Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3658. Odlok o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti LC 191221 Črneča vas, stran 10884.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 14. in 100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 14. redni seji dne 16. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti LC 191221 Črneča vas 
1. člen
S tem odlokom se zagotavlja pomoč Občine Kostanjevica na Krki pri odpravi posledic neposredne škode na cestni infrastrukturi zaradi posledic neurja in močnega deževja, ki je povzročilo škodo na območju Občine Kostanjevica na Krki.
2. člen 
Za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravne nesreče, to je zemeljskega plazu na lokalni cesti LC 191221 Kostanjevica–Črneča vas, na stacionaži 5844 m, se v letu 2021 uporabijo sredstva proračunske rezerve Občine Kostanjevica na Krki do višine 33.000 EUR.
Sredstva se zagotovijo iz podračuna Proračunske rezerve Občine Kostanjevica na Krki, št. 01100-6008350559.
3. člen 
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan posreduje občinskemu svetu.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-8/2020-71
Kostanjevica na Krki, dne 16. novembra 2021
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 

AAA Zlata odličnost