Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4341. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2022, stran 13496.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – v nadaljevanju ZJF) in 125. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je Občinski svet Občine Radeče na 17. redni seji dne 23. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Radeče za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Radeče za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
2022
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.873.236,63
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.514.093,11
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.466.838,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2.899.738,00
703 Davki na premoženje
334.600,00
704 Domači davki na blago in storitve
232.500,00
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.047.255,11
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
853.000,00
711 Takse in pristojbine
6.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
11.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
30.255,11
714 Drugi nedavčni prihodki
147.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
187.686,52
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
67.705,17
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
119.981,35
73
PREJETE DONACIJE (730+731+732)
10.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
10.000,00
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.161.457,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
451.457,00
741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna iz sred. proračuna Evropske unije
710.000,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
7.257.514,86
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.158.570,43
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
347.697,13
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
60.300,00
402 Izdatki za blago in storitev
607.973,30
403 Plačila domačih obresti
30.000,00
409 Rezerve
112.600,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.623.145,00
410 Subvencije
56.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.054.700,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
229.861,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.282.584,00
414 Tekoči transferi v tujino
-
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.230.496,19
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.230.496,19
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
245.303,24
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
196.391,48
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
48.911,76
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) 
–1.384.278,23
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)
116.278,23
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
116.278,23
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
116.278,23
752 Kupnine iz naslova privatizacije
753 Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
67.000,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
67.000,00
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
67.000,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namen. premož. v jav. skladih in drugih prav. osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
49.278,23
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
700.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
700.000,00
500 Domače zadolževanje
700.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
165.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
165.000,00
550 Odplačila domačega dolga
165.000,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–800.000,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
535.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.384.278,23
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
800.000,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine www.radece.si in na oglasni deski v hodniku Občine Radeče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke podkonta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12), ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu;
– prihodki krajevnih skupnosti Jagnjenica, Radeče, Svibno in Vrhovo:
– prihodki od občanov, ki se uporabijo za namene, za katere se pobirajo, 
– grobnine, ki se namensko uporabijo za tekoče stroške, vzdrževanje in obnovo pokopališča; 
– okoljske dajatve, ki se uporabijo za odobrene namenske investicije;
– prejeta sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog;
– najemnine za komunalno infrastrukturo;
– drugi prihodki, ki jih določi občina.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med proračunskimi postavkami med glavnimi programi v okviru in med področji proračunske porabe kakor tudi med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2023 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
2. rezervni stanovanjski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 12.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 30.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2022 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 600.000,00 evrov za izvedbo naslednjih investicij:
– za investicije, ki se bodo sofinancirale iz projektnih sredstev EU;
– za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture;
– za izgradnjo cestne infrastrukture;
– za izgradnjo vodovodov.
Za potrebe začasnega financiranja projektov financiranih z viri EU se občina lahko v letu 2022 kratkoročno zadolži do višine 100.000,00 evrov. V primeru, da črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu občina pridobi soglasje k zadolžitvi.
11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine 400.000,00 evrov (od tega JP KOMUNALA Radeče 300.000,00 EUR in JZ KTRC Radeče 100.000,00 EUR za začasno financiranje projektov CLLD), ob pogoju, da predhodno pridobijo pisno soglasje občinskega sveta v skladu z določili Zakona o financiranju občin in da bodoči prilivi zadoščajo za pokrivanje obveznosti, ki bodo nastale iz naslova zadolžitve. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
Občina Radeče v letu 2022 ne bo dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Radeče.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2022.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(začasno financiranje v letu 2023) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Radeče v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati 1. 1. 2022.
Št. 410-72/2021
Radeče, dne 23. decembra 2021
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 

AAA Zlata odličnost