Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4321. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2022, stran 13446.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 21. redni seji dne 23. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Kanal ob Soči za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2022
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.881.634
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.407.670
70 
DAVČNI PRIHODKI
5.336.966
700 
Davki na dohodek in dobiček
4.415.971
703 
Davki na premoženje
818.817
704 
Domači davki na blago in storitve
102.178
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
2.070.704
710 
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.044.504
711 
Takse in pristojbine
4.000
712 
Denarne kazni
153.200
713 
Prihodki od prodaje blaga in storitev
45.000
714 
Drugi nedavčni prihodki
824.000
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
212.017
720 
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
12.050
722 
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
199.967
73 
PREJETE DONACIJE
10.000
730 
Prejete donacije iz domačih virov
10.000
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
2.251.947
740 
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.200.522
741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
51.425
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.045.862
40 
TEKOČI ODHODKI
3.273.409
400 
Plače in drugi izdatki zaposlenim
663.457
401 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
105.152
402 
Izdatki za blago in storitev
2.504.800
41 
TEKOČI TRANSFERI
3.357.529
410 
Subvencije
400.000
411 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
662.166
412 
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
557.155
413 
Drugi tekoči domači transferi
1.738.208
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.218.923
420 
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.218.923
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
196.001
431 
Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. upor.
152.117
432 
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
43.884
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ)
–1.164.228
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
27.958
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–27.958
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
684.230
50 
ZADOLŽEVANJE
684.230
500 
Domače zadolževanje
684.230
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (550)
67.043
55 
ODPLAČILO DOLGA
67.043
550 
Odplačilo domačega dolga
67.043
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–575.000
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
617.187
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
1.164.228
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET. LETA NA DAN 31. 12.
575.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske uporabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način na sedežu občine in na sedežih krajevnih skupnosti v občini.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in v skladu z 80. členom ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki krajevnih skupnosti,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
– prihodki od najemnin.
5. 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji, programi, podprogrami proračunske porabe oziroma med finančnimi načrti neposrednih uporabnikov proračuna (1000 Občinski svet, 2000 Nadzorni odbor, 3000 Župan, 4000 Občinska uprava, 5000 Režijski obrat) odloča na predlog neposrednega uporabnika županja oziroma predsednik sveta krajevne skupnosti za finančne načrte krajevnih skupnosti.
Županja poroča občinskemu svetu o izvrševanju veljavnega proračuna za leto 2022 v mesecu juliju in z zaključnim računom po izteku proračunskega obdobja.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in transfere, ne sme presegati pravice obsega 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2023 50 % navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekt financira z namenskimi prejemki.
Županja lahko spreminja vrednost, vire in dinamiko financiranja projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot za 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Novi projekti v okviru krajevnih skupnosti se na predlog sveta krajevne skupnosti uvrstijo v načrt razvojnih programov s sklepom župana.
Županja lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev. Sprememba po tem odstavku se nanaša na naziv, vrednosti, vire in dinamiko financiranja in se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnih programov zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev. Sprememba se lahko izvede neomejeno ne glede na določila v tretjem odstavku tega člena.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Proračunska rezerva se ne oblikuje.
Županja odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do celotne višine oblikovanih sredstev proračunske rezerve (to je vsota prenesenih sredstev preteklih let in že izločenih sredstev tekočega leta ter sredstvih, načrtovanih za izločitev tekočega leta).
O uporabi sredstev proračunske rezerve županja poroča občinskemu svetu dvakrat letno, in sicer ob poročanju o izvrševanju proračuna v juliju tekočega leta in ob zaključnem računu za leto 2022.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, lahko županja dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2022 načrtuje zadolžiti do višine 684.230 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
(začasno financiranje v letu 2023) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Kanal ob Soči v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0011/2021-8
Kanal ob Soči, dne 23. decembra 2021
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti