Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022

Kazalo

1014. Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., stran 3068.

  
Na podlagi 21. člena in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena, 6. člena, 7. člena in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 7. člena in 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) ter Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. (Uradni list RS, št. 38/10 s spremembami) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 22. seji dne 31. 3. 2022 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. 
1. člen 
S temi Spremembami in dopolnitvami Statuta Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. se spremeni in dopolni Statut Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/10 s spremembami), v nadaljevanju: Statut.
2. člen 
Spremeni se 27. člen Statuta tako, da se glasi:
»27. člen 
Za direktorja javnega podjetja je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
a) splošne pogoje
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev,
– ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi,
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
b) posebne pogoje
– ima pridobljeno najmanj specializacijo po visokošolskih strokovnih programih (prejšnjih)/magisterij stroke 2. bolonjske stopnje oziroma univerzitetno izobrazbo (prejšnjo)/magisterij stroke 2. bolonjske stopnje gradbene, strojne, elektro ali ekonomske smeri,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih mestih,
– ima sposobnosti za uspešno gospodarjenje, vodstvene in organizacijske sposobnosti, razvidne iz dosedanjih zaposlitev,
– predloži program razvoja javnega podjetja.«
3. člen 
Določbe prejšnjega člena se uporabljajo za postopek imenovanja novega direktorja v novem mandatu.
Mandat dosedanjega direktorja se zaključi po dosedanjih določbah Statuta.
4. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-26/2017
Ilirska Bistrica, dne 31. marca 2022
 
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc 

AAA Zlata odličnost