Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

277. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2022, stran 865.

  
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 29 člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 72. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 14. redni seji dne 27. 1. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se za proračun Občine Dolenjske Toplice za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu; proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.240.122
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.475.503
70
DAVČNI PRIHODKI
2.977.703
700 Davki na dohodek in dobiček
2.543.178
703 Davki na premoženje
270.825
704 Domači davki na blago in storitve
163.600
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
497.800
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
276.200
711 Takse in pristojbine
5.000
712 Globe in druge denarne kazni
28.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
26.500
714 Drugi nedavčni prihodki
161.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
205.700
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
200
721 prihodki od prodaje zalog
500
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
205.000
73
PREJETE DONACIJE 
2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 
2.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
556.419
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
556.419
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
4.178.128
40
TEKOČI ODHODKI 
1.237.526
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
428.023
401 Prisp.delodajalca za soc.varnost
64.110
402 Izdatki za blago in storitve
711.193
403 Plačila domačih obresti
4.200
409 Rezerve
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.304.394
410 Subvencije
81.425
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
831.750
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam 
113.435
413 Drugi tekoči domači transferi 
277.783
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.536.008
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.536.008
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
100.200
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
50.000
432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
50.200
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.–II.) 
61.994
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
42.909
50
ZADOLŽEVANJE
42.909
500 Domače zadolževanje
42.909
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
116.763
55
ODPLAČILO DOLGA
116.763
550 Odplačila domačega dolga
116.763
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–11.860
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–73.854
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.) 
–61.994
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
13.364
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dolenjske Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem stavku 43. člena ter v prvem in drugem odstavku 80. člena Zakona o javnih financah tudi prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso bila porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge in projekte za katere so opredeljena.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
5. člen 
Če se med letom v proračunu zagotovijo transferni prihodki (prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna Evropske unije in iz drugih držav in prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav), ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
6. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami in konti, odloča župan, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva.
Župan s polletnim poročilom in zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.
7. člen 
Med izvrševanjem proračuna nove proračunske postavke lahko odpre župan, če pri planiranju proračuna ni bilo tega mogoče predvideti in če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov ter zaradi drugih utemeljenih razlogov. Sredstva se zagotovijo iz namenskih prejemkov vezanih na razpise oziroma s prerazporeditvijo sredstev oziroma drugih proračunskih postavk.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilne knjigovodske evidence. Nov konto se lahko odpre v okviru obstoječe proračunske postavke in v okviru načrtovanih sredstev na proračunski postavki.
Župan Občine Dolenjske Toplice je pooblaščen, da poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 20 % brez soglasja občinskega sveta, oziroma da prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 25 % posameznega področja.
8. člen 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
V letu 2022 lahko prevzemajo obveznosti za namene, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedeno javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2022 do višine 60 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja finančnih načrtov za leto 2021;
– za leto 2023 do višine 40 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja finančnih načrtov za leto 2021.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in tekoče transfere, ne sme presegati 25 % teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za študije, investicijsko dokumentacijo, idejne zasnove in drugo osnovno dokumentacijo, ki je potrebna za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov. Omejitev iz prvega in drugega odstavka tega člena prav tako ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in zakupnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje predlagateljev finančnih načrtov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
9. člen 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa župana.
10. člen 
Župan lahko neomejeno spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov. O spremembah vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski svet.
Investicijsko dokumentacijo s sklepom potrdi župan občine, in sicer Dokumente identifikacije investicijskih projektov – DIIP ter Novelacije investicijskih programov. Občinski svet s sklepom potrdi Investicijske programe – IP in Predinvesticijske zasnove – PIZ.
Ne glede na predhodne odstavke tega člena, v primeru, ko gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, nove projekte v veljavni načrt razvojnih programov uvrsti oziroma projekte v veljavnem načrtu razvojnih programov spremeni s sklepom župan.
11. člen 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz prehodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
12. člen 
Za poravnavo obveznosti v breme proračuna se uporabljajo plačilni roki kot so določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve župana in če je dosežen popust, kar mora biti opredeljeno v pogodbi oziroma aneksu k osnovni pogodbi, v katerem se določi predčasno plačilo.
13. člen 
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 20.000 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan, na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah in o uporabi sredstev dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
14. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2022 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer do skupne višine 500,00 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
15. člen 
Občina Dolenjske Toplice se za proračunsko obdobje 2022 zadolži.
Občina Dolenjske Toplice v proračunskem obdobju 2022 ne izdaja poroštev za izpolnjevanje obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dolenjske Toplice. Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se ne zadolžujejo in ne izdajajo poroštev
O kratkoročnem likvidnostnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 15 % sprejetega proračuna odloča župan. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
16. člen 
Posredni uporabnik občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene za katere so odobrene.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s proračunom.
6. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM PRORAČUNA 
17. člen 
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni občinski upravi in županu občine kot predstojniku občine, predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
18. člen 
Nadzor nad pravilno, racionalno, smotrno in namensko porabo sredstev pridobljenih iz občinskega proračuna pri neposrednih in posrednih uporabnikih ter drugih prejemnikih opravlja pristojni organ občinske uprave in nadzorni odbor.
Neposredni in posredni uporabniki ter drugi prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni na zahtevo župana, direktorja občinske uprave ali nadzornega odbora predložiti vse zahtevane podatke, listine in drugo dokumentacijo, ki se nanaša na nadzor.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
20. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2021-4
Dolenjske Toplice, dne 27. januarja 2021
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost