Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022

Kazalo

1022. Odlok o dopolnitvi Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe upravljanja s spomeniškimi območji in varstva nepremične dediščine v Občini Komen, stran 3079.

  
Na podlagi tretjega odstavka 59. člena in 100. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju ZVKD-1), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), v zvezi z dvaintridesetim, štiriintridesetim in tretjim odstavkom 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), ob konsistentni razlagi Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (Uradni list EU L 94 z dne 28. 3. 2014, str. 1–64) in Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19) ter na podlagi 7., 8. in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 19. redni seji dne 30. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe upravljanja s spomeniškimi območji in varstva nepremične dediščine v Občini Komen 
1. 
V Odloku o koncesiji za izvajanje javne službe upravljanja s spomeniškimi območji in varstva nepremične dediščine v Občini Komen (Uradni list RS, št. 3/21) se drugi odstavek 8. člena dopolni tako, da se med nepremičnine, s katerimi upravlja koncesionar, doda še »Fabianijev čebelnjak, parc. številka 21/9 k.o. Štanjel, EŠD 760, 7214«, in se besedilo drugega odstavka 8. člena navedenega odloka po novem glasi:
»Spomeniška območja oziroma lokalni spomeniki, s katerimi upravlja koncesionar, so naslednji, podrobneje pa se določijo s koncesijsko pogodbo:
Nepremičnina
Parc. številka
EŠD
Kobdiljski stolp s sanitarijami 
1082, k.o. Štanjel
760, 7214
Južni del zgornjega palacija Gradu Štanjel s kvadratnim stolpom 
(brez pisarniških prostorov, ki jih v najem oddaja Občina Komen)
1018, 1009/3 k.o. Štanjel
760, 7214, 7244
Galerija Lojzeta Spacala v južnem delu spodnjega palacija Gradu Štanjel z umetniško zbirko Lojzeta Spacala
1009/3, k.o. Štanjel
760, 7244, 7214
Severni niz spodnjega palacija Gradu Štanjel z okroglim stolpom 
in z dvoriščem (brez 1. nadstropja)
1009/3, 30/2, 30/3, 30/4 
k.o. Štanjel
760, 7244, 7214
Fabianijev čebelnjak
21/9 k.o. Štanjel
760, 7214
« 
2. 
Vsa ostala določila Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe upravljanja s spomeniškimi območji in varstva nepremične dediščine v Občini Komen ostanejo nespremenjena.
3. 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obstoječa koncesijska pogodba se mora uskladiti s tem odlokom v 1 mesecu od njegove uveljavitve.
Št. 007-13/2020
Komen, dne 30. marca 2022
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost