Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2482. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran, stran 7124.

  
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), 1. in 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na seji dne 22. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran 
UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka)
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju celotne Občine Ankaran.
Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom, so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
2. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– vodovodno omrežje,
– javne površine.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
4. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, povzeti iz Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, znašajo:
Obstoječa komunalna oprema
Cpo (EUR/m2)
Cto (EUR/m2)
cestno omrežje
17,50
48,00
kanalizacijsko omrežje
5,40
11,00
vodovodno omrežje
6,50
17,00
javne površine
0,70
2,00
5. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto))
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 0,3:0,7.
6. člen 
(faktor namembnosti objekta (Fn))
Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
CC-SI – klasifikacijska raven področja
Fn
Stavbe
1,30
Gradbeni inženirski objekti
0,50
Drugi gradbeni posegi
1,30
7. člen 
(računski faktor površine (Fp))
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
CC-SI – klasifikacijska raven področja
CC-SI – klasifikacijska raven razreda
Fp
STAVBE
1110
Enostanovanjske stavbe
3
1121
Dvostanovanjske stavbe
3,5
1122
Tri in večstanovanjske stavbe
4
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
3
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
4
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
4
1220
Poslovne in upravne stavbe
4
1230
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
4
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
2
1242
Garažne stavbe
2
1251
Industrijske stavbe
4
1252
Rezervoarji, silosi in skladišča
4
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
4
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
4
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
4
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
4
1265
Stavbe za šport
3
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
2,5
1272
Obredne stavbe
2,5
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
2,5
8. člen 
(prispevna stopnja zavezanca (psz))
Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme je:
Obstoječa komunalna oprema
psz ( %)
cestno omrežje
1 (100 %)
kanalizacijsko omrežje
1 (100 %)
vodovodno omrežje
1 (100 %)
javne površine
1 (100 %)
9. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
– STAVBE
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
– GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI
KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)
Zgornje oznake pomenijo:
AGP
površina gradbene parcele stavbe,
ASTAVBA
BTP stavbe,
AGIO
površina gradbenega inženirskega objekta,
Dpo
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
Dto
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
Cpo(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
Cto(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
Fn
faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
psz(i)
prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (%),
i
posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme,
KPobstoječa(i)
znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
KPobstoječa
znesek komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.
Za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prejšnjega odstavka tega člena.
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
10. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti) 
Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine iz 8. člena tega odloka.
Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina stavbe. V primeru, da ni določena, se uporabi neto tlorisna površine stavbe iz uradnih nepremičninskih evidenc, pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina stavbe manjša od bruto tlorisne površine, določene na ta način, se pri izračunu upošteva manjša površina.
Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljata tudi, če ni na voljo natančnejših podatkov o površini gradbene parcele in bruto tlorisni površini stavbe v naslednjih primerih:
– pri odmeri komunalnega prispevka pred legalizacijo obstoječih objektov, če le-ta še ni bil odmerjen in plačan oziroma še niso bile na drug način izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom komunalnega prispevka, in
– pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po uradni dolžnosti, v primeru, ko je komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen, in pri tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča.
Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve za stavbe, ki se jim v skladu z zakonom, ki ureja prostor, ne določijo gradbene parcele, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna, se pri izračunu komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, določena na način iz prvega odstavka tega člena.
OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
11. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se v celoti oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina in so namenjene za:
– CC-SI: 1262 – muzeje in knjižnice,
– CC-SI: 1263 – izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo,
– CC-SI: 1264 – zdravstvo,
– CC-SI: 1265 – šport,
– CC-SI: 1272 – opravljanje obredov,
– CC-SI: 1274 – gasilske domove.
PRETEKLA VLAGANJA 
12. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj) 
Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo komunalno opremo v primeru odstranitve in gradnje novega objekta na predmetnem zemljišču v višini 100 %.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem objektu.
O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
14. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 64/19).
15. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-02/2021/1
Ankaran, dne 22. junija 2021
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi degli artt. 218, 227 e 228 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/17), degli artt. 21, 24, 25 e 27 del Regolamento sul programma di dotazioni infrastrutturali dei terreni edificabili e della Deliberazione sulle basi di calcolo del contributo per l'infrastruttura comunale esistente come anche sul calcolo e sull'imputazione del contributo comunale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 20/19, 30/19 – mod. e 34/19), degli artt. 1 e 4 del Regolamento sulle basi di calcolo del contributo per l'infrastruttura comunale esistente in base ai costi medi di dotazioni infrastrutturali dei terreni edificabili con tipologie specifiche di infrastruttura comunale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 66/18) e dell'art. 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 17/15) il Consiglio comunale in occasione della seduta ordinaria del 22. 6. 2021 ha approvato la
D E L I B E R A 
sulle basi di calcolo del contributo per l'infrastruttura comunale esistente nell'area del Comune di Ancarano 
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 
1. articolo 
(contenuti della deliberazione)
Con la presente deliberazione vengono approvate le basi di calcolo del contributo per l'infrastruttura comunale esistente su tutto il territorio del Comune di Ancarano.
La presente deliberazione stabilisce le seguenti basi di calcolo del contributo per l’infrastruttura comunale esistente:
– ricalcolo dei costi dell'infrastruttura comunale esistente per unità di misura e
– criteri di imputazione del contributo per l'infrastruttura comunale esistente.
I criteri di cui al paragrafo precedente e stabiliti nella presente deliberazione sono:
– rapporto tra la quota della particella edificabile (Dpo) e la quota della superficie dell'edificio (Dto),
– fattore di destinazione dell’edificio (Fn),
– fattore di calcolo della superficie (Fp), e
– aliquota applicabile al soggetto passivo (psz).
La presente deliberazione prevede anche esenzioni dal pagamento del contributo comunale e prende in dovuta considerazione gli investimenti passati.
2. articolo 
(infrastruttura comunale esistente) 
Il contributo per l'infrastruttura comunale esistente sul territorio del Comune di Ancarano viene riscosso per le seguenti infrastrutture comunali:
– rete stradale,
– rete fognaria,
– rete idrica,
– superfici pubbliche.
3. articolo 
(significato dei termini) 
I termini utilizzati nella presente deliberazione hanno lo stesso significato di quelli riportati nel regolamento che disciplina la pianificazione territoriale e nel regolamento che stabilisce il contenuto dettagliato della deliberazione sulle basi di calcolo del contributo per l'infrastruttura comunale esistente e l’imputazione del contributo stesso.
BASI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER L’INFRASTRUTTURA COMUNALE ESISTENTE 
4. articolo 
(ricalcolo dei costi dell’infrastruttura comunale esistente per unità di misura) 
I costi dell'infrastruttura comunale esistente per unità di misura secondo le singole tipologie di infrastrutture comunali esistenti, tratti dal Regolamento sulle basi di calcolo del contributo per l'infrastruttura comunale esistente, ammontano in base ai costi medi delle dotazioni infrastrutturali dei terreni edificabili con tipologie specifiche di infrastruttura comunale a:
Infrastruttura comunale esistente
Cpo (euro/m2)
Cto (euro/m2)
rete stradale
17,50
48,00
rete fognaria
5,40
11,00
rete idrica
6,50
17,00
superfici pubbliche
0,70
2,00
5. articolo 
(rapporto tra la quota della particella edificabile (Dpo) e la quota della superficie dell'edificio (Dto),
Il rapporto tra la quota della particella edificabile (Dpo) e la quota della superficie dell'edificio (Dto), di cui si tiene conto nel calcolo del contributo per l’infrastruttura comunale esistente, è pari allo 0,3:0,7.
6. articolo 
(fattore di destinazione dell’edificio (Fn))
Il fattore di destinazione dell'edificio (Fn) per ogni tipologia di edifici, che vengono suddivisi in conformità con la norma che stabilisce la suddivisione dei tipi di edifici CC-SI in base alla destinazione dei predetti, ammonta a:
CC-SI – Livello di suddivisione in base all’ambito
Fn
Edifici
1,30
Strutture di ingegneria civile
0,50
Altri interventi edilizi
1,30
7. articolo 
(fattore di calcolo della superficie ((Fp))
Il fattore di calcolo della superficie (Fpp) per ogni tipologia di edifici, che vengono suddivisi in conformità con la norma che stabilisce la suddivisione dei tipi di edifici CC-SI secondo la destinazione d’uso, ammonta a:
CC-SI – livello di suddivisione in base all’ambito
CC-SI – livello di suddivisione in base alla classe
Fp
EDIFICI
1110
Edifici unifamiliari
3
1121
Edifici bifamiliari
3,5
1122
Edifici tri o plurifamiliari
4
1130
Edifici residenziali per specifici gruppi sociali
3
1211
Strutture alberghiere ed altre simili di ristorazione 
4
1212
Altre strutture di ristorazione con alloggi a breve termine
4
1220
Edifici commerciali e amministrativi
4
1230
Edifici adibiti ad attività commerciali e servizi
4
1241
Edifici preposti a sosta, terminal, edifici adibiti ad attività di comunicazione ed altri associati ai predetti
2
1242
Edifici adibiti a garage
2
1251
Edifici industriali
4
1252
Serbatoi, silos e magazzini
4
1261
Edifici adibiti ad attività culturale e ricreativa
4
1262
Musei, archivi e biblioteche
4
1263
Edifici destinati ad attività formative, di ricerca e sviluppo
4
1264
Edifici adibiti all'assistenza sanitaria
4
1265
Edifici adibiti ad attività sportiva
3
1271
Edifici agricoli non residenziali
2,5
1272
Edifici di culto
2,5
1274
Altri edifici non classificati altrove
2,5
8. articolo
(aliquota imputata al soggetto passivo (psz))
L’aliquota imputata al soggetto passivo(psz) per ogni tipo di infrastruttura comunale esistente è:
Infrastruttura comunale esistente
psz ( %)
rete stradale
1 (100 %)
rete fognaria
1 (100 %)
rete idrica
1 (100 %)
superfici pubbliche
1 (100 %)
9. articolo 
(calcolo del contributo comunale) 
Il contributo per le singole tipologie di infrastrutture comunali esistenti viene calcolato nel seguente modo:
– EDIFICI
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
– STRUTTURE DI INGEGNERIA CIVILE
KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)
Significato delle sigle di cui sopra:
AGP
superficie della particella edificabile dell'edificio,
ASTAVBA
superficie in pianta lorda dell'edificio,
AGIO
superficie della struttura di ingegneria civile,
Dpo
quota della particella edificabile dell'edificio per il calcolo del contributo per l'infrastruttura comunale esistente,
Dto
quota della superficie dell'edificio per il calcolo del contributo per l'infrastruttura comunale esistente,
Cpo(i)
costi per le singole infrastrutture comunali esistenti al m2 della particella edificabile dell'edificio,
Cto(i)
costi per le singole infrastrutture comunali esistenti al m2 della superficie in pianta lorda dell’edificio,
Fn
fattore di destinazione dell'edificio rispetto alla destinazione d’uso,
psz(i)
aliquota contributiva del soggetto passivo per ogni singola tipologia di infrastruttura comunale esistente (%),
i
singola tipologia di infrastruttura comunale esistente,
KPobstoječa(i)
importo della quota del contributo comunale per la singola tipologia di infrastruttura comunale esistente,
KPobstoječa
importo del contributo comunale per l'infrastruttura comunale esistente, imputato al soggetto passivo.
Per gli edifici che rientrano in altri interventi edili il contributo comunale viene calcolato in termini di congrua considerazione del capoverso precedente del presente articolo.
Il contributo per l’infrastruttura comunale esistente imposto al soggetto passivo in seguito alla modifica dei volumi o della destinazione dell’edificio viene calcolato prendendo in considerazione l’importo del contributo comunale per l’infrastruttura comunale esistente prima della modifica dei volumi o della destinazione e successivamente ad essa. Al soggetto passivo viene imposto il contributo comunale che rappresenta la differenza positiva tra quello conteggiato prima e dopo la modifica di volumi o destinazione. Se la differenza risultasse negativa, con la deliberazione di imputazione si considera già effettuato il versamento del contributo comunale per l’infrastruttura comunale esistente.
10. art.
(criteri di imputazione del contributo per l'infrastruttura comunale esistente in seguito a migliorie) 
Nell'imputazione del contributo per l'infrastruttura comunale esistente dovuto a migliorie non viene considerato il calcolo della superficie della particella edificabile, bensì la superficie ricavata con la moltiplicazione della superficie del terreno sottostante l'edificio e del fattore di calcolo della superficie di cui all’art. 8 della presente deliberazione.
In sede di imputazione del contributo per l’infrastruttura comunale esistente dovuto a migliorie, per il calcolo del contributo viene presa in considerazione la superficie in pianta lorda dell'edificio. Nel caso in cui la predetta non fosse stata determinata, viene utilizzata la superficie in pianta netta dell'edificio ricavata dai registri immobiliari ufficiali e moltiplicata per un fattore pari a 1,2. Nel caso il soggetto passivo dimostri che l'effettiva superficie in pianta lorda dell'edificio è minore della superficie in pianta lorda stabilita nel predetto modo, nel calcolo viene presa in considerazione la superficie minore.
Le disposizioni di cui al primo e secondo capoverso del presente articolo trovano applicazione anche quando non sono disponibili dati più precisi sulla superficie della particella edificabile e sulla superficie in pianta lorda dell'edificio, ovvero nei seguenti casi:
– nell’imputazione del contributo comunale prima della regolarizzazione degli edifici esistenti, se quest'ultimo non è stato attribuito e versato ovvero se non sono state adempiute le obbligazioni connesse con il pagamento del contributo comunale in altro modo, e
– nell'imputazione d’ufficio del contributo per l'infrastruttura comunale esistente, quando il contributo comunale è già stato imputato ai fini dell'edificazione e se successivamente l'edificio verrà allacciato ad una nuova tipologia di infrastruttura comunale esistente per la quale il contributo non è stato ancora imputato e non si tratta di migliorie infrastrutturali del terreno edificabile.
Nell'imputazione del contributo per l'infrastruttura comunale esistente dovuta all'edificazione di edifici, per i quali ai sensi della legge, che regolamenta la pianificazione territoriale, non vengono stabilite particelle edificabili in quanto vengono costruiti su terreni non edificabili, nel calcolo del contributo comunale, invece della superficie della particella edificabile dell'edificio viene considerata la superficie, stabilita come indicato al primo capoverso del presente articolo.
ESENZIONI DAL CONTRIBUTO COMUNALE 
11. articolo 
(esenzioni comunali dal pagamento del contributo comunale) 
L’esenzione totale dal versamento del contributo comunale per la costruzione di case popolari ed altre specifiche tipologie di edifici di interesse pubblico e cui investitore è il comune stesso e sono destinati a:
– CC-SI: 1262 – musei e biblioteche,
– CC-SI: 1263 – istruzione e ricerca scientifica,
– CC-SI: 1264 – sanità,
– CC-SI: 1265 – sport,
– CC-SI: 1272 – attività di culto,
– CC-SI: 1274 – caserme dei vigili del fuoco.
INVESTIMENTI PASSATI 
12. articolo 
(investimenti passati) 
Nell’imputazione del contributo per l'infrastruttura comunale esistente, in base alla richiesta di pagamento del soggetto passivo del predetto contributo, vengono presi in considerazione gli investimenti pregressi nell’infrastruttura comunale esistente per un importo pari al 100 % in caso di smantellamento e costruzione di edificio nuovo sul terreno in questione.
Il soggetto passivo del pagamento del contributo comunale dovuto in caso di richiesta di riconoscimento degli investimenti pregressi di cui al capoverso precedente deve presentare all’organo comunale di competenza tutti i documenti giustificativi richiesti. Nella richiesta di riconoscimento degli investimenti pregressi riferiti allo smantellamento di un edificio, il soggetto passivo del pagamento del contributo deve fornire le informazioni relative all'edificio smantellato.
La decisione sull’esito della richiesta di cui sopra è competenza dell'organo comunale preposto.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
13. articolo 
(conclusione procedimenti) 
I procedimenti di imputazione del contributo comunale avviati prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione vengono conclusi in conformità con le norme vigenti nel periodo precedente alla deliberazione stessa.
14. articolo 
(decorrenza) 
Alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, cessa la vigenza della Deliberazione sulle basi di calcolo del contributo per l'infrastruttura comunale esistente sul territorio del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 64/19).
15. articolo 
(entrata in vigore ed applicazione) 
La presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 0070-02/2021/1
Ancarano, 22 giugno 2021
Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost