Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3550. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2021, stran 10536.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1718) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – UPB) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 186. redni seji dne 5. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2021 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2021 (Uradni list RS, št. 31/21).
2. člen 
Črta se 2. člen odloka in nadomesti z novim členom:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.952.513
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.561.009
70
DAVČNI PRIHODKI
1.434.950
700 Davki na dohodek in dobiček
1.338.217
703 Davki na premoženje
74.510
704 Domači davki na blago in storitve
22.223
71
NEDAVČNI PRIHODKI
126.059
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
85.219
711 Takse in pristojbine
1.700
712 Denarne kazni
400
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
22.700
714 Drugi nedavčni prihodki
16.040
72
KAPITALSKI PRIHODKI
12.142
722 Prihodki od prodaje zemljišč
12.142
74
TRANSFERNI PRIHODKI
379.362
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
354.529
741 Prejeta sr. iz državnega proračuna 
iz sr. proračuna EU
24.834
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.550.404
40
TEKOČI ODHODKI
558.648
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
179.516
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
27.129
402 Izdatki za blago in storitve
318.228
403 Plačila domačih obresti
1.503
409 Rezerve
32.271
41
TEKOČI TRANSFERI
735.402
410 Subvencije
28.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
435.656
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
57.479
413 Drugi tekoči domači transferi
214.267
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.078.459
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.078.459
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
177.895
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
133.909
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
43.986
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–597.891
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
46.700
55
ODPLAČILA DOLGA
46.700
550 Odplačila domačega dolga
46.700
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
–644.591
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–46.700
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
597.891
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
644.591
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2021.
Št. 410-0003/2021-2
Bistrica ob Sotli, dne 5. novembra 2021
 
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak 

AAA Zlata odličnost