Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

2991. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-A), stran 8966.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. septembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-201
Ljubljana, dne 30. septembra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSEBNIH PRAVICAH ŽRTEV V VOJNI ZA SLOVENIJO 1991 (ZPPZV91-A) 
1. člen
V Zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (Uradni list RS, št. 49/97 in 114/06 – ZUTPG) se v 1. členu v drugem odstavku za tretjo alinejo pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»‒ pavšalna odškodnina po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: pavšalna odškodnina).«.
2. člen 
V 2. členu se v drugem odstavku za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Če je oseba s statusom upravičenca do odškodnine umrla, pripada njenim dedičem prvega dednega reda po predpisih, ki urejajo dedovanje, pavšalna odškodnina.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Upravičenci do pavšalne odškodnine so tudi otroci padlih, ne glede na njihovo starost v času smrti starša.«.
3. člen 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
Osebe iz drugega odstavka 2. člena tega zakona imajo pravico do pavšalne odškodnine v višini 50.000 eurov.
Osebe iz četrtega odstavka 2. člena tega zakona imajo pravico do pavšalne odškodnine v višini 100.000 eurov.
Osebi iz drugega in četrtega odstavka 2. člena tega zakona se pavšalna odškodnina iz prvega in drugega odstavka tega člena zmanjša za morebitno že prejeto odškodnino, prejeto na podlagi tega ali drugega zakona oziroma iz naslova izvensodne poravnave, pri čemer se v pavšalno odškodnino ne všteva štipendija iz 4. člena tega zakona.«.
4. člen 
V 5. členu se za besedilom »rent,« doda besedilo »pavšalnih odškodnin,«.
5. člen 
V 7. členu se za besedo »rente« doda besedilo »in pravici do pavšalne odškodnine«.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
Zahtevo za priznanje pavšalne odškodnine na podlagi zakona lahko vložijo upravičenci iz drugega in četrtega odstavka 2. člena zakona najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
7. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 545-07/21-1/14
Ljubljana, dne 22. septembra 2021
EPA 1838-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Branko Simonovič 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti