podporni zidovi do višine 1,30 m od kote terena, skladno z višinskim potekom, prikazanim v situaciji prometne infrastrukture,
– rezervoarji za vodo so priporočeni kot zbiralniki deževnice za zalivanje in zalogovniki sive sanitarne vode,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja,
– samostojno parkirišče,
– pomožni komunalni objekti,
– male čistilne naprave,
– kolesarske in pešpoti.
Pri umestitvi nadzemnih enostavnih in nezahtevnih objektov v prostor je potrebno spoštovati odmik od sosednje parcelne meje, ki je min. 2,00 m ter predpisane odmike in varovalne pasove komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in priključkov nanje.«
V. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA 
7. člen 
V 8. členu se v prvem stavku razdelka »1. prometna ureditev« doda besedilo »kakor prikazujejo grafične priloge.« Ostalo besedilo prvega odstavka se briše in se nadomesti z besedilom »Prometna ureditev na območju se na obstoječe prometnice navezuje na severnem delu območja s cesto S01 na zahodno Gajstovo pot in cesto S02 na severno Cankarjevo ulico, na osrednjem delu območja s cesto O01 na zahodno Gajstovo pot ter na južnem delu območja, kjer se cesta J01 navezuje na zahodu na Gajstovo pot, na vzhodu pa na Cankarjevo ulico. Nova osrednja cesta J01 ter cesti O01 in O02 so predvidene za izgradnjo kot skupne prometne površine širine 5,5 m brez pločnikov. Na cesti O02 je na južni strani predvideno obračališče za osebne avtomobile.«. V drugem odstavku se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se beseda »poševnih« v prvem stavku nadomesti z besedo »pravokotnih«, besedilo tretjega stavka drugega odstavka se briše. Drugi stavek tretjega odstavka se briše. Četrti odstavek se v celoti briše. V petem odstavku se besedilo »peš aleje in parternih ureditev na zahodu« zamenja s »pešpoti med zelenimi površinami in ob otroškem igrišču«.
V drugem odstavku razdelka »2. zunanje ureditve« se iz prvega stavka briše beseda »četvorčkov«. V tretjem stavku se briše beseda »četvorčka«. V prvem stavku tretjega odstavka se beseda »četvorčka« nadomesti z besedo »objekta«. Dodajo se trije odstavki »V južnem podobmočju FCJ se nahaja otroško igrišče. Otroško igrišče mora biti namenjeno skupni rabi vseh stanovalcev v območju OPPN. Otroško igrišče je namenjeno predšolskim otrokom oziroma otrokom starosti 3–6 let; temu primerno se igrišče opremi z otroškimi igrali za to starostno obdobje. Otroško igrišče mora biti od Gajstove ceste in ceste J01 ločeno z zelenjem ali ograjo do max. višine 1,50 m.
Zbiranje odpadkov za stanovalce območja bo zagotovljeno na ekoloških otokih na območju. Prvi ekološki otok se nahaja na južnem delu območja v podobmočju FCJ, ob transformatorski postaji in otroškem igrišču. Drugi ekološki otok se nahaja na severnem delu območja FCS, med parkirišči P9 S03 in P23 S01.
Potrebno je zasaditi drevesa ob parkiriščih za osebne avtomobile ali v njihovi neposredni okolici. Treba je zagotoviti 1 drevo na 4 parkirna mesta.«.
V razdelku »4. Kanalizacijsko omrežje« se na koncu besedila doda besedilo: »V sklopu prostorskih ureditev OPPN je predvideno zadrževanje vse meteorne vode z območja. Dimenzioniran zadrževalnik, ki bo pozicioniran na jugu ureditev, z iztokom v neimenovani potok, levi pritok Kozarice je potrebno zgraditi v prvi fazi, ki obsega izvedbo notranjega cestnega omrežja in predvidene komunalne infrastrukture. Odvajanje meteorne vode vključno z izračunom skupne količine meteorne vode in lokacjio zadrževalnika je prikazan in podan na listu št. 5. Situacija komunalne in energetske infrastrukture«
V razdelku »5. Plinovodno omrežje« se na koncu odstavka doda besedilo »V času projektiranja komunalnih in elektroenergetskih vodov, se presodi smiselnost izgradnje notranjega razvoda plinovodnega omrežja. V kolikor bo plinovodno omrežje dograjeno, se nanj priključijo vsi večstanovanjski objekti na območju. Individualni enostanovanjski objekti se lahko priključijo na plinovodno omrežje ali se ogrevajo z alternativnimi viri energije (toplotna črpalka, lesna biomasa, sončna energija ipd.)«
V razdelku »6. elektroomrežje« se črta besedilo celotnega prvega odstavka in se nadomesti z naslednjim besedilom: »Energija za napajanje predvidenih objektov v območju OPPN je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP Hruševec Šola. Glede na trenutno in predvideno obremenitev obstoječe TP Hruševec Šola, je v območju OPPN na lokaciji na severni strani otroškega igrišča predvidena lokacija nove TP (2x1000 KVA v tlorisnih dimenzijah 5,25 m x 4,58 m s predpisanim varovalnim pasom – 2 m od TP v vseh smereh, katera se bo gradila po zasedenosti obstoječih kapacitet električne energije v obstoječi TP Hruševec Šola.
V skladu z izgradnjo območja OPPN je predvidena izgradnja nove interne ceste O02, v kateri je predvidena tudi umestitev NN vodov od obstoječe in nove TP (prestavitev NN podzemnih vodov do obstoječega trgovskega objekta in do objekta Osnovne šole ter novogradnja podzemnih NN vodov do stanovanjskih objektov v osrednjem in severnem delu OPPN). Za napajanje stanovanjskih objektov na južni strani območja OPPN je predvidena navezava na obstoječo oziroma novo TP tako, da bo podzemni NN vod potekal v cesti J01. Vse navedeno je prikazano v risbi 3. Situacija komunalne in energetske infrastrukture.
Za novo TP in nove NN vode je izdelana idejna rešitev št. 101/21 Elektro Celje d.d.. Potrebno je izdelati še projektno dokumentacijo v času projektiranja druge komunalne infrastrukture. Projektno dokumentacijo je potrebno naročiti pri oziroma uskladiti z Elektro Celje d.d. ter pred izgradnjo skleniti dogovor o investicijskih vlaganjih, ki mora vsebovati tudi dogovor o parcelaciji in predaji zemljišča za novo TP. Vsa dela v zvezi z izvedbo prestavitev obstoječih elektroenergetskih vodov bo izvajalo Elektro Celje d.d.
Ker je gradnja elektroenergetskih vodov neločljivo povezana z gradnjo prometne in ostale komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, je potrebno rešitve razširitve NN omrežja projektirati skupaj s projektom gradnje novih cest in druge infrastrukture.«
V prvem odstavku razdelka »7. javna razsvetljava« se v drugem stavku besedilo »notranji zbirni cesti, peš aleji in večnamenski ploščadi« nadomesti z besedilom »notranjih zbirnih cestah.«. Na koncu odstavka se doda besedilo »Vse javne ceste morajo biti opremljene z javno razsvetljavo. Načrt dograditve javne razsvetljave mora biti del projekta DGD in PZI za razširitev cestnega omrežja.«.
V četrtem odstavku razdelka »9. vodne ureditve« se briše besedilo »idejne zasnove VG ureditve območja Hruševec« in se nadomesti z »za izvedbo gradnje Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki v Šentjurju – faza C, podfaza C1a.«. Peti odstavek se briše in se nadomesti z besedilom »»Povzeto iz projektne dokumentacije za izvedbo gradnje Hidrosvet, d.o.o., Celje (št. proj. 109/19, november 2019; sestavni del zazidalnega načrta).«». Doda se novo besedilo v dveh odstavkih: »V času sprejemanja OPPN so vodno gospodarske ureditve v izvajanju. Do dokončanja izvedbe vodnogospodarskih ureditev in pridobitve uporabnega dovoljenja zanje, ni mogoče pridobivati nobenih dovoljenj za gradnjo po tem OPPN. Vsak poseg v prostor, na območju OPPN predmetne prostorske ureditve, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, skladno s 150. členom Zakona o vodah, se lahko izvede samo na podlagi mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda ki ga izda Direkcija RS za vode.«
VI. VARSTVO OKOLJA IN MERILA TER POGOJI ZA BIVANJE IN DELO 
8. člen 
V 11. členu se doda tretji odstavek z besedilom »Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena z javnim hidrantnim omrežjem. V hidrantnem omrežju se zagotovi zadostno količino vode za gašenje požarov skladno s tehničnimi normativi za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Načrt dograditve javnega hidrantnega omrežja mora biti del projekta DGD in PZI za razširitev cestnega omrežja.«.
VII. ETAPNOST IZVEDBE POSEGOV 
9. člen 
V 12. členu se v tretjem odstavku beseda »četvorček« zamenja z besedo »objekt«.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV 
10. člen 
V 14. členu se doda nov odstavek, ki se glasi »Ne glede na dinamiko načrtovanja pozidave posameznih parcel mora biti v prvi etapi izdelana projektna dokumentacija za komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo ter biti izgrajena celotna navedena infrastruktura na notranjem cestnem sistemu. Predvideno je, da se po izgradnji in pridobitvi uporabnega dovoljenja za cesto in nove infrastrukture ta cesta preda Občini v last (kot javno dobro), upravljanje in vzdrževanje.«.
IX. ODSTOPANJA 
11. člen 
V 15. členu se v prvem stavku prvega odstavka briše beseda »horizontali« in jo nadomesti besedilo »vse smeri, razen v ulični smeri, v kolikor ne posegajo v odmike od parcelnih mej in gradbenih linij proti obodnim cestam ».
V drugem odstavku se besedilo »v funkcionalnih celotah FCA in FCB« nadomesti z besedilom »vseh funkcionalnih celotah razen FCOT – območje razširitve obstoječega trgovskega objekta«.
X. KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
Na podlagi sprejetega odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN se pripravi prečiščeno besedilo, ki bo sestavni del končnega elaborata SD OPPN.
13. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2017(261)
Šentjur, dne 22. marca 2022
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost