Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4306. Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Borovnica, stran 13431.

  
Na podlagi 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 17. redni seji dne 22. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o varstvu javnega reda in miru v Občini Borovnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen odloka) 
(1) Ta odlok ureja varstvo javnega reda in miru ter določa ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ali v zasebnem prostoru ter sankcije za taka ravnanja.
(2) Namen tega odloka je uresničevanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva z varovanjem pred dejanji, ki posegajo v telesno in duševno celovitost posameznika ali posameznice (v nadaljnjem besedilu: posameznik), ovirajo izvrševanje pravic in dolžnosti ljudi, državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.
(3) Osebe na območju Občine Borovnica so dolžne urediti svoje življenje in delo tako, da ne vznemirjajo ali motijo drugih pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja in počutja, da skrbijo za urejen videz svojega kraja in da ne opuščajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna.
2. člen 
(opredelitev izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Javne površine so površine, ki so v skladu z zakonodajo opredeljene kot površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem (javna igrišča, parkirišča, pokopališča, športne in rekreacijske površine, javne zelene površine in druge javne površine), razen javnih cest;
2. Javni objekti so vsi objekti, ki so pod enakimi pogoji namenjeni vsakomur in v katere je vstop omogočen vsakomur brez posebnega dovoljenja lastnika ali posestnika;
3. Obdelovalna kmetijska zemljišča so zemljišča, na katerih kmetijska proizvodnja poteka preko obdelave zemljišč, katere posledica so specifične, večinoma monokulturne rastlinske združbe (njive, vrtovi, sadovnjaki, travniki ipd.);
4. Naselje je območje strnjene pozidave, ki ga tvorita najmanj dve stanovanjski stavbi.
Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot izrazi v zakonu, ki ureja varstvo javnega reda in miru.
3. člen 
(vzdrževanje javnega reda in miru) 
(1) Ta odlok ureja vzdrževanje javnega reda in miru v obsegu in na način, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja varstvo javnega reda in miru.
(2) Ta odlok določa zgolj prepovedana ravnanja ter sankcije zanje, ki jih ne urejajo že zakon, ki ureja varstvo javnega reda, in drugi predpisi s področja varovanja javnega reda in mira.
II. PREKRŠKI ZOPER JAVNI RED IN MIR 
4. člen 
(ravnanje z živalmi) 
(1) Lastnik, vodnik ali skrbnik psa mora imeti psa, ki se giblje v naselju ali na javnih poteh, pod nadzorom.
(2) Lastnik, vodnik ali skrbnik psa ne sme voditi ali spuščati psa na zasebnih zemljiščih in prostorih brez soglasja lastnika ali posestnika.
(3) Lastnik, vodnik ali skrbnik ne sme voditi ali spuščati živali v javnih objektih, kot so prostori državnih organov in organov lokalne skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil, vrtci, šole, knjižnice, športni objekti in podobno, razen v primeru, da je to izrecno dovoljeno, pri čemer način uporabe živali določi lastnik ali upravljavec objekta. Psi – vodiči slepih in psi – pomočniki invalidov imajo skupaj s svojim skrbnikom vstop na vsa javna mesta in v sredstva javnega prevoza in jim ni treba imeti nagobčnika.
(4) Lastnik, vodnik ali skrbnik psa mora v naselju, na obdelovalnih kmetijskih površinah in na uhojenih pešpoteh, za psom počistiti iztrebke in jih na primeren način odložiti v zabojnik za živalske iztrebke ali jih zavite v plastično vrečko odložiti v zabojnik za ostanke komunalnih odpadkov, če na območju ni zabojnika za živalske iztrebke.
(5) Lastnik, vodnik ali skrbnik konja mora odstraniti iztrebke, ki jih na javnih poteh in uhojenih pešpoteh pušča konj.
(6) Lastnik, vodnik ali skrbnik živali, ki krši prvi, drugi, tretji, četrti ali peti odstavek tega člena, se kaznuje z globo 100 EUR.
5. člen 
(pustiti, prati, popravljati vozila na javnih površinah) 
(1) Na vseh javnih površinah, ki niso določene za popravila ali pranje vozil ali vožnjo (zelenice, trgi …) je prepovedano pustiti, prati ali popravljati vozila. Kršitelj se kaznuje z globo 100 EUR.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 400 EUR.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 200 EUR.
6. člen 
(poškodovanje drevja, okrasnega grmičevja ali cvetja na javnih površinah) 
(1) Kdor namenoma ali iz hude malomarnosti poškoduje drevje, okrasno grmičevje ali cvetje na javnih površinah, se kaznuje z globo 100 EUR.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 400 EUR.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 200 EUR.
7. člen 
(povzročanje hrupa) 
(1) Kdor na nedovoljen način med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj ter ob nedeljah in dela prostih dnevih v naseljih moti mir ali počitek ljudi s hrupom ter ne gre za nujne interventne – vzdrževalne posege, se kaznuje z globo 100 EUR.
(2) Določba prejšnjega odstavka glede hrupa ob nedeljah ali dela prostih dnevih ne velja za kmetijska opravila, za druga opravila pa, če so ta potrebna zaradi vrste delovnega procesa ali vremenskih razmer.
(3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo 400 EUR.
(4) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki zaposluje druge osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo 200 EUR.
8. člen 
(plakatiranje) 
(1) Kdor oglašuje ali postavlja reklamne panoje izven za to določenih mest na javnih površinah ali na zasebnih površinah brez soglasja lastnika, se kaznuje z globo 100 EUR.
(2) Obvezne sestavine pisnega soglasja lastnika, ki dovoljuje plakatiranje na zasebnih zemljiščih, so:
– ime oziroma naziv oglaševalca;
– parcelna številka zemljišča, kjer bo plakatno mesto;
– osebni podatki lastnika;
– podpis lastnika;
– velikost in oblika plakata.
(3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 800 EUR.
(4) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 200 EUR.
9. člen 
(uporaba javne površine) 
(1) Kdor brez predhodnega soglasja upravnega organa občine na javno površino postavi letni vrt ali druge objekte, izdelke iz dejavnosti ali druge predmete, se kaznuje z globo 100 EUR.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 800 EUR.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 200 EUR.
(4) Inšpektor odredi povzročitelju odstranitev posega iz prvega odstavka tega člena. V primeru neupoštevanja odredbe inšpektorja odstranitev izvede javno komunalno podjetje na stroške povzročitelja.
10. člen 
(sežiganje komunalnih ali drugih odpadkov) 
(1) Kdor sežiga komunalne odpadke ali druge odpadke na javnih ali zasebnih površinah, se kaznuje z globo 200 EUR.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 800 EUR.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 400 EUR.
(4) Inšpektor odredi sanacijo kurišča in odvoz komunalnih odpadkov ali drugih odpadkov na deponijo javnega komunalnega podjetja. V primeru neupoštevanja odredbe inšpektorja sanacijo izvede javno komunalno podjetje na stroške povzročitelja.
(5) Določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka ne veljajo za kurjenje odpada iz naravnih nenevarnih materialov rastlinskega izvora izven naselij pod pogoji, kot jih določajo predpisi o varstvu okolja, gozdov oziroma pred požarom v naravnem okolju in če ne gre za odpadke kmetijskih pridelkov, ki so primerni za kompostiranje.
11. člen 
(varstvo javnih površin in okolja) 
(1) Vožnja po športnih in drugih javnih površinah, ki niso namenjene prometu z motornimi vozili, ter uporaba teh površin v nasprotju z njihovo osnovno namembnostjo, je prepovedana, razen če se za to pridobi ustrezna dovoljenja in soglasja. Kršitelj se kaznuje z globo 250 EUR.
(2) Na javne površine in v naravno okolje je prepovedano odmetavati ali odlagati kakršnekoli stvari (cigaretni ogorki, papir, plastenke itd.). Kršitelj se kaznuje z globo 80 EUR.
(3) Vožnja z vozili na motorni pogon v naravnem okolju je prepovedana, razen pod pogoji, kot jih določajo predpisi o varstvu okolja in ohranjanju narave. Kršitelj se kaznuje z globo 100 EUR.
III. NADZOR 
12. člen 
(pristojnost) 
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo, skladno z odlokom o ustanovitvi tega organa.
IV. KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2021-6
Borovnica, dne 22. decembra 2021
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti