Uradni list

Številka 189
Uradni list RS, št. 189/2021 z dne 3. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 189/2021 z dne 3. 12. 2021

Kazalo

3752. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG), stran 11548.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 22. člena Statuta Mestne občine Kranj uradno prečiščeno besedilo 4 (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB4) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 30. seji dne 24. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) 
1. člen 
Besedilo prvega odstavka 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) (Uradni list RS, št. 27/09, 37/10, 50/13, 8/15, v nadaljevanju: Odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 2 predstavnika ustanovitelja,
– 1 predstavnik zaposlenih LEAG,
– 2 predstavnika gorenjskih občin,
– 1 predstavnik ministrstva, pristojnega za področje energije ali dodatni predstavnik gospodarskih družb iz področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije na Gorenjskem,
– 1 predstavnik gospodarskih družb, ki deluje na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije na Gorenjskem.«
2. člen 
Besedilo 12. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnika ustanovitelja, ki je predsednik sveta zavoda, imenuje Mestni svet Mestne občine Kranj na predlog župana po predhodnem javnem pozivu. Drugega predstavnika ustanovitelja imenuje župan izmed javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Kranj.
Predstavnika zaposlenih LEAG izberejo zaposleni zavoda po postopku in na način, kot je to določeno s statutom zavoda.
Dva predstavnika gorenjskih občin sta izbrana po postopku in na način, kot je to določeno s statutom zavoda.
Predstavnika ministrstva, pristojnega za področje energetike, imenuje ministrstvo. V primeru, da ministrstvo v roku 30 dni od poziva svojega predstavnika ne imenuje, zavod pozove župana, da imenuje dodatnega predstavnika gospodarskih družb iz področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije na Gorenjskem po predhodnem javnem pozivu.
Predstavnika gospodarskih družb iz področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije na Gorenjskem po predhodnem javnem pozivu imenuje župan.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
Postopek javnega poziva iz prvega in petega odstavka tega člena določa statut zavoda.«
3. člen
Splošne akte zavoda se z določbami tega odloka uskladi v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-10/2019-4-402201
Kranj, dne 24. novembra 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec

AAA Zlata odličnost