Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3952. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2022, stran 12472.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US – v nadaljevanju: ZJF), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 25. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Ajdovščina za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Proračun 2022
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI
36.732.113,57
70
DAVČNI PRIHODKI
16.130.214,00
700
davki na dohodek in dobiček
12.903.635,00
703
davki na premoženje
2.822.525,00
704
domači davki na blago in storitve
404.054,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
5.554.338,60
710
udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.570.358,60
711
takse in pristojbine
30.500,00
712
denarne kazni
42.200,00
713
prihodki od prodaje blaga in storitev
12.050,00
714
drugi nedavčni prihodki
2.899.230,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
6.076.250,00
720
prihodki od prodaje osnovnih sredstev
679.250,00
722
prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev
5.397.000,00
73
PREJETE DONACIJE
48.150,00
730
prejete donacije iz domačih virov
48.150,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
6.690.259,41
740
transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
5.114.851,07
741
prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU
1.575.408,34
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
2.232.901,56
787
prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
2.232.901,56
II. 
SKUPAJ ODHODKI
39.354.931,13
40
TEKOČI ODHODKI
6.698.392,10
400
plače in drugi izdatki zaposlenim
1.531.382,58
401
prispevki delodajalcev za socialno varnost
243.227,41
402
izdatki za blago in storitve
4.683.957,11
403
plačila domačih obresti
121.375,00
409
sredstva, izločena v rezerve
118.450,00
41
TEKOČI TRANSFERI
10.554.863,26
410
subvencije
666.292,37
411
transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.747.109,00
412
transferi neprofitnim organizacijam
1.336.237,00
413
drugi tekoči domači transferi
3.805.224,89
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
21.572.249,77
420
nakup in gradnja osnovnih sredstev
21.572.249,77
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
529.426,00
431
investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki
211.803,00
432
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
317.623,00
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
2.622.817,56
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
303.000,00
751
prodaja kapitalskih deležev
303.000,00
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441
povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
2.182.697,90
500 
zadolževanje
2.182.697,90
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA
1.797.130,36
500
odplačilo domačega dolga
1.797.130,36
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–1.934.250,02
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
385.567,54
XI.
NETO FINANCIRANJE
2.319.817,56
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2021
1.934.250,02
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. prihodki krajevnih skupnosti
3. sredstva okoljskih dajatev
4. prihodki prejeti iz državnega proračuna
5. sredstva komunalnega prispevka
6. najemnine za stanovanja
7. najemnina za poslovne prostore
8. najemnina za komunalno infrastrukturo.
5. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna za finančni načrt občinske uprave, župana, občinskega sveta, nadzornega odbora in medobčinske uprave, na predlog neposrednega uporabnika občinske uprave odloča župan, pri čemer se prerazporeditve lahko opravijo v okviru proračunskega uporabnika.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna za finančne načrte krajevnih skupnosti odloča na predlog neposrednega uporabnika krajevne skupnosti predsednik krajevne skupnosti. Prerazporejanje pravic porabe v finančnih načrtih krajevnih skupnosti iz investicijskih odhodkov na tekoče odhodke ni dovoljeno, prav tako ni dovoljeno prerazporejanje namenskih odhodkov za delovanje, financiranih iz transfernih prihodkov, med nameni, razen med odhodki, ki se pomenijo operativne stroške (elektrika, voda, komunalne storitve, poraba kuriv in stroški ogrevanja, tekoče vzdrževanje objektov). Neporabljene transferne prihodke za tekočo porabo po stanju na dan 31. 12. krajevne skupnosti vrnejo v občinski proračun.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.
6. člen 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2023 20 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče transfere ne sme presegati 20 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki so predmet sofinanciranj.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Neposredni uporabnik vodi evidenco obsega prevzetih obveznosti po letih.
7. člen 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % in ki niso predmet sofinanciranj mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta, razen projektov, ki so predmet sofinanciranj. Ti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve župana.
Vse tako sprejete spremembe so sestavni del gradiva pri sprejemanju prvega proračuna, prvega rebalansa proračuna ali prve spremembe proračuna.
Investicijsko dokumentacijo za investicijske projekte potrjuje župan in o tem obvesti občinski svet.
8. člen 
Podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, je proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 50.000,00 €.
Na predlog Oddelka za finance odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 € župan in o tem obvešča občinski svet v poročilu o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom za leto 2022.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
9. člen 
Krajevna skupnost lahko sklepa pravne posle samo s predhodnim soglasjem župana, razen pravnih poslov, povezanih s tekočim vzdrževanjem ter pravnih poslov v zvezi z investicijami v višini do 10.000 €.
10. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz ZJF, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga v skupni višini 20.000 €.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
Občina se lahko za izvrševanje proračuna občine za investicije, predvidene v občinskem proračunu v letu 2022 zadolži za 2.182.697,90 €.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko likvidnostno zadolži.
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.
12. člen 
Javni zavodi, javni skladi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, morajo pred zadolžitvijo pridobiti soglasje ustanovitelja in se lahko zadolžijo le, če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov in za zadolžitev ni potrebno poroštvo občine.
6. KONČNA DOLOČBA 
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št, 4102-5/2021
Ajdovščina, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti