Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4381. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Žužemberk, stran 13553.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 62/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/3, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in 3. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na 14. redni seji dne 17. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Žužemberk 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa izvajanje pokopališke dejavnosti, pogrebne dejavnosti, urejanje pokopališč in izvajanje koncesije na območju Občine Žužemberk (v nadaljnjem besedilu: občina).
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se podrobneje določa:
1. način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
2. način izvajanja pogrebne slovesnosti;
3. storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču;
4. osnovni obseg pogreba;
5. način in čas pokopa;
6. način pokopa, če je plačnik Občina Žužemberk;
7. možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;
8. ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni poslovilne vežice;
9. pokopališča, ki morajo imeti poslovilne vežice;
10. obratovanje mrliških vežic;
11. obseg prve ureditve groba;
12. vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
13. način oddaje grobov v najem;
14. postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
15. zvrsti grobov;
16. okvirni tehnični normativi za grobove;
17. mirovalna doba za grobove;
18. enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
19. pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
20. razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
21. druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov in
22. izvajanje koncesije.
3. člen 
(pogrebna in pokopališka dejavnost) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvaja kot tržna pogrebna dejavnost.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč.
(3) Upravljavca pokopališč se izbere z javnim razpisom.
(4) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(5) Urejanje pokopališč obsega vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitve najema pokopaliških objektov in naprav.
(6) Odlok se uporablja za naslednja pokopališča na območju občine: Dvor, Hinje, Sela pri Ajdovcu, Šmihel pri Žužemberku, Veliko Lipje, Vrhovo, Žvirče in Žužemberk.
4. člen 
(izrazi) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
5. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
II. POGREBNA DEJAVNOST 
6. člen 
(24-urna dežurna služba)
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine je koncesionar.
7. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti skladno s tem odlokom.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(5) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
8. člen 
(pokopališko pogrebno moštvo) 
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva opravijo pogrebniki upravljavca ali druge osebe na željo naročnika pogreba, ki o tem obvesti upravljavca.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz poslovilne vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna izvajalec pogrebne storitve naročniku storitev po veljavnem ceniku.
9. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo in naročilo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
10. člen 
(prijava in naročilo pokopa) 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
(3) O pogrebni svečanosti je upravljavec pokopališča dolžan obvestiti javnost na oglasni deski pokopališča ali na drug krajevno običajen način.
11. člen 
(priprava pokojnika) 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
12. člen 
(pogrebna slovesnost) 
(1) Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo, obsega najmanj žalni obred, sprevod pogrebnega moštva z zastavonošo iz vežice oziroma mrliškega voza do mesta pokopa, položitev v grobni prostor oziroma raztros pepela in pozdrav s slovensko zastavo.
(2) Pogrebna slovesnost, ki je praviloma javna, se začne z dvigom pokojnikove krste ali žare iz mrliškega odra poslovilne vežice ali mrliškega voza, ki pripelje pokojnika na kraj, od koder se prične pogrebni sprevod.
(3) Pred pričetkom pogrebnega sprevoda se lahko zaigra oziroma zapoje žalostinka, opravi uvodni nagovor ter na željo umrlega ali naročnika pogreba tudi uvodni verski obred.
(4) Po dejanju iz prejšnjega odstavka se udeleženci razvrstijo v pogrebni sprevod.
(5) Ne glede na drugi odstavek je lahko na željo umrlega ali naročnika pogreba umrli pokopan v ožjem družinskem krogu ali na drug krajevno običajen način.
(6) Pri pogrebni svečanosti lahko sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
13. člen 
(pogrebni sprevod) 
(1) Pogrebni sprevod se odvija od kraja, kjer se prične pogrebna svečanost, do groba oziroma mesta za raztros pepela na pokopališču.
(2) Pogrebni sprevod se razvrsti tako, da je na čelu slovenska zastava z žalnim trakom ali črna zastava, če je umrli tuj državljan, nato prapori. Sledijo godba oziroma pevci, pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci itd.), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj, krsta oziroma žara. Za krsto oziroma žaro sledijo svojci ter nato drugi udeleženci pogrebne slovesnosti.
(3) Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto oziroma žaro.
(4) Na željo umrlega ali naročnika pogreba se lahko opravi verski obred v objektu, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
14. člen 
(svečanost ob grobu) 
(1) Udeleženci pogrebne slovesnosti se zvrstijo ob grobu oziroma pred prostorom za raztros pepela.
(3) V skladu z željami pokojnika oziroma naročnika pogreba sledijo pri odprtem grobnem prostoru poslovilni govor, verska svečanost in druga dejanja, ki so skladna s krajevnimi običaji.
(3) Krsto ali žaro pokojnika položijo v grobni prostor oziroma raztresejo na prostoru za raztros pepela.
(4) Udeleženci pogrebne svečanosti se poslovijo od pokojnika z mimohodom ali na drug, krajevno običajen način.
15. člen 
(zasutje oziroma zaprtje grobnega prostora) 
(1) Najpozneje dve uri po končani slovesnosti so grobarji dolžni zasuti oziroma zapreti grobni prostor.
(2) Z delom pričnejo, ko se večina udeležencev pogrebne slovesnosti umakne iz okolice groba.
16. člen 
(pokop) 
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(3) Posebni pokop stanovskega predstavnika v grobnice verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda občinska uprava občine.
17. člen 
(način pokopa) 
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču.
(2) Storitve grobarjev so v pristojnosti upravljavca pokopališča.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik pogreba izbere izvajalca storitev grobarjev in o tem obvesti upravljavca.
18. člen 
(čas pokopa) 
(1) Pogreb se lahko opravlja vsak dan od 9. do 19. ure, oziroma v času, da so zaključeni ob dnevni svetlobi.
(2) Ura pogreba se lahko na podlagi predhodnega soglasja upravljavca določi tudi izven časa, določenega v prejšnjem odstavku.
19. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
Če je plačnik pokopa občina, se pogreb izvede v osnovnem obsegu.
III. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
20. člen 
(poslovilne vežice) 
(1) Kraji v Občini Žužemberk, kjer je na pokopališčih predpisana uporaba mrliške vežice, so: Dvor, Hinje, Sela pri Ajdovcu, Šmihel pri Žužemberku, Veliko Lipje, Žvirče in Žužemberk.
(2) Uporaba poslovilnih vežic je obvezna in ni dovoljeno, da je pokojnik do pogreba doma.
(3) Poslovilne vežice obratujejo vsak dan med šesto uro zjutraj in deseto uro zvečer.
(4) Po predhodnem soglasju upravljavca pokopališča je obratovanje poslovilne vežice lahko podaljšano tudi izven časa, določenega v prejšnjem odstavku.
(5) Na pokopališču, kjer ni mrliške vežice, je lahko pokojnik do pogreba v mrliški vežici bližnjega pokopališča ali doma v hiši z največ dvema stanovanjema pod pogojem, da je to v skladu s predpisi o mrliško pregledni službi.
(6) Na pokopališču, kjer ni mrliške vežice, pokojnik do pogreba lahko leži tudi v pokopališki kapeli ali cerkvi, v dogovoru s predstavniki verske skupnosti.
21. člen 
(prva ureditev groba) 
(1) Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame ter odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče odpadkov.
(2) Pred izkopom jame je upravljavec pokopališča dolžan ustrezno zavarovati sosednje grobove in spomenike pred poškodbami, prstjo in drugimi dejavniki.
(3) Za obdobje od pokopa do postavitve spomenika in v primerih, ko spomenik iz določenih razlogov ne bo postavljen, lahko upravljavec pokopališča določi in postavi enotno obeležje glede na življenjski nazor umrlega.
22. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
(1) Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
1. skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
2. oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
3. določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba;
4. vodi evidenco o grobovih in pokopih;
5. organizira in nadzira dela na pokopališču;
6. skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
7. skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, z najbližjo okolico pokopališča.
(2) Zaradi zagotavljanja reda, čistoče in miru na pokopališču upravljavec pokopališča lahko vzpostavi video-nadzor nad objektom in o tem na vidnem mestu obvesti obiskovalce pokopališča.
(3) Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki jo na pokopališču, grobovih in drugih objektih pokopališča povzročijo tretje osebe.
23. člen 
(prepovedi) 
Na pokopališčih v občini ni dovoljeno:
1. nedostojno vedenje, kot je npr. vpitje, glasno smejanje, razgrajanje, hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove …;
2. odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
3. onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
4. odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;
5. opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti;
6. trganje zelenja in cvetja po tujih grobovih;
7. vožnja in puščanje koles in motornih vozil na pokopališču.
24. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Upravljavec pokopališča odda plačniku pogreba na prostoru za raztros pepela na njegovo željo s pogodbo v najem prostor za napisno ploščo za dobo desetih let, ki se lahko podaljša na predlog najemnika, če so izpolnjeni pogoji iz tega odloka.
25. člen 
(grobnina) 
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba letno grobnino.
(2) Grobnina se lahko plača tudi za več let naprej, vendar največ za deset let.
(3) Grobnina za prostor za napisno ploščo se plača praviloma letno. Najemnik plača tudi napisno ploščo, njeno izdelavo in postavitev v višini dejanskih stroškov.
(4) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba z upoštevanjem tudi drugih sredstev, namenjenih upravljanju pokopališč.
(5) Višina grobnine se na predlog upravljavca pokopališč določi s sklepom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Žužemberk.
26. člen 
(razmerja grobnega prostora do enojnega groba) 
(1) Najemnik groba plačuje višino grobnine v razmerju posamezne vrste groba do enojnega groba.
(2) Grobnina iz prejšnjega odstavka znaša:
1. Za otroški in žarni grob šestdeset odstotkov grobnine za enojni grob.
2. Za grobnice:
– do štiri prostore štirikratnik grobnine za enojni grob;
– za več kot štiri prostore šestkratnik grobnine za enojni grob.
3. Za povečane grobove je grobnina enaka grobnini za enojni grob, pomnoženi s številom mogočih enojnih grobov.
4. Za grobišča štirideset odstotkov grobnine za enojni grob, pomnožene s številom mogočih enojnih grobov.
5. Za napisno ploščo dvajset odstotkov grobnine za enojni grob.
(3) Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem znesku ob raztrosu pepela v višini grobnine za enojni grob.
27. člen 
(pogodba o najemu groba) 
Pogodba o najemu groba določa zlasti:
1. osebe najemnega razmerja;
2. čas najema;
3. vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
4. osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;
5. obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
6. ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe;
7. določbe o odpovedi najemnega razmerja za primer zanemarjanja groba kljub opozorilu upravljavca pokopališča;
8. določbo o obveznosti plačila grobnine do poteka mirovalne dobe za primer odstopa pred potekom mirovalne dobe.
28. člen 
(prenehanje najemnega razmerja) 
(1) Najemnik groba, ki mu je najemna pogodba prenehala, mora ob prekinitvi najema sam na lastne stroške odstraniti nagrobna obeležja. Če najemnik tega ne naredi, jih odstrani na odlagališče odpadkov upravljavec pokopališča na stroške najemnika.
(2) Najemnik, ki mu je najemna pogodba za prostor z napisno ploščo prenehala, mora pri upravljavcu pokopališča prevzeti napisno ploščo v roku treh mesecev po prenehanju najemne pogodbe. Po tem roku jo lahko upravljavec pokopališča odloži na odlagališče odpadkov.
29. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči župan v 15 dneh. Odločitev župana je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(4) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve oziroma druga manjša vzdrževalna dela) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti (obvestiti) le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
30. člen 
(pokopališki prostor) 
(1) Pokopališče mora biti ograjeno z ograjo in/ali zimzelenim rastlinjem ter praviloma odmaknjeno od drugih objektov.
(2) Če je pokopališče ograjeno z zidom, se nanj na novo ne smejo pritrjevati nagrobne plošče.
(3) Upravljavec pokopališča poskrbi za odlaganje odstranjenih spomenikov.
31. člen 
(obeležja in rastlinje) 
(1) Grobovi se lahko ogradijo in nanje postavijo nagrobni spomeniki ter druga obeležja skladno s katastrom grobov.
(2) Spomeniki in nagrobni okvirji, obeležja ter okrasno in zimzeleno rastlinje, ne smejo segati preko grobnega prostora.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka upravljavec pokopališča pisno opozori najemnika k odpravi nepravilnosti.
(4) V primeru, da najemnik nepravilnosti ne odpravi v roku, ki mu ga upravljavec določi v opozorilu, odpravi nepravilnost upravljavec na stroške najemnika.
32. člen 
(zvrsti grobov) 
Na pokopališčih v občini so naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokop:
– enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor, vrstni grobovi in grobnice,
– grobišča, kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za raztros pepela.
33. člen 
(grobovi) 
(1) Okvirne mere tlorisne površine grobnega prostora so naslednje:
– za enojni grob je širina 1 m in dolžina 2,20 m,
– za dvojni grob je širina do 1,40 m in dolžina 2,20 m,
– za žarni grob je širina 0,80 m in dolžina 0,80 m.
(2) Za otroški grob določi upravljavec ustrezne manjše mere.
34. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu in traja za pokop s krsto najmanj deset let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe, razen, če je s sodno odločbo drugače določeno.
(3) Za pokop z žaro ni mirovalne dobe.
35. člen 
(prekop) 
Prekop posmrtnih ostankov se opravi skladno z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
36. člen 
(določitev cene) 
(1) Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov, naprav in druge pokopališke infrastrukture ter storitev plačujejo uporabniki oziroma najemniki po ceniku, ki ga v enem letu od uveljavitve tega odloka sprejme občinski svet. Do sprejema novih cen veljajo obstoječe cene.
(2) Cenik iz prejšnjega odstavka mora biti javno objavljen.
(3) Upravljavec pokopališča do 31. oktobra tekočega leta za naslednje leto pripravi program vzdrževanja pokopališča, ki vsebuje tudi oceno stroškov ter ga posreduje občini.
(4) Občina po prejemu letnih programov vzdrževanja do konca tekočega leta pripravi enotni cenik storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti za vsa pokopališča za naslednje leto ali daljše obdobje, ki ga potrdi občinski svet.
(5) Do uveljavitve novega cenika iz prejšnjega odstavka se uporablja obstoječi cenik.
37. člen 
(pogrebna pristojbina) 
(1) Pogrebna pristojbina je pristojbina za izvedbo pogreba, ki jo upravljavcu pokopališča plača drugi izvajalec pogreba.
(2) Višina pogrebne pristojbine je enotna za vsa pokopališča in se določi s sklepom občinskega sveta na predlog upravljavca pokopališča.
IV. IZVAJANJE KONCESIJE 
38. člen 
(podelitev koncesije) 
(1) Upravljanje pokopališča in izvajanje pogrebne dejavnosti po tem odloku se podeli s koncesijo na podlagi javnega razpisa.
(2) Z javnim razpisom iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredeli vsebine koncesije iz tega odloka ter načine in pogoje izvajanja koncesije.
(3) Koncesija se podeli za koncesijsko obdobje do 10 let.
(4) Rok iz prejšnjega odstavka prične teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(5) Podelitev koncesije se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo podelitev koncesij.
V. NADZOR 
39. člen 
(nadzor nad izvajanjem odloka) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska uprava in medobčinska inšpekcija.
VI. KAZENSKE DOLOČBE 
40. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki izvaja javne službe po tem odloku:
– če opusti predpisana ravnanja iz tega odloka ali
– če ravna v nasprotju z določili tega odloka.
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila 23. člena tega odloka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
41. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe opravljanje pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč (Uradni list RS, št. 54/04 in 52/06), Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 54/04) ter Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč (Uradni list RS, št. 20/14).
42. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2021-3
Žužemberk, dne 17. decembra 2021
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež

AAA Zlata odličnost