Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4308. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2022, stran 13433.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 8. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 17. redni seji dne 22. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Borovnico za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
PRORAČUN 2022
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.135.596
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.844.652
70
DAVČNI PRIHODKI
3.246.333
700 Davki na dohodek in dobiček
2.930.769
703 Davek na premoženje
282.759
704 Domači davki na blago in storitve
32.805
71
NEDAVČNI PRIHODKI
598.319
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
529.569
711 Takse in pristojbine
3.500
712 Denarne kazni
29.150
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.000
714 Drugi nedavčni prihodki
33.100
72
KAPITALSKI PRIHODKI
171.680
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
74.500
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopre. dolgoročnih sredstev 
97.180
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.119.264
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
547.279
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
571.985
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.039.439
40
TEKOČI ODHODKI
1.330.566
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
299.303
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
54.442
402 Izdatki za blago in storitve
947.633
403 Plačila domačih obresti
5.687
409 Rezerve
23.500
41
TEKOČI TRANSFERI
1.960.650
410 Subvencije
118.264
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.271.300
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
157.839
413 Drugi tekoči domači transferi
413.247
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.624.513
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.624.513
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
123.711
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU
90.711
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
33.000
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–903.843
B. 
IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. 
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
488.338
50
ZADOLŽEVANJE
488.338
500 Domače zadolževanje
488.338
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
159.437
55
ODPLAČILA DOLGA
159.437
550 Odplačila domačega dolga
159.437
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–574.942
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
328.901
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
903.843
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2021
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2021
653.500
(2) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Borovnica.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
(4) Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-1, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki iz naslova podeljenih koncesij
– prihodki, zbrani s plačili komunalnih prispevkov, ki se uporabljajo za gradnjo komunalne opreme,
– prihodki iz naslova sofinanciranja projektov,
– prispevki soinvestitorjev,
– prihodki od koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo.
(2) Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
(3) Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile porabljene v tekočem letu, razen pravic porabe sredstev, ki jih neposredni proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja. Obseg izvedenih prerazporeditev pravic porabe se računa po neto načelu, ki je sešteta razlika med prerazporeditvami na proračunsko postavko in z njih.
(2) Župan lahko v posebnem delu proračuna prerazporeja pravice porabe med področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 15 % področja porabe v sprejetem proračunu. Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov.
(3) V okviru prerazporeditev lahko župan odpira tudi nove proračunske postavke.
(4) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij 2022 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in o njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih na podskupinah kontov znotraj podprogramov, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2023 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
(3) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
(4) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
(1) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih se vrednost spremeni za več kot 20 %, mora predhodno odobriti občinski svet.
(2) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
(3) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP), izdelanega v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo in obravnavo investicijskih projektov na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
(4) Za projekte z ocenjeno vrednostjo nad 100.000 EUR sprejme DIIP občinski svet. V primeru, da DIIP-a občinskemu svetu ne predlaga župan, mora župan dati mnenje k predlogu.
(5) Za projekte z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR sprejme DIIP župan. V predlogu za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov, za katerega je DIIP sprejel župan, je potrebno predstaviti bistvene elemente sprejetega DIIP-a.
(6) Ostalo investicijsko dokumentacijo za projekte, vključene v načrt razvojnih programov, sprejema župan.
8. člen 
(proračunski skladi) 
(1) Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF
2. stanovanjski sklad.
(2) Proračunska rezerva se oblikuje v višini 10.000 EUR.
(3) Na predlog občinske uprave, župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 eurov in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen 
(splošna proračunska rezerva) 
(1) Splošna proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 10.000 EUR.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
(3) O opravljenih prerazporeditvah župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
10. člen
(odpis dolgov) 
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2022 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000 EUR.
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
(3) Župan o odpisu dolga poroča občinskemu svetu v skupnem znesku po posameznih namenih z zaključnim računom proračuna.
11. člen 
(načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem) 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem do vrednosti posamezne nepremičnine do višine 2.000 EUR sprejme župan.
12. člen 
(načrt ravnanja s premičnim premoženjem) 
V načrt ravnanja s premičnim premoženjem je potrebno uvrstiti premično premoženje nad vrednostjo posameznega premičnega premoženja v višini kot jo določa zakon, ki ureja stvarno premoženje. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme župan.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
(1) Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2022 lahko dolgoročno zadolži do višine 488.338 EUR, in sicer za investicije iz načrta razvojnih programov.
(2) Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, v letu 2022 ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000 EUR.
14. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine 100.000 EUR.
(2) Pogoj za poroštvo pravnim osebam javnega sektorja je soglasje občinskega sveta.
15. člen 
(likvidnostno zadolževanje) 
(1) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
(2) Zadolžitev iz prejšnjega odstavka ne šteje v obseg zadolžitev občine, razen če leto črpanja in leto odplačila nista v istem proračunskem letu.
(3) Odločitev o likvidnostnem zadolževanju sprejme župan.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen
(začasno financiranje v letu 2023) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Borovnica v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0029/2021-15
Borovnica, dne 22. decembra 2021
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti