Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4362. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2022, stran 13525.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 20. redni seji dne 23. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Šmarje pri Jelšah za leto 2022 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2022 v €
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
13.389.479
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.423.144
70
DAVČNI PRIHODKI 
8.509.047
700
Davki na dohodek in dobiček
7.656.525
703
Davki na premoženje
634.850
704
Domači davki na blago in storitve
217.672
706
Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
914.097
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
622.597
711
Takse in pristojbine
15.000
712
Globe in druge denarne kazni
27.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.500
714
Drugi nedavčni prihodki
248.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
1.539.947
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.155.000
721
Prihodki od prodaje zalog
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
384.947
73
PREJETE DONACIJE
730
Prejete donacije iz domačih virov
731
Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.426.388
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.426.388
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
782
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij 
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.434.857
40
TEKOČI ODHODKI
3.001.017
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
823.520
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
136.684
402
Izdatki za blago in storitve
1.863.213
403
Plačila domačih obresti
17.600
409
Rezerve
160.000
41
TEKOČI TRANSFERI
3.969.144
410
Subvencije
84.500
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.586.900
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
275.722
413
Drugi tekoči domači transferi
1.022.022
414
Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.009.257
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.009.257
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
455.439
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
343.595
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
111.844
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.045.378
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
752
Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
1.600.000
50 
ZADOLŽEVANJE
1.600.000
500
Domače zadolževanje
1.600.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
563.737
55 
ODPLAČILA DOLGA
563.737
550
Odplačila domačega dolga
563.737
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–9.115
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.036.263
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.045.378
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
100.000
9009
Splošni sklad za drugo
100.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski in spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance, in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora bita za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki iz naslova požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom;
2. prihodki ožjih delov občine;
3. prihodki od najemnin za komunalno javno infrastrukturo;
4. komunalni prispevki in doplačila občanov;
5. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo;
6. koncesijska dajatev za upravljanje državnih gozdov za posekan in prodan les (za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture);
7. prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest;
8. turistična taksa;
9. kupnine in najemnine od občinskega stvarnega premoženja;
10. prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta sredstva iz državnega proračuna, iz sredstev proračuna Evropske unije ter prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije za sofinanciranje investicij in drugih projektov, ki se uporabijo za namen, določen v pogodbi;
11. in ostali namenski prihodki po zakonu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ni omejeno. O prerazporeditvah pravic porabe med različnimi PU in različnimi področji proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika, kjer je treba sredstva povečati, ob soglasju neposrednega uporabnika, kjer se sredstva znižujejo.
Za krajevne skupnosti o tem odloča svet ali predsednik sveta krajevne skupnosti, če je tako določeno v statutu.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe posamezne naloge oziroma projekta. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka, če se sredstva na tej postavki lahko zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev.
Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med konti v okviru iste proračunske postavke.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za I. polletje in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik Občina Šmarje pri Jelšah lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Prav tako lahko občina prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno investicijsko nalogo, če je za to nalogo že odprta postavka v proračunu tekočega leta in je naloga predvidena v NRP.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika Občine Šmarje pri Jelšah za investicijske odhodke in investicijske transfere (podskupini kontov 420 in 430), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 60 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2023 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov, ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje NRP) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti (oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta, če je tako določeno v statutu). Uvrstitev novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov in spremembe vrednosti projektov, višje od 20 % izhodiščne vrednosti, mora potrditi občinski svet.
Ne glede na določila v prejšnjem odstavku lahko župan spreminja vrednost posameznega projekta do višine 5.000 € ne glede na izhodiščno vrednost projekta. V načrt razvojnih programov lahko župan uvrsti tudi nove projekte z izhodiščno vrednostjo do 10.000 €, in sicer na predlog proračunskega uporabnika, če ta zagotovi sredstva v proračunu s prerazporeditvami pravic.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na določilo četrtega odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, župan uvrsti v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna s prerazporeditvami brez omejitev.
8. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Med odhodki proračuna je predvidena tudi splošna proračunska rezervacija v višini 40.000 € kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
9. člen 
(proračunska rezerva) 
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2022 oblikujejo v višini 120.000 € in se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF (odprava posledic naravnih nesreč) odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
10. člen
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2022 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 2.000 €.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 1.600.000 €.
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Občina v letu 2022 poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šmarje pri Jelšah, ne bo dajala.
12. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, in druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo do skupne višine 105.000 €, s soglasjem občine. O dajanju soglasij o zadolževanju odloča občinski svet.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, in druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2022 ne bodo izdajali poroštev.
13. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2022 ne bo zadolževala.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen
(začasno financiranje) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
15. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0278/2021-4
Šmarje pri Jelšah, dne 23. decembra 2021
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš 

AAA Zlata odličnost