Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4238. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2022, stran 13317.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 20. redni seji dne 21. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Horjul za leto 2022 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Horjul za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
PRORAČUN 2022
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.245.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.523.891
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.194.106
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.033.406
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
137.400
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
23.300
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
329.785
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
120.600
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
12.185
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
40.000
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
154.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
96.233
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
96.233
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
624.876
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
479.576
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
145.300
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.985.000
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.431.163
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
237.230
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
38.370
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.125.563
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
REZERVE
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.027.670
410
SUBVENCIJE
41.610
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
766.000
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
62.010
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
158.050
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.405.517
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.405.517
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
120.650
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
96.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
24.650
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–3.740.000
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–3.740.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
3.740.000
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
(3)Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Horjul.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter tega odloka.
(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
(4) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Horjul. Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe. Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi.
(5) Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti tekoče letno usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki od požarne takse, ki se namenijo za investicije v zagotavljanje protipožarne varnosti,
– prihodki zbrani s plačili komunalnih prispevkov, ki se uporabijo za gradnjo infrastrukture v občini,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje voda, ki se namenijo za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture v občini,
– prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo vzdrževanju gozdnih cest v občini,
– prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe) 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
(2) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in med konti v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna samostojno in brez omejitev odloča župan.
(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna konec leta z zaključnim računom pisno poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2023 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe vseh tekočih odhodkov in transferov v sprejetem proračunu.
(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, kuriv, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
(5) Prevzete obveznosti iz tretjega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
(1) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
(2) Spremembe veljavnega načrta razvojih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojih programov in druge spremembe projektov.
(3) Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojih programov je dopustna v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi sredstvi.
(4) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka, o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan uvrsti projekt v veljavni NRP oziroma spremeni vrednost projekta nad 20 % izhodiščne vrednosti, kadar gre za:
1. uvrstitev novega projekta z vrednostjo do 200.000 EUR,
2. spremembo vrednosti projekta do 100.000 EUR,
3. namenska sredstva opredeljena v 4. členu tega odloka.
Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo iz ostalih projektov.
(6) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
(7) Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Občine Horjul. Dokument identifikacije investicijskih projektov in ostalo dokumentacijo pa sprejema župan.
8. člen
(proračunski skladi) 
(1) Proračunski sklad je:
– podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 30.000 €.
(3) Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene in drugega odstavka 49. člena ZJF neomejeno župan in o tem s pisnim poročilom pri zaključnem računu obvesti občinski svet.
(4) Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev neomejeno odloča župan. Porabo opredeli s sklepi o prerazporeditvi sredstev na ustrezno proračunsko postavko. V primeru, da v proračunu za določen namen ni odprte proračunske postavke, lahko župan sam s sklepom odpre in uvrsti tudi novo proračunsko postavko.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9.člen
(odpis dolgov) 
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2022 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer do skupne višine 500 EUR.
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za proračun leta 2022 zadolževanje ni predvideno.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih podjetij združenih v Javni Holding Ljubljana d.o.o.) 
Javna podjetja, ki delujejo v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2022 lahko zadolžijo do skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Horjul največ za 614.900,00 EUR, in sicer:
Dolgoročno zadolžitev v skupni višini do 68.800,00 EUR za družbo:
– VOKA SNAGA do višine 43.000,00 EUR;
– LPP do višine 25.800,00 EUR.
Kratkoročno zadolžitev v skupni višini do 546.100 EUR za družbo:
– LPP do višine 81.700,00 EUR;
– Energetika Ljubljana do višine 335.400,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 129.000,00 EUR.
(2) Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o..
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen
(začasno financiranje v letu 2023) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Horjul v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2022.
Št. 410-0014/2021-8
Horjul, dne 22. decembra 2021
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil 

AAA Zlata odličnost