Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4123. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2022, stran 12942.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 20. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Dobrna za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Dobrna za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.715.308
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.375.490
70
DAVČNI PRIHODKI
1.854.770
700 Davki na dohodek in dobiček
1.664.740
703 Davki na premoženje
103.530
704 Domači davki na blago in storitve
86.500
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.520.720
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
422.979
711 Takse in pristojbine
2.500
712 Denarne kazni
2.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.000
714 Drugi nedavčni prihodki
2.080.741
72
KAPITALSKI PRIHODKI
140.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
140.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.199.818
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
460.318
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
1.739.500
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
783 Prejeta sredstva iz proračune EU za kohezijsko politiko
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.937.208
40
TEKOČI ODHODKI
1.159.694
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
374.560
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
59.370
402 Izdatki za blago in storitve
664.220
403 Plačila domačih obresti
6.342
409 Rezerve
55.202
41
TEKOČI TRANSFERI
1.096.725
410 Subvencije
20.200
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
616.883
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
52.623
413 Drugi tekoči domači transferi
407.019
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
4.637.989
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.637.989
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
42.800
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
42.800
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–221.900
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
128.100
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo kreditov
128.100
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–350.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–128.100
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
221.900
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
350.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih, Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja in drugimi podzakonskimi predpisi ter navodili, ki jih izda župan. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa, ki se uporablja za namene, določene v 58. členu Zakona o varstvu pred požarom,
– turistična taksa, ki se uporablja v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in letnim proračunom občine,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, za vlaganje v novo infrastrukturo,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, za vlaganje v novo infrastrukturo,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, se uporablja v skladu s 5. členom Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest,
– komunalni prispevek, ki se nameni za gradnjo komunalne opreme,
– najemnine za stanovanja in poslovne prostore, ki se nameni za vlaganja v stanovanja in poslovne prostore,
– najemnina, ki jo občina zaračuna javnemu podjetju, ki se nameni za vlaganje v komunalno infrastrukturo,
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se namensko porabi v skladu z Odlokom o koncesijski dajatvi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Če so namenski prihodki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu občine, občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih prejemkov. Če so namenski prihodki vplačani v proračun v večjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu občine, občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu občine.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so opredeljeni.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan. Župan ni pristojen za prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja.
Župan lahko med letom odpre novo proračunsko postavko iz sredstev proračunske rezervacije.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2023 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 25.202,13 €. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 25.202,13 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI OBČINE 
10. člen 
(zadolževanje občine) 
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje le na podlagi v proračunu izkazane namere, predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za finance in pod pogoji, ki jih določata ZJF in Zakon o financiranju občin.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se občina lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije – zanje se občina lahko likvidnostno zadolži do višine odobrenih sredstev.
11. člen 
(poroštva občine) 
Občina sme izdajati poroštva za obveznosti iz naslova zadolževanja javnega podjetja ali javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, v obsegu in pod pogoji, ki jih določi odlok, in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana poroštva občine se vštevajo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
Občina poroštev iz prejšnjega odstavka v letu 2022 ne izda.
12. člen 
(zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občine) 
Javno podjetje in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati in izdajati poroštva le s soglasjem ustanovitelja, pod pogoji, ki jih določi občinski svet, in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne vštevajo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
Občina soglasji iz prejšnjega odstavka v letu 2022 ne izda.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2023) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrna v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2021-9(5)
Dobrna, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti