Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2523. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Žužemberk, stran 7215.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 1/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na 12. redni seji dne 17. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Žužemberk 
1. člen 
S tem odlokom se določajo pogoji in upravičenci za subvencioniranje plačila komunalnega prispevka, višina subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije in nadomestitev namenskih sredstev.
2. člen 
(1) Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada upravičenim prosilcem – mladim in mladim družinam (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta na območju Občine Žužemberk.
(2) Za mlade po tem odloku se štejejo osebe, ki v letu vložitve popolne vloge dopolnijo 35 let.
(3) Za mlado družino po tem odloku šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 40 let, ne glede na starost otrok. Kot mlade družine se štejejo življenjske skupnosti staršev in otrok ter druge, z zakonom določene družinske oblike. Za upravičence, ki niso stari več kot 40 let se štejejo osebe, ki v letu vložite popolne vloge dopolnijo 40 let.
(4) Posamezen upravičenec je upravičen do subvencije samo enkrat.
3. člen 
Do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka je upravičen upravičenec, ki na območju Občine Žužemberk prvič rešuje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta, in ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena tega odloka, izpolnjuje tudi pogoj, da je zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta ali pa ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemljiškoknjižno vpisane stavbne pravice.
4. člen 
Višina subvencije za posameznega upravičenca zanaša:
– 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade vendar največ do 2.000 evrov
– 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade družine vendar največ do 3.000 evrov.
5. člen 
(1) Upravičenec uveljavlja pravico do subvencije hkrati z vlogo za odmero komunalnega prispevka.
(2) Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije se šteje za pravočasno tudi, če je vložena do izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka na prvi stopnji.
6. člen 
(1) V vlogi iz prejšnjega člena tega odloka morajo biti navedeni vsi podatki in dokazila, ki omogočajo presojo zahtevanih pogojev po tem odloku.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz drugega in tretjega odstavka 2. člena tega odloka se dokazuje na vlogi z izjavo upravičenca, v kateri je naveden njegov rojstni datum, za mlade družine pa z izjavo upravičenca, v kateri so navedeni člani mlade družine, njihovi rojstni datumi in sorodstveno razmerje.
(3) Izpolnjevanje pogoja za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izjavo upravičenca, v kateri mora biti navedeno, da prvič rešuje svoje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta.
(4) Izpolnjevanje pogoja zemljiškoknjižnega lastništva ali stavbne pravice iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izpisom iz zemljiške knjige za zadevno nepremičnino, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, ter na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjskega objekta, za katerega se zaproša za subvencijo.
7. člen 
(1) Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) O upravičenosti vlagatelja do subvencije odloči pristojni organ občinske uprave z upravno odločbo.
8. člen 
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina je dolžna sredstva v višini odobrenih in uveljavljenih subvencij nadomestiti iz namenskih sredstev občinskega proračuna.
9. člen 
(1) V kolikor upravičenec, ki mu je bila odobrena subvencija za gradnjo po tem odloku, odtuji zemljiško parcelo ali objekt, za katerega je subvencija podeljena, v obdobju desetih let od dodelitve subvencije, mora prejeto subvencijo vrniti.
(2) Vlagatelj mora odobreno subvencijo vrniti tudi, v kolikor v petih letih od dodeljene subvencije ne prijavi stalnega bivališča na objektu, za katerega mu je bila dodeljena.
10. člen 
Če upravičenec zahteva povračilo plačanega komunalnega prispevka in se njegovemu zahtevku ugodi, se mu vrne dejansko vplačan komunalni prispevek v nominalni vrednosti.
11. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 007-3/2021-1
Žužemberk, dne 17. junija 2021
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost