Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4082. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2023, stran 12866.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2017) je Občinski svet Občine Bled na 14. redni seji dne 14. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Bled za leto 2023 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Bled (v nadaljnjem besedilu: občina) za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. SPLOŠNI IN POSEBNI DEL PRORAČUNA TER NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
2. člen 
(splošni del proračuna) 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štirimestnih kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
KONTO
OPIS
PRORAČUN 2023
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
14.567.009,39
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.590.298,09
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
8.890.136,03
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
5.008.201,00
7000
Dohodnina
5.008.201,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
2.120.550,00
7030
Davki na nepremičnine
1.622.730,00
7031
Davki na premičnine
2.510,00
7032
Davki na dediščine in darila
130.300,00
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
365.010,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.761.385,03
7044
Davki na posebne storitve
3.011,00
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
1.758.374,03
706
DRUGI DAVKI
0,00
7060
Drugi davki in prispevki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.700.162,06
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
741.395,47
7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov 
nad odhodki
100,00
7103
Prihodki od premoženja
741.295,47
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
146.700,00
7111
Upravne takse in pristojbine
146.700,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
518.500,00
7120
Globe in druge denarne kazni
518.500,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
580.770,00
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
580.770,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.712.796,59
7141
Drugi nedavčni prihodki
1.712.796,59
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
20.400,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
400,00
7200
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
0,00
7202
Prihodki od prodaje opreme
400,00
7203
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
0,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
20.000,00
7220
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
10.000,00
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
10.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
7300
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
0,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.956.311,30
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.956.311,30
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
1.549.209,27
7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
407.102,03
7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov
0,00
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
7411
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.179.165,37
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.343.283,89
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.297.793,29
4000
Plače in dodatki
1.004.712,84
4001
Regres za letni dopust
44.035,00
4002
Povračila in nadomestila
78.748,35
4003
Sredstva za delovno uspešnost
89.768,10
4004
Sredstva za nadurno delo
78.607,00
4009
Drugi izdatki zaposlenim
1.922,00
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
192.499,97
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
95.251,71
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
78.868,85
4012
Prispevek za zaposlovanje
658,62
4013
Prispevek za starševsko varstvo
1.148,79
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
16.572,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.673.978,63
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
377.511,80
4021
Posebni material in storitve
113.610,21
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
372.062,92
4023
Prevozni stroški in storitve
157.885,69
4024
Izdatki za službena potovanja
11.653,00
4025
Tekoče vzdrževanje
2.103.319,08
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
109.500,90
4027
Kazni in odškodnine
500,00
4029
Drugi operativni odhodki
427.935,03
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
49.712,00
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
49.712,00
409
REZERVE
129.300,00
4090
Splošna proračunska rezervacija
100.000,00
4091
Proračunska rezerva
25.000,00
4093
Sredstva za posebne namene
4.300,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.956.714,80
410
SUBVENCIJE
25.000,00
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
25.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.549.785,00
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
15.300,00
4112
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
10.000,00
4119
Drugi transferi posameznikom
1.524.485,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
340.769,50
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
340.769,50
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
2.041.160,30
4130
Tekoči transferi občinam
100,00
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
4.514,30
4132
Tekoči transferi v javne sklade
20,00
4133
Tekoči transferi v javne zavode
1.993.600,00
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
42.926,00
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.670.066,68
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.670.066,68
4200
Nakup zgradb in prostorov
0,00
4201
Nakup prevoznih sredstev
46.000,00
4202
Nakup opreme
71.700,00
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
64.800,00
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.133.953,40
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
3.782.469,10
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
80.000,00
4207
Nakup nematerialnega premoženja
0,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
491.144,18
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
209.100,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
120.500,00
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
120.500,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
88.600,00
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
88.600,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–612.155,98
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
200,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
200,00
7500
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
200,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
200,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.123.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.123.000,00
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
1.123.000,00
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
511.044,02
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
511.044,02
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
491.600,00
5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
19.444,02
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
611.955,98
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
612.155,98
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 
(31. 12. 2022)
0,00
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
(1) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(2) Načrt razvojnih programov predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta.
(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in štirimestnih kontov ter načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bled.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
4. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
5. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
(1) Poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena in v 80. členu Zakona o javnih financah, so namenski tudi naslednji prihodki:
1. prihodki krajevnih skupnosti, ki se namenijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu;
2. turistična taksa, ki se nameni za spodbujanje razvoja turizma;
3. požarna taksa, ki se nameni za zagotavljanje protipožarne varnosti;
4. komunalni prispevek, ki se nameni za gradnjo komunalne infrastrukture, vključno iz naslova pogodb o sovlaganju v komunalno infrastrukturo;
5. namenska sredstva so tudi druga sredstva, ki jih občina prejme namensko za financiranje določenih nalog.
(2) V primeru, da so namenska sredstva vplačana v nižjem obsegu kot je izkazano v proračunu, neposredni uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih prejemkov.
(3) V primeru, da so namenski prihodki vplačani v proračun v večjem obsegu kot so načrtovani v sprejetem proračunu občine, neposredni uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu.
(4) Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se izvajajo na ravni proračunske postavke – konto.
(3) O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov na predlog pristojnega organa občinske uprave za občinski svet, nadzorni odbor, župana, občinsko upravo, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki odloča župan brez omejitev.
(4) O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta brez omejitev.
(5) Na podlagi sklepa župana lahko finančna služba znotraj posamezne proračunske postavke:
– prerazporeja sredstva med podkonti v okviru iste proračunske postavke in odpira nove konte zaradi pravilnega knjiženja;
– razporeja sredstva iz splošne proračunske rezervacije (za nepredvidene namene);
– prerazporeja sredstva, povezana z organizacijskimi spremembami proračunskih uporabnikov.
(6) Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji 39. člena ZJF.
(7) Župan s polletnim poročilom in z zaključnim računom za predhodno leto poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.
Če se po sprejemu proračuna spremeni ali sprejme nov predpis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun, je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo proračunsko postavko, za katero se sredstva zagotovijo v okviru večjih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti s sklepom tako, da se odpre nova proračunska postavka in opredeli višini sredstev za nov namen.
7. člen 
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
(1) Za posamezen investicijski projekt, za katerega je potrjena investicijska dokumentacija in se financira preko več let, je možno razpisati javno naročilo za celotno vrednost projekta in prevzeti obveznosti do višine sredstev določenih v načrtu razvojnih programov.
(2) Za posamezni investicijski projekt se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta proračunska postavka v proračunu tekočega leta in so sredstva predvidena v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 70 % sredstev skupine 42 in 43 v bilanci sprejetega proračuna.
(3) Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov, če je že odprta proračunska postavka v proračunu tekočega leta.
(4) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke (za blago in storitve) in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % sredstev skupine kontov 40 in 41 v bilanci sprejetega proračuna. Omejitve se ne nanašajo na:
– prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika,
– in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, ki so nujna za operativno delovanje neposrednih uporabnikov,
– prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Občine Bled.
(5) Prevzete obveznosti po prejšnjih odstavkih tega člena, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun leta na katero se nanaša.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
(1) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
(2) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za več kot 20 % brez predhodne potrditve občinskega sveta v primeru arheoloških raziskav.
(3) Župan lahko spreminja naziv projektov, ki so uvrščeni v načrtu razvojnih programov ali naziv proračunskih postavk, v kolikor je to potrebno zaradi črpanja namenskih sredstev sofinanciranja projektov.
(4) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
(5) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen 
(proračunski skladi) 
(1) Proračunski sklad občine je proračunska rezerva (največ do 1,5 % prejemkov proračuna), oblikovana po ZJF, (za odpravljanje posledic po naravnih nesrečah) v višini 25.000,00 EUR za leto 2023.
(2) Na predlog za finance pristojnega uslužbenca občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan brez omejitev in o tem obvesti občinski svet.
10. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
(1) V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju nepredvidenih odhodkov, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
(2) Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2,0 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča na predlog za finance pristojnega uslužbenca občinske uprave s sklepom o razporeditvi sredstev župan.
(4) Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2023 je določen v višini 100.000,00 EUR.
IV. POSEBNOSTI RAZPOLAGANJA S STVARNIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE 
11. člen 
(odpis dolga) 
(1) Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 1.000,00 € v posamičnem primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
(2) Župan lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v primeru:
– da je dolg že zastaral;
– da ni več pravnih možnosti za izterjavo zaradi prenehanja pravne osebe v stečajnem ali drugem postopku;
– da je bil v postopku osebnega stečaja izdan sklep o odpustu obveznosti;
– da je zapuščina ostala brez dedičev;
– da terjatev ni bila pravočasno prijavljena v stečajnem postopku.
12. člen 
(posebna pooblastila župana) 
(1) Župan lahko s sklepom izda soglasje za povečanje cene storitev pomoči na domu, ko izvajalec socialno varstvenih storitev vloži vlogo za soglasje k ceni v skladu s Pravilnikom za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.
(2) Župan s sklepom izda soglasje za spremembo cene programa Vrtca Bled, ko vrtec vloži predlog za spremembo cene programov, ki se spremenijo z rastjo cen življenjskih stroškov in z višino izhodiščne plače, določene s kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja.
(3) Investicijsko dokumentacijo in vse njene spremembe v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) potrjuje župan.
13. člen 
(nakup stvarnega premoženja) 
(1) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine sprejme občinski svet na predlog župana, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.
(2) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine pod 10.000,00 € in načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine, v katerega se uvrsti posamično premično premoženje nad vrednostjo 10.000,00 €, sprejme župan. Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem se lahko v skladu s prejšnjim dvema odstavkoma med letom spreminjata in dopolnjujeta.
(3) V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se lahko sklepajo pravni posli, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem.
(4) Skupna vrednost poslov iz prejšnjega odstavka tega člena lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE TER JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI OBČINE 
14. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
(1) Zadolževanje in izdajanje poroštev občin ureja Zakon o javnih financah (85. in 86. člen) in Zakon o financiranju občin-1 (10.a do 10.f člen).
(2) Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2023 lahko dolgoročno zadolži za 1.123.000,00 €.
(3) Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do 31. 12. 2023. O zadolžitvi odloča župan.
(4) Občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v obsegu in po pogojih, ki jih določa zakon.
15. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
(1) Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občine ureja Zakon o javnih financah (88. člen) in Zakon o financiranju občin-1 (10.g člen).
(2) Posredni uporabniki občinskega proračuna (javni zavodi, javni skladi in agencije) in javna podjetja katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2023 zadolžijo s soglasjem občine in pod pogoji, ki jih določi občinski svet in, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga in neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi izda občinski svet. Izdana soglasja se ne štejejo v največji možni obseg zadolževanja občine.
(3) Posredni uporabniki občinskega proračuna (javni zavodi, javni skladi in agencije) in javna podjetja katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje lahko v letu 2023 izdajajo poroštva s soglasjem občine in pod pogoji, ki jih določi občinski svet in, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga in neproračunskih virov. Soglasje o izdaji poroštva izda občinski svet. Izdana soglasja se ne štejejo v največji možni obseg zadolževanja občine.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
(začasno financiranje) 
V primeru potrebe po začasnem financiranju občine v letu 2024 se smiselno uporabljajo določila tega odloka in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2023 dalje.
Št. 007-8/2021-4
Bled, dne 14. decembra 2021
Župan 
Občine Bled 
Janez Fajfar 
PRILOGA:
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov ter ostale priloge so objavljene na spletni strani Občine Bled: http://www.e-bled.si/

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti