Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3294. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Dolenjske Toplice, stran 9730.

  
Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 17. redni seji dne 13. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Dolenjske Toplice 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini Dolenjske Toplice, način njihovega izvajanja, strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
(lokalne gospodarske javne službe) 
Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske javne službe določene s tem odlokom.
NAČIN OPRAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
3. člen 
Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo vlada in pristojna ministrstva.
Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb oziroma podrobneje določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije);
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev;
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in načinov njihovega oblikovanja;
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa;
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj lokalne gospodarske javne službe.
STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE 
4. člen 
Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja občinska uprava.
Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb;
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb;
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov;
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev;
– strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb;
– financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb;
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb;
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb.
Naloge iz prve, druge ali tretje alineje prejšnjega odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
5. člen 
(obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe) 
Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne. Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene s področnimi zakoni. Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene s tem odlokom.
6. člen 
(obvezne lokalne gospodarske javne službe) 
Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. vzdrževanje občinskih javnih cest,
8. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,
9. 24-urna dežurna služba po zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti.
Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
7. člen 
(izbirne lokalne gospodarske javne službe) 
Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. urejanje javne razsvetljave v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naselju,
2. upravljanje ter urejanje pokopališč ter izvajanje pokopališko-pogrebne dejavnosti,
3. plakatiranje in obveščanje,
4. izvajanje dejavnosti in storitev, katerih opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu, kot to določa zakon, ki ureja spodbujanje turizma,
5. promocija in povezovanje lokalnih ponudnikov.
8. člen 
(območje opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb) 
Lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega odloka se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem odlokom ali odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.
9. člen 
(javne dobrine) 
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji določenimi z zakonom ali odlokom občine dostopne vsakomur.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne določa drugače.
OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB 
10. člen 
Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s 3. členom tega odloka neposredno v okviru občinske uprave, v režijskem obratu, v javnem podjetju ali z dajanjem koncesij.
Obliko opravljanja gospodarskih javnih služb se določi s posamičnimi odloki.
Režijski obrat 
11. člen 
Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska enota občinske uprave oziroma službe občine. Organizira se kot samostojen ali nesamostojen režijski obrat. Organizacijo in delovno področje režijskega obrata določi občinski svet v okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave na predlog župana.
Režijski obrat ni pravna oseba.
Javno podjetje 
12. člen 
Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več lokalnih gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot lokalna gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno.
Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.
Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje občinski svet. V primeru, da so poleg občine ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo ustanoviteljske pravice preko posebnega skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga v skladu z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo, ustanovijo ustanoviteljice javnega podjetja.
V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
Koncesija 
13. člen 
Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.
Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta, ki je podlaga za izvedbo javnega razpisa.
Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za del območja občine.
Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanja zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja in ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo določila zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
14. člen 
(javni razpis) 
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine dolenjske Toplice in vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se podeljuje koncesija,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
– merila za izbiro koncesionarja,
– druge elemente določene s predpisi in koncesijskim aktom.
Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.
15. člen 
(izbira koncesionarja) 
O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo.
O pritožbi zoper odločbo direktorja občinske uprave odloča župan.
Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.
VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN 
16. člen 
(varstvo uporabnikov javnih dobrin) 
Naloge telesa za varstvo uporabnikov javnih dobrin, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske javne službe, prevzame Odbor za komunalo Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice.
Odbor za komunalo Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku:
– zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga skupne predloge občinskemu svetu občine in županu občine,
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občine.
Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge Odbora za komunalo Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku.
Občinski svet je dolžan obvestiti Odbor za komunalo Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, župan pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel njegovo pripombo ali predlog.
17. člen 
(kršitev dolžnosti sklenitve pogodbe) 
V primeru kršitve dolžnosti sklenitve pogodbe s strani izvajalca lokalne gospodarske javne službe, lahko uporabnik od upravnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
18. člen 
(financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb) 
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
19. člen 
(cena proizvoda ali storitve) 
Za uporabo javnih dobrin, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki in je lahko določena tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akt ali odlok občine v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
20. člen 
(proračunsko financiranje) 
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-16/2021
Dolenjske Toplice, dne 13. oktobra 2021
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk

AAA Zlata odličnost