Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

3644. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ankaran, stran 10864.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter na podlagi 8., 15. in 17. člena Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 20. redni seji dne 16. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ankaran 
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(javna služba) 
Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe (v nadaljevanju: javna služba) v Občini Ankaran (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njenega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine,
– cene storitev javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– kazenske določbe.
3. člen 
(uporabniki) 
Uporabniki storitev javne službe so občani Občine Ankaran oziroma naročniki 24-urne dežurne pogrebne službe.
4. člen
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
5. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
2 ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
6. člen
(oblika zagotavljanja javne službe) 
Občina zagotavlja opravljanja javne službe v javnem podjetju Javno podjetje – Azienda pubblica Marjetica Koper, d. o. o. – s. r. l. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
7. člen 
(območje zagotavljanja javne službe) 
Opravljanje javne službe se izvaja na območju celotne občine.
3 VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE 
8. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe) 
(1) S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
(2) Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe.
4 NAČIN IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE 
9. člen
(način izvajanja storitev javne službe) 
(1) Izvajalec javne službe opravlja 24-urno dežurno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, ter tem odlokom.
(2) Izvajalec javne službe po tem odloku je dolžan z izvajalci prevozov, priprave in upepelitve pokojnikov ter priprave in izvedbe pogreba sodelovati na način, da pogrebna dejavnost poteka nemoteno ter v čim manjše breme naročnikom predmetnih storitev.
5 PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE 
10. člen
(pravice uporabnikov) 
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.
11. člen
(obveznosti uporabnikov) 
Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu javne službe opravljeno storitev iz osmega člena tega odloka plačati ceno, ki jo na predlog izvajalca javne službe potrdi občinski svet.
6 VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
12. člen
(viri financiranja storitev) 
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
7 POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
13. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe) 
Izvajalec javne službe mora ves čas izvajanja javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima dejavnost vpisano v ustanovitvenem aktu,
– da ima za namen izvajanja te javne službe zaposleni najmanj dve osebi,
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene,
– da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika,
– da ima najmanj eno transportno krsto,
– da zagotavlja ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki.
8 CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE 
14. člen
(oblikovanje cen) 
Cene storitev javne službe se določijo s sklepom občinskega sveta na podlagi predloga izvajalca javne službe, ki temelji na metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ki jo s svojim aktom določi vlada.
9 NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
15. člen
(nadzorni organ) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni občinski inšpekcijski organ ter uprava in nadzorni odbor občine.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni organ uprave občine ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence in ostalo dokumentacijo, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
10 KAZENSKE DOLOČBE 
16. člen
(prekrški) 
(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če na območju občine opravlja dejavnost 24-urne dežurne pogrebne službe in ni izvajalec javne službe, določen s prvim odstavkom 6. člena tega odloka.
(2) Z globo 1.000 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 500 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo 200 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
11 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen
Z začetkom uporabe tega odloka se v delu, ki se nanaša na izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe, preneha uporabljati Odlok o pogrebni dejavnosti Mestne občine Koper (Uradne objave št. 20/02).
18. člen 
Do sprejetja novega elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe se uporablja cenik, ki je veljal pred sprejetjem tega odloka.
19. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.202/2021
Ankaran, dne 16. novembra 2021
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge sui servizi funebri e cimiteriali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 62/16), dell’articolo 7 della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 32/93) e ai sensi degli articoli 8, 15 e 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 17/15), il Consiglio comunale del Comune di Ancarano nella sua 20° seduta ordinaria del 16/11/2021 ha approvato il seguente
D E C R E T O 
sulle modalità di svolgimento del servizio di pubblica utilità comunale obbligatorio del servizio funebre di turno 24 ore su 24 nel Comune di Ancarano 
1 DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
(servizio pubblico) 
Il presente decreto determina le modalità di svolgimento del servizio di pubblica utilità comunale obbligatorio del servizio funebre di turno 24 ore su 24 (di seguito: servizio pubblico) nel Comune di Ancarano (di seguito: comune).
Articolo 2 
(contenuto del decreto) 
Il presente decreto determina le modalità di svolgimento del servizio pubblico, che comprende le seguenti attività:
– disegno organizzativo e spaziale del servizio pubblico,
– tipo e dimensione del servizio pubblico e distribuzione territoriale,
– condizioni per la fornitura e l'uso dei beni pubblici,
– diritti e oneri degli utenti,
– fonti di finanziamento del servizio pubblico e modalità di erogazione del servizio,
– tipo e ambito delle strutture di proprietà del comune che sono necessarie per lo svolgimento del servizio pubblico,
– prezzi del servizio pubblico,
– controllo sull'erogazione del servizio pubblico,
– disposizioni penali.
Articolo 3 
(utenti) 
Gli utenti del servizio pubblico sono i cittadini del Comune di Ancarano ovvero i committenti al servizio funebre di turno 24 ore su 24.
Articolo 4 
(termini) 
I termini utilizzati nel presente decreto hanno lo stesso significato definito dalla legge che regola le attività funerarie e cimiteriali e nei provvedimenti regolamentari in base alla stessa legge.
Articolo 5 
(applicazione delle norme) 
Alle materie attinenti all’esercizio del servizio pubblico di cui al primo articolo del presente decreto, che non sono specificamente definite dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge in materia di attività funerarie e cimiteriali e della legge in materia di servizi di pubblica utilità.
2 DISEGNO ORGANIZZATIVO E SPAZIALE DEL SERVIZIO PUBBLICO 
Articolo 6 
(modalità di erogazione del servizio pubblico) 
Il comune fornisce il servizio pubblico nell’ambito dell’azienda pubblica Javno podjetje – Azienda pubblica Marjetica Koper, d. o. o. – S. r. l. (di seguito: fornitore del servizio pubblico).
Articolo 7 
(area di erogazione del servizio pubblico) 
Il servizio pubblico viene erogato nell’intero territorio del comune.
3 TIPO E DIMENSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO 
Articolo 8 
(tipo e dimensione del servizio pubblico) 
(1) Con il servizio pubblico viene fornito un servizio funebre di turno 24 ore su 24, che comprende il trasporto dal luogo del decesso alle celle frigorifere del fornitore del servizio pubblici o dell’istituzione sanitaria in caso di autopsia del defunto, del prelievo di organi o di altre procedure e quindi alle celle frigorifere del fornitore del servizio pubblico e l’uso delle stesse.
(2) I costi del servizio di turno 24 ore su 24 comprendono i costi di trasporto, i costi delle celle frigorifere e altri costi sostenuti dal fornitore per l’esecuzione del servizio.
4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO 
Articolo 9 
(modalità di esecuzione del servizio pubblico) 
(1) Il fornitore del servizio pubblico svolge il servizio di turno 24 ore su 24 con rispetto e pietas per i defunti, nel rispetto della legge che disciplina le attività funerarie e cimiteriali e del presente decreto.
(2) Ai sensi del presente decreto, il fornitore del servizio pubblico è tenuto a cooperare con i fornitori del servizio di trasporto, di preparazione e cremazione del defunto e di preparazione ed esecuzione delle esequie in modo che l’attività funebre venga svolta senza impedimenti e con il minimo onere per gli utenti.
5 DIRITTI E ONERI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO PUBBLICO 
Articolo 10 
(diritti degli utenti) 
Gli utenti hanno diritto a un servizio pubblico permanente, ininterrotto e di qualità, che è ugualmente accessibile a tutti gli utenti nel comune.
Articolo 11 
(oneri degli utenti) 
Gli utenti del servizio pubblico devono corrispondere al gestore del servizio pubblico un corrispettivo per il servizio prestato ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto, che viene approvato dal consiglio comunale su proposta del fornitore del servizio pubblico.
6 FONTI DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO 
Articolo 12 
(fonti di finanziamento) 
Il fornitore del servizio pubblico ottiene i fondi per la prestazione del servizio pubblico:
– dagli oneri degli utenti del servizio pubblico,
– da altre fonti determinate dalla legge o da decreto comunale.
7 CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO 
Articolo 13 
(condizioni che devono essere soddisfatte dal fornitore del servizio pubblico) 
Il fornitore del servizio pubblico deve soddisfare le seguenti condizioni per l'esecuzione del servizio pubblico:
– essere iscritto pere esercitare l’attività funebre e di avere iscritta l'attività nell'atto costitutivo,
– avere almeno due dipendenti per l’espletamento del servizio pubblico,
– disporre di almeno un veicolo di trasporto specializzato per il trasporto del defunto, utilizzato esclusivamente a tali fini,
– avere almeno una cella frigorifera per il defunto,
– avere almeno una bara da trasporto,
– assicurare un'adeguata tutela dei dipendenti in relazione alle procedure igieniche e protettive nel trattamento dei defunti.
8 PREZZI DEL SERVIZIO PUBBLICO 
Articolo 14 
(formazione dei prezzi) 
I prezzi del servizio pubblico vengono determinati tramite delibera del consiglio comunale sulla base di una proposta del gestore del servizio pubblico, in basa alla metodologia di determinazione dei prezzi del servizio di turno 24 ore su 24, dettata da atto governativo.
9 CONTROLLO SULL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO 
Articolo 15 
(organo di controllo) 
(1) Il controllo sull’attuazione delle disposizioni del presente decreto viene esercitato dall’organo d’ispettorato comunale competente, dall’amministrazione comunale e dal comitato di controllo del comune.
(2) Durante il procedimento di controllo, l’organo d’ispettorato comunale competente può emettere decisioni e ordinare altre misure, il cui scopo è garantire l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.
(3) L’organo competente dell’amministrazione comunale ha il diritto di prendere visione in qualsiasi momento dei registri e di altri documenti che il fornitore del servizio pubblico è tenuto a conservare, fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali.
10 DISPOSIZIONI PENALI 
Articolo 16 
(infrazioni) 
(1) Una persona giuridica è punita con una multa di 2.000 euro se svolge un’attività di servizio funebre 24 ore su 24 nell’area del comune e non è un fornitore di servizi pubblici come determinato dal primo comma dell'articolo 6 del presente decreto.
(2) È punito con una multa di 1.000 euro un imprenditore autonomo o un soggetto che esercita attività di cui al primo comma del presente articolo.
(3) È punito con una multa di 500 EUR il responsabile di una persona giuridica o il responsabile di una ditta individuale di cui al primo comma del presente articolo.
(4) È punito con una multa di 200 euro un soggetto singolo di cui al primo comma del presente articolo.
11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 17 
Con l’entrata in vigore del presente decreto, il Decreto sull’attività funeraria del Comune di Capodistria (Pubblicazioni Ufficiali n. 20/02) cessa di applicarsi nella parte relativa all’attuazione del servizio funebre di turno 24 ore su 24.
Articolo 18 
Fino all’adozione del nuovo progetto sulla tariffazione del servizio di pubblica utilità comunale obbligatorio del servizio funebre di turno 24 ore su 24, si applica il tariffario in vigore prima dell'adozione del presente decreto.
Articolo 19 
(pubblicazione ed entrata in vigore) 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
No. SVT.202/2021
Ancarano il 16 novembre 2021
Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti