Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3295. Odlok o pokopališkem redu v Občini Dolenjske Toplice, stran 9732.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 17. redni seji dne 13. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Dolenjske Toplice 
UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja pokopališki red na območju Občine Dolenjske Toplice, s katerim se podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, kot to predvideva zakon, ki ureja področje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
NAČIN ZAGOTAVLJANJA 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE 
2. člen 
Zagotavljanje javne službe 24-urne dežurne službe je obvezna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega vsak prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali do zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
Javna služba 24-urne dežurne službe se na območju Občine Dolenjske Toplice izvaja s podelitvijo koncesije izvajalcu pogrebne dejavnosti. Način opravljanja javne službe 24-urne dežurne službe Občina Dolenjske Toplice uredi s posebnim odlokom (koncesijskim aktom) in skladno z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
3. člen 
V zvezi z izvajanjem javne službe 24-urne dežurne službe je izvajalec javne službe dolžan:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev javne službe,
– upoštevati normative in standarde, prepisane za izvajanje javne službe,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,
– pripravljati predloge cene storitve javne službe in
– izvajati druge obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
4. člen 
Uporabniki storitev javne službe 24-urne dežurne službe so naročniki pogreba in plačniki storitev obdukcije v skladu s predpisi, ki urejajo mrliško pregledno službo.
Uporabniki javne službe 24-urne dežurne službe imajo pravico uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
Uporabniki javne službe 24-urne dežurne službe so dolžni plačati storitve javne službe.
5. člen 
Javna služba 24-urne dežurne službe se financira:
– iz cene storitev 24-urne dežurne službe,
– iz proračuna in
– iz drugih virov.
Cena storitev javne službe 24-urne dežurne službe se na predlog izvajalca javne službe določi z aktom Občine Dolenjske Toplice, na podlagi predpisa, ki ureja oblikovanje cene storitev javne službe.
POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
6. člen 
Pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč in predstavlja izbirno lokalno gospodarsko javno službo, se na območju Občine dolenjske Toplice izvaja s podelitvijo koncesije. Način opravljanja pokopališke dejavnosti Občina Dolenjske Toplice uredi s posebnim odlokom (koncesijskim aktom) in skladno z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
7. člen 
Pokopališka dejavnost se financira iz naslednjih virov:
– prihodkov od plačanih storitev,
– najemnin za grobove in za uporabo mrliške vežice,
– sredstva proračuna za vzdrževanje objektov, ki so javno dobro v lasti občine,
– dotacij in donacij,
– drugih virov.
8. člen 
Na območju Občine Dolenjske Toplice so naslednja pokopališča: Dolenjske Toplice, Gorenje Sušice, Kočevske Poljane, Loška vas, Podturn pri Dolenjskih Toplicah in Soteska.
9. člen 
Pogrebna in pokopališka dejavnost se opravljata s pieteto do pokojnih in njihovih svojcev.
NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI 
10. člen 
Pogrebna slovesnost se opravi na način, ki je predpisan s tem odlokom.
Pogrebno slovesnost organizira izvajalec pokopa skladno z voljo umrlega in/ali naročnika pogreba.
11. člen 
Pogrebna slovesnost je praviloma javna, kateri vsakdo nemoteno prisostvuje, ali v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo povabljeni s strani naročnika pogreba.
V primeru pogrebne slovesnosti v ožjem družinskem krogu upravljavec pokopališča javnosti ne sme posredovati podatkov o pogrebu, imenu in priimku pokojnika ter starosti pokojnika, razen če to izrecno dovoli naročnik pogreba.
12. člen 
Pri pogrebni slovesnosti lahko sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
13. člen 
V primerih, ko se pogrebni sprevod izvaja na javni cesti, mora izvajalec pogrebnih storitev zagotoviti pogoje za varno pot po prometni površini.
14. člen 
Pogrebna svečanost in pogrebni sprevod se opravita na krajevno običajen način oziroma po željah naročnika.
15. člen 
Najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti mora upravljavec pokopališča oziroma izvajalec pogreba grob zasuti, z delom pa prične, ko se vsi udeleženci pogrebne slovesnosti umaknejo iz okolice groba.
OSNOVNI OBSEG POGREBA 
16. člen 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, uporabo mrliške vežice, kjer je le-ta zagotovljena, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo, ki ustreza osnovnim standardom in normativom za osnovni pogreb, ki sta jih v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, sprejeli Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA 
17. člen 
Če je plačnik pogreba Občina Dolenjske Toplice, se pokop opravi v osnovnem obsegu, in sicer z raztrosom pepela, ki se opravi na prostoru določenem za raztros pepela.
Izjemoma se lahko opravi pokop z žaro v grob, pod pogojem, da najemnik grobne parcele poda soglasje za pokop v grobno parcelo, ki jo ima v najemu, s tem da poravna tudi razliko stroškov med pokopom z raztrosom pepela in pokopom žare v grob.
NAČIN IN ČAS POKOPA 
18. člen 
Pokop prijavi upravljavcu pokopališča izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina, kjer je imel umrli zadnje stalno ali začasno prebivališče.
K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
Kolikor naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da dovoljuje pokop.
19. člen 
Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela v skladu z voljo pokojnika oziroma naročnika in na način, določen s tem odlokom.
Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot raztros pepela in po predhodnem soglasju, ki ga izda Občina Dolenjske Toplice.
20. člen 
Na območju Občine Dolenjske Toplice so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– klasični pokop s krsto,
– žarni pokop,
– raztros pepela.
Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
O načinu pokopa, času in načinu pogrebne dejavnosti se dogovorita naročnik in izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti. Izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti dogovor uskladi z upravljavcem pokopališča.
RAVNANJE S POKOJNIKOM DO POKOPA V KRAJIH, KJER NA POKOPALIŠČIH NI MRLIŠKE VEŽICE 
21. člen 
Na pokopališčih, kjer ni mrliške vežice, so pokojniki do pogreba v mrliški vežici v Dolenjskih Toplicah ali doma v hiši z največ dvema stanovanjema pod pogojem, da je to v skladu s predpisom, ki ureja mrliško pregledno službo.
OBRATOVANJE POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC 
22. člen 
Obratovalni čas pokopališč in mrliške vežice določa upravljavec pokopališča. Obratovalni čas upravljavec prilagodi potrebam pogreba in željam ter potrebam svojcev pokojnih.
OBSEG PRVE UREDITVE GROBA 
23. člen 
Prva ureditev obstoječega in novega groba po pogrebu zajema odvoz odvečne zemlje, ki nastane po pokopu in posušenega cvetja, ki ostane po pogrebu, na odlagališče odpadkov.
Prva ureditev novega groba zajema poleg storitev iz prvega odstavka še postavitev začasnega nagrobnega obeležja ter ureditev groba z nasadom in okvirjem.
Izvajalec pogrebne dejavnosti je dolžan posušeno cvetje odstraniti v roku 10 do 14 dni. Cvetje lahko na pisno zahtevo naročnika pogreba odstrani tudi pred tem rokom.
VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 
24. člen 
Za vzdrževanje reda na pokopališčih so dolžni skrbeti:
– upravljalec pokopališča,
– najemniki grobov,
– obiskovalci pokopališča.
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
– zagotavlja red in čistočo na pokopališčih in neposredni okolici,
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
– zagotavlja urejenost pokopališča in pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– organizira in nadzira dela na pokopališču.
Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do pokojnih.
Območje pokopališča mora biti ustrezno zamejeno.
Na označevalni tabli na vhodu v pokopališča mora biti označen naziv pokopališča in upravljavec pokopališča. Pokopališča so odprta neprekinjeno. Pokopališča, ki jih je možno zaklepati, lahko upravljavec zaklene, s tem da mora na označevalni tabli označiti kdaj je pokopališče odprto. Območje pokopališča ni varovano, prav tako niso varovane pogrebne slovesnosti. Varovanje pogrebne slovesnosti oziroma premičnega premoženja grobnega polja lahko zagotovijo naročniki pogrebne slovesnosti oziroma najemniki groba, o čemer morajo obvestiti vodjo pogrebne slovesnosti oziroma upravljavca pokopališča. Območje pokopališča je lahko video nadzorovano skladno z veljavno zakonodajo.
V primeru zasneženosti ali poledenelosti pokopališča, lahko upravljavec pokopališča zapre pokopališče, dokler ne uredi in očisti dostopne poti. Hoja po neurejenih in nevzdrževanih poteh je v teh situacijah na lastno odgovornost.
25. člen 
Na pokopališčih v Občini Dolenjske Toplice ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
– vodenje živali na pokopališki prostor in v objekte na območju pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki;
– odtujevanje predmetov z grobov, pokopaliških prostorov in objektov v območju pokopališča;
– v času napovedanih pogrebnih svečanosti opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del, ki povzročajo hrup in/ali motijo obred.
Smeti, druge odpadke in odpadne sveče je treba odlagati v za to namenjene zabojnike, ki so nameščeni na primernem mestu na območju pokopališča. Gradbene odpadke, nastale ob postavitvi, vzdrževanju in zamenjavi grobne opreme, je treba takoj odpeljati z območja pokopališča.
Na pokopališčih ni dovoljena vožnja motornih in drugih vozil, razen otroških vozičkov in invalidskih vozičkov.
Motorna in električna vozila na pokopališču lahko uporablja le upravljavec pokopališča in izvajalec pogrebnih storitev za potrebe izvajanja storitev.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prejšnjimi odstavki.
Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prejšnjimi odstavki tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM
26. člen 
Upravljavec pokopališča odda grobove v najem najemniku (nadaljnjem besedilu: najemnik groba) s pogodbo (v nadaljnjem besedilu: najemna pogodba) za nedoločen čas.
Najemna pogodba mora določati vsaj:
– osebe najemnega razmerja,
– čas najema oziroma uporabe groba,
– tip groba, zaporedno številko in velikost groba,
– višino letne najemnine in način plačevanja,
– obveznost najemnika glede urejanja groba,
– obveznosti upravljavca pokopališča glede urejanja pokopališča,
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogodbe.
Upravljavec pokopališča odda plačniku pogreba na prostoru za raztrositev pepela na njegovo željo s pogodbo v najem prostor za napis na skupnem spominskem obeležju, če so izpolnjeni pogoji iz tega odloka.
27. člen 
Najemnik prostora za napis na skupnem spominskem obeležju je lahko fizična ali pravna oseba. Najemnik je praviloma tisti, ki je poravnal stroške pokopa, po dogovoru pa lahko tudi druga oseba.
28. člen 
Za najem groba plačuje najemnik groba letno grobnino.
Grobnina za grob se lahko plača tudi za več let naprej, vendar največ za deset let.
Grobnina za prostor za posip pepela se plača enkratno ob naročilu pogreba.
29. člen 
Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba, upoštevajo se tudi druga sredstva, namenjena upravljanju pokopališč.
Višina grobnine se na predlog upravljavcev pokopališča določi s sklepom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Dolenjske Toplice.
30. člen 
Upravljavec pokopališča izstavi račune za grobnino za grobove praviloma do 15. marca za tekoče leto.
Če najemnik groba v roku določenem na računu ne plača grobnine, mu upravljavec pokopališča izstavi opomin. Če po izstavitvi opomina najemnik ne plača najemnine v roku petnajstih dni, poda upravljavec pokopališča v roku šestih mesecev predlog za izvršbo na sodišče.
Upravljavec pokopališča izstavi račun za najem prostora na skupnem spominskem obeležju ob sklenitvi najemne pogodbe.
31. člen 
Najemnik groba, ki mu je najemna pogodba prenehala, mora ob prekinitvi najema sam na lastne stroške odstraniti vsa nagrobna obeležja. Če najemnik tega ne naredi, jih mora na stroške najemnika na odlagališče odpadkov odstraniti upravljavec pokopališča.
Nagrobna obeležja so spomeniki, robniki, krovne in stenske plošče, lučke, vaze in podobno.
Upravljavec pokopališča mora po prenehanju najemne pogodbe za grob z žaro, žaro prenesti v anonimno skupno grobišče. Pepel iz žare se lahko raztrese na prostoru za raztros pepela, če to naroči najemnik groba.
POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV SPOMENIKOV, OBNOVA SPOMENIKOV IN GROBNIC TER VSAK DRUG POSEG V PROSTOR NA POKOPALIŠČU
32. člen 
Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom. Pri tem je dolžan zagotoviti varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov. Višina nagrobnega obeležja ne sme presegati višine pokopališkega zidu na oddelku pokopališča, kjer se grob nahaja.
Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju s soglasjem upravljavca pokopališča ali brez njega, mora upravljavec najemnika pozvati, da te nepravilnosti odpravi v 15 dneh oziroma si pridobiti soglasje upravljavca. Če najemnik nepravilnosti ne odpravi v 15 dneh oziroma si ne pridobi soglasja upravljavca, lahko upravljavec te nepravilnosti odpravi na stroške najemnika.
Spomenikom in drugim nagrobnim obeležjem groba ter grobnicam, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se lahko videz groba (oblika, material, napis) spreminja le v soglasju z organizacijo, pristojno za varstvo kulturne dediščine.
Napis na skupnem spominskem obeležju z imeni pokojnikov na enotno urejenem prostoru za raztros pepela lahko postavlja le upravljavec pokopališča.
ZVRSTI GROBOV 
33. člen 
Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope:
– žarni grob,
– enojni grob,
– dvojni grob,
– skupna grobišča,
– prostor za raztros pepela.
34. člen 
Skupna grobišča so prostori za skupen pokop ob morebitnih naravnih nesrečah in drugih izrednih razmerah.
V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz klasičnih in žarnih grobov, če zanje ni podaljšana najemna pogodba, grobno polje pa se odda v najem novemu najemniku.
Na skupnih grobiščih je nagrobnik z imeni pokopanih ter skupen urejen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
35. člen 
Za anonimni pokop gre, kadar se ne opravi pogrebna svečanost in ne obeleži groba. Na prostoru za anonimne pokope se lahko na željo pokojnika ali svojcev izvrši anonimni pokop tudi tako, da se na tem prostoru raztrese pepel pokojnika. Upravljavec vodi posebno knjigo o anonimnih pokopih.
OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 
Dimenzije grobnih polj:
– klasični enojni grob 100 x 230 cm,
– klasični dvojni grob 200 x 230 cm,
– žarni grob 100 x 120 cm.
Globina klasičnih grobov je najmanj 180 cm.
Če je v isti jami predvidenih več zaporednih pokopov, je lahko jama poglobljena največ do 3,20 m. Plast zemlje nad zadnjo krsto pa mora biti najmanj 1,50 m.
Poti med posameznimi vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,50 m.
Zemlja, ki se ob odprtju groba izkoplje, se odloži na sosednji grob v montažno opažno konstrukcijo. Ob tem mora izvajalec poskrbeti za varno zaščito sosednjih nagrobnikov. V primeru poškodb nagrobnikov, mora lastnika nagrobnika obvestiti najkasneje v 24 urah. V primeru, ko so na nagrobniku vgrajena določena nagrobna obeležja (kipi, vaze, sveče …), lahko izvajalec za čas postavitve zaščitnega opaža nagrobnik razstavi. Po odstranitvi montažnega opaža, mora izvajalec vzpostaviti prvotno stanje.
MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE
36. člen 
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto znaša deset let.
Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe. Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.
POGREBNA PRISTOJBINA 
37. člen 
Občinski svet na predlog upravljavca pokopališča določi pogrebno pristojbino, ki jo izvajalec pogreba plača upravljavcu pokopališča.
RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO GROBA GLEDE NA ENOJNI GROB 
38. člen 
Grobnina za žarni grob je enaka najemnini za enojni grob.
Grobnina za dvojne grobove je enaka najemnini za enojni grob povišani za tretjino.
Grobnina za raztros pepela in prostor za anonimni pokop se plačata v enkratnem znesku ob pokopu v višini štirikratnika najemnine za enojni grob.
Grobnina prostora za napis na skupnem spominskem obeležju se plača v enkratnem znesku v višini petkratnika najemnine za enojni grob ob sklenitvi najemne pogodbe.
OBVEZNOSTI NAJEMNIKOV 
39. člen 
Brez soglasja upravljavca pokopališča na grobovih ni dovoljena zasaditev dreves in grmičevja, ki zrastejo več kot 1 m.
Na pokopališču se lahko seka, žaga, obrezuje ali odstranjuje drevje le s soglasjem upravljavca pokopališča.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
40. člen 
Najemniki grobov morajo skleniti najemno pogodbo za grob, redno plačevati grobnino in v roku 30 dni javiti vse spremembe. Najemniki morajo tudi skrbeti za urejen videz groba, to pomeni, da so ga dolžni redno vzdrževati, kar obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in trave), da ta ne posega na sosednje grobove ali poti, skrbeti za vmesne prostore med svojimi in sosednjimi grobovi, skrbeti za grobno opremo, redno odstranjevati plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati na za to določena mesta ter skrbeti za red in čistočo na pokopališču.
Naročniki pogrebnih storitev morajo plačati stroške pogreba, vključno s stroški prve ureditve groba.
Najemniki grobov so dolžni pred postavljanjem, spreminjanjem ali odstranitvijo spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsakim drugim posegom v prostor na pokopališču pridobiti predhodno soglasje upravljavca pokopališča. Izvajalci lahko z deli pričnejo šele po pridobitvi predhodnega soglasja upravljavca pokopališča.
Izvajalci so dolžni upravljavcu pokopališča priglasiti termine izvajanja drugih del, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku, na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve).
Obiskovalci pokopališča in ostali uporabniki pokopališč na enotno urejenem prostoru za raztros pepela ne smejo postavljati napisnih plošč z imeni pokojnikov in prinašati drugih stvari, razen cvetja in sveč. Na zelenico ne smejo polagati ničesar.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z drugim stavkom prvega odstavka ali tretjim ali četrtim ali petim odstavkom tega člena.
Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugim stavkom prvega odstavka ali tretjim ali četrtim ali petim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA POKOPALIŠČ 
41. člen 
Upravljavec pokopališča upravlja pokopališče tako, da:
– zagotavlja urejenost pokopališča,
– izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje, za katere si pridobi sredstva iz drugih virov,
– oddaja mrliško vežico,
– oddaja grobove in prostore z napisno ploščo v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
– zagotavlja storitve grobarjev,
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– izvaja prvo ureditev groba,
– postavlja nagrobne betonske temelje na novih oddelkih pokopališč,
– izdaja soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč,
– beleži termine izvajanja drugih del na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve) in
– izvaja druge naloge skladno z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
Storitve iz druge in četrte alineje prejšnjega odstavka tega člena upravljavec pokopališča zaračuna izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, ki ga na predlog upravljavca pokopališča sprejme občinski svet.
Sprememba celostne podobe pokopališč je dovoljena le ob predhodnem soglasju lastnika pokopališča.
PREPOVEDI 
42. člen 
Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do umrlih.
Prilaščanje in poškodovanje stvari na tujih grobovih in pokopališki infrastrukturi ni dovoljeno.
Puščanje kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil na območju pokopališča in okoliških parkiriščih ni dovoljeno, razen sporočil izvajalca javne službe in upravljavca pokopališča.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
43. člen 
Prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela se ne sme opravljati v času zaprtja pokopališča, v času napovedane pogrebne svečanosti, ob nedeljah in praznikih ter v času od 28. oktobra do 5. novembra.
Izvajalec del iz prejšnjega odstavka je dolžan okolico izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. Kolikor tega ne naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca del.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
NADZOR 
44. člen 
Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Občina Dolenjske Toplice.
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa, opravlja pristojni občinski inšpektorat in redarstvo, pristojno na območju Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: občinski inšpektorat).
45. člen 
Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča iz 32. člena tega odloka, inšpektor občinskega inšpektorata z odločbo odredi prepoved izvajanja del.
Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju z izdanim predhodnim soglasjem upravljavca pokopališča iz 32. člena tega odloka, inšpektor občinskega inšpektorata z odločbo odredi odpravo nepravilnosti.
KONČNE DOLOČBE 
46. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, pogrebnih svečanostih, urejanju pokopališč in koncesijskemu aktu za podelitev koncesije v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 33/16) in Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 59/16).
47. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-16/2021
Dolenjske Toplice, dne 13. oktobra 2021
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk

AAA Zlata odličnost