Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022

Kazalo

1019. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica, stran 3071.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15), 16. člena Statuta Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 3/20), 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – pop., 75/17 in 52/18), so Občinski svet Občine Kočevje na 24. redni seji dne 29. marca 2022, Občinski svet Občine Kostel na 30. redni seji dne 17. marca 2022, Občinski svet Občine Osilnica na 21. redni seji dne 18. marca 2022, v skladu z 21. in 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica (Uradni list RS, št. 19/20 in 94/21; v nadaljevanju: odlok) se v prvem odstavku 2. člena na koncu devete alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova alineja
»– informatika.«.
2. člen 
V prvem odstavku 6. člena se na koncu devete alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova alineja
»– Služba za informatiko.«.
3. člen 
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen 
(Služba za informatiko) 
(1) Služba za informatiko deluje kot skupna služba občin ustanoviteljic in opravlja strokovne naloge na področju informacijske podpore delovanja občinskih uprav, informacijskih storitev za uporabnike in informacijske varnosti občinskih uprav.
(2) Naloge službe za informatiko so:
– informacijska podpora delovanju občinskih uprav (računalniška obdelava podatkov, digitalizacija upravnega poslovanju in ravnanja z dokumentarnim gradivom, analitska podpora sprejemanju odločitev, kibernetska varnost, izboljšanje poslovanja občinskih uprav),
– informacijske storitve za prebivalce (zagotavljanje spletnih storitev za prebivalce in upravljanje aplikacij),
– razvoj informacijskih sistemov v občinskih upravah.
(3) Vrsta in obseg nalog, ki se v okviru službe za informatiko izvajajo za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.«
4. člen 
Za objavo tega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije poskrbi župan sedežne občine v roku sedmih dni po sprejemu odloka na seji tistega občinskega sveta, ki je o njem zadnji odločal.
5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2019
Kočevje, dne 30. marca 2022
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 
Št. 007-2/2020
Vas, dne 31. marca 2022
Župan 
Občine Kostel 
Ivan Črnkovič 
Št. 900-0001/2022
Osilnica, dne 18. marca 2022
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti