Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4275. Odlok o predkupni pravici Občine Zagorje ob Savi, stran 13367.

  
Na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15, 61/20) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 20. redni seji dne 20. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o predkupni pravici Občine Zagorje ob Savi 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Zagorje ob Savi (v nadaljnjem besedilu: občina) kot predkupne upravičenke in način uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah na teh območjih.
2. člen 
(1) Območje predkupne pravice občine obsega:
– stavbna zemljišča kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih;
– ureditvena območja naselij kot so določena v veljavnem občinskem prostorskem načrtu;
– kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za namen graditve objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– območja za dolgoročni razvoj naselja, v kolikor so določena v občinskem prostorskem načrtu.
(2) Območje predkupne pravice obsega tudi območja objektov obstoječe gospodarske javne infrastrukture.
(3) Območje predkupne pravice občine zajema tudi zemljišča na zavarovanih območjih, za katera je bil sprejet akt o zavarovanju.
3. člen 
(1) Pri obstoječih oziroma predvidenih objektih gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo območja njihovih varovalnih koridorjev, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti oziroma z drugimi predpisi.
(2) Za obstoječe in predvidene objekte gospodarske javne infrastrukture se štejejo tisti objekti, ki so že zgrajeni in vsi tisti, ki so predvideni za komunalno opremljanje območij, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.
II. NAČIN UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE 
3. člen 
(1) Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah na območjih občine, določenih v 2. členu tega odloka.
(2) Lastnik nepremičnine, ki se nahaja v območju predkupne pravice, navedene v 2. členu tega odloka, mora nepremičnino pred prodajo najprej ponuditi v odkup občini kot predkupni upravičenki. Ponudbo v imenu lastnika lahko poda pooblaščenec s pisnim pooblastilom.
(3) Občina se o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe izjavi v 15 dneh od njenega prejetja.
4. člen 
Predkupna pravica je izključena, če:
– lastnik proda ali podari nepremičnino solastniku, svojemu zakoncu ali osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu;
– je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne službe, kakor tudi investitor gospodarske javne infrastrukture ali
– pri prodaji etažne lastnine, razen v primeru prenove po Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17).
5. člen 
O uveljavljanju ali neuveljavljanju zakonite predkupne pravice na nepremičninah in o nakupu nepremičnin odloča občinska uprava.
6. člen 
(1) Ne glede na določbe tega odloka je predkupna pravica občine izključena, če tako določajo drugi predpisi.
(2) Določbe tega odloka se ne uporabljajo, če je predkupna pravica občine v drugih predpisih drugače urejena.
III. KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o predkupni pravici Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2003).
Št. 007-1/2021
Zagorje ob Savi, dne 20. decembra 2021
 
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti