Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022

Kazalo

1021. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Komen, stran 3077.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 12. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 3/12) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 19. redni seji dne 30. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Komen 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen 
S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja obvezne lokalne javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Komen (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
2. člen 
Za izvajanje javne službe Občina Komen (v nadaljnjem besedilu: koncedent) podeli koncesijo, ki jo izvaja izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar) izbran na javnem razpisu na podlagi tega odloka (koncesijski akt), in koncesijske pogodbe.
3. člen 
Dejavnost, ki je predmet javne službe, v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
II. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IZBIRE KONCESIONARJA
4. člen 
(1) Koncedent izbere koncesionarja z javnim razpisom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Izbor koncesionarja se opravi v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s sklepom, s katerim imenuje tudi strokovno komisijo za pripravo in izvedbo razpisa. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
(4) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.
5. člen 
(1) Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbe o:
– predmetu koncesije,
– območju, za katero se podeljuje koncesija,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetku in trajanju koncesije,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merilih za izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
– roku, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
– ostale pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje koncesijskih storitev.
(2) V javnem razpisu se podrobneje opredelijo sestavine iz prejšnjega odstavka.
6. člen 
(1) Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– najnižja cena skupne vrednosti del v koncesijskem obdobju brez DDV,
– dosedanje izkušnje prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
(2) Glavno merilo je najnižja cena skupne vrednosti del v koncesijskem obdobju brez DDV.
7. člen 
Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelje, katerih prijave na razpis niso popolne, se pozove, naj prijave v določenem roku dopolnijo.
8. člen 
(1) Po pregledu in ocenitvi prijav, komisija pripravi predlog izbire koncesionarja. O izbiri koncesionarja občinska uprava izda odločbo. Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene in prepozne prijave na razpis, občinska uprava s sklepom zavrže.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustno vložiti pritožbo v roku 15 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan.
9. člen 
(1) Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba.
(2) S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje.
(3) Koncesijsko pogodbo pošlje občinska uprava v podpis izbranemu prijavitelju v roku 15 dni po pravnomočnosti akta o izbiri iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku 15 dni od dneva prejema le-te.
(4) Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Koncesija se podeli za obdobje 5 let.
10. člen 
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
III. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
11. člen 
Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
– da ima poravnane davke in prispevke,
– ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno sposobnost,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.
12. člen 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o zaščiti živali.
13. člen 
(1) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi oziroma koncedentu zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
(2) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi izvajalca storitev.
14. člen 
Javno službo mora koncesionar opravljati nepretrgoma in skladno z veljavnimi predpisi.
IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA 
15. člen 
Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta.
16. člen 
(1) Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili veljavne zakonodaje.
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
17. člen 
(1) Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja občinska uprava ter občinska inšpekcijska služba. Koncesionar mora kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
(5) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
VI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
18. člen 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– s sporazumom koncedenta in koncesionarja,
– z odpovedjo,
– z odvzemom.
19. člen 
(1) V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja postopek izbora koncesionarja še ni dokončan, mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja, vendar največ šest mesecev.
(2) Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja.
20. člen 
Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.
21. člen 
(1) Občinska uprava lahko z odločbo odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je dopustna pritožba v roku 15 dni od njene vročitve. O pritožbi odloča župan.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
22. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 108/12).
23. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2022
Komen, dne 30. marca 2022
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost