Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

453. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj, stran 1295.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj uradno prečiščeno besedilo 3 (Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 23. seji dne 27. 1. 2021 sprejel
S P R E M E M B E  I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Mestnega sveta Mestne občine Kranj 
1. člen 
Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 191/20 – UPB1, v nadaljevanju: Poslovnik) se v prvem odstavku drugega člena spremeni tako, da se za besedo »določb« doda besedilo »o snemanju sej sveta in«.
Drugi odstavek istega člena Poslovnika se spremeni tako, da se pred besedno zvezo »dopisni seji« vstavi besedilo »snemanju sej« in za vstavljenim besedilom doda vejica.
2. člen 
V drugem odstavku četrtega člena Poslovnika se za besedo »zapisnikov« doda vejica in besedilo »objavljanjem posnetkov sej sveta«.
3. člen 
Poslovnik se v 27. členu spremeni tako, da se v celoti na novo glasi:
»(1) Seje sveta se snemajo. Zvočno in zvočno-slikovno snemanje sej sveta izvaja mestna uprava oziroma za to pooblaščena oseba. Zvočni in zvočno-slikovni posnetki so namenjeni obveščanju javnosti, predvsem zaradi preglednosti oziroma razvidnosti delovanja in sprejemanja odločitev sveta, zagotavljanju nadzora javnosti nad delovanjem organov občine ter izdelavi zapisnika.
(2) Zvočni posnetek seje predstavlja podlago za izdelavo dobesednega zapisnika seje, ki se objavi na uradni spletni strani občine brez varovanih osebnih podatkov in drugih podatkov zaupne narave.
(3) Potek seje sveta, ki je odprta za javnost, se zvočno-slikovno snema. Posnetek se objavi na uradni spletni strani občine v roku desetih delovnih dni po seji sveta. Pred objavo posnetka se izbrišejo deli seje z varovanimi osebnimi podatki in drugi podatki zaupne narave. Na zahtevo posameznega svetnika ali svetniške skupine mora mestna uprava ta posnetek posredovati z dnem objave na uradni strani MOK.
(4) Arhiv zvočno-slikovnih posnetkov, o katerem se vodi posebna evidenca, s katero upravlja občina, se hrani dve leti po končanem posameznem mandatnem obdobju sveta. V enakem roku se izbrišejo zvočno-slikovni posnetki, ki so objavljeni na uradni spletni strani občine.«
4. člen 
V Poslovniku se doda nov 27.a člen, ki se glasi:
»(1) Pred začetkom posamezne seje sveta se udeleženci seje, ki imajo pravico do razprave ali podajanja pojasnil, v skladu z določili zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, seznanijo z zvočno-slikovnim snemanjem sej ter z namenom uporabe posnetka seje, od njih pa se hkrati pridobijo ustrezne izjave oziroma soglasja za snemanje, razen če so že podali izjavo oziroma soglasje k zvočno-slikovnemu snemanju. Izjave oziroma soglasja udeležencev sej, ki imajo pravico do razprave ali podajanja pojasnil na seji, so veljavna za posamezno mandatno obdobje, v katerem so bila pridobljena.
(2) Udeležence sej sveta, ki imajo pravico do razprave ali podajanja pojasnil na seji, predsedujoči svetu na začetku seje opozori na njihovo odgovornost, da v svojih predstavitvah, razpravah in pojasnilih ne navajajo varovanih osebnih podatkov, kadar so seje javne.
(3) Snemanje sej, odprtih za javnost, je v skladu z zakonom, ki ureja medije, dopustno tudi za akreditirane predstavnike medijev.«
5. člen 
V Poslovniku se doda nov 27.b člen, ki se glasi:
»Zvočno in zvočno-slikovno snemanje sej sveta je svetnikom ali drugim navzočim osebam, razen predstavnikom medijev iz prejšnjega odstavka, prepovedano brez soglasja vseh navzočih na seji.«
6. člen 
V četrtem odstavku 34. člena Poslovnika se na koncu besedila doda stavek: »Kasneje se lahko posreduje tudi predlog obvezne razlage.«
7. člen 
V tretjem odstavku 129. člena Poslovnika se pri četrti alineji zbriše pika, doda vejica in nova, peta alineja, ki se glasi:
»– če je potreben popravek akta, ki odpravlja očitno pomoto v njegovem besedilu in ne spreminja njegove vsebine.«
8. člen 
Četrti odstavek 162. člena Poslovnika se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Župan takoj po prejemu posreduje predlog iz tretjega odstavka tega člena svetu v obravnavo.«
V petem odstavku istega člena Poslovnika se za besedo »prednostno« črta vejica in besedilo »praviloma na prvi naslednji seji«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Določbe teh Sprememb in dopolnitev Poslovnika, ki se nanašajo na zvočno-slikovno snemanje sej sveta se pričnejo uporabljati, ko bodo zagotovljeni pogoji za takšno snemanje, kar s sklepom ugotovi župan.
10. člen 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika pričnejo veljatipetnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-8/2020-8-(406202)
Kranj, dne 29. januarja 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost