Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2034. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria«, stran 5909.

  
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), 30. člena Statuta Občine Izola, (Uradne objave Občine Izola, št. 15/99, 17/12, 6/04 in 3/18 – uradno prečiščeno besedilo), 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) ter v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) so Občinski svet Mestne občine Koper na 20. redni seji, dne 22. aprila 2021, Občinski svet Občine Izola na 15. redni seji, dne 22. aprila 2021, Občinski svet Občine Piran na 20. redni seji, dne 15. aprila 2021 in Občinski svet Občine Ankaran na 16. redni seji dne 18. maja 2021 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran in Občina Ankaran (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) ustanovijo skupno občinsko upravo (v nadaljevanju: SOU), določijo njeno ime in sedež, delovno področje, notranjo organizacijo, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njeno delo.
(2) Odlok določa pravice in obveznosti občin ustanoviteljic ter njihovih organov v razmerju do SOU in v medsebojnih razmerjih.
(3) V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(področje dela) 
Občine ustanoviteljice ustanovijo SOU za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinskega inšpekcijskega nadzorstva,
– občinskega redarstva,
– civilne zaščite,
– požarnega varstva,
– notranje revizije in
– varstva okolja.
3. člen 
(poimenovanje in sedež skupne uprave) 
(1) Naziv SOU je Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria.
(2) SOU pri poimenovanju lahko uporablja tudi kratico MU Istra – AI Istria.
(3) Sedežna občina SOU je Mestna občina Koper.
(4) SOU opravlja naloge na svojem sedežu in dislocirano na območjih drugih občin ustanoviteljic.
(5) SOU uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je naveden celotni naziv SOU, kot je opredeljeno v prvem odstavku tega člena, na sredini žiga je kratica MU Istra – AI Istria.
(6) Oznake SOU so v slovenskem in italijanskem jeziku.
4. člen 
(ustanoviteljske pravice) 
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje SOU, za kar so pristojni občinski sveti občin ustanoviteljic, v imenu občin ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani.
(2) Župani občin ustanoviteljic sprejmejo kadrovski načrt in letni program dela SOU ter potrdijo finančni načrt SOU, ki mora biti usklajen s sprejetimi proračuni občin ustanoviteljic. Župani občin ustanoviteljic nadzorujejo delo SOU ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja SOU.
(3) Pri glasovanju ima vsak župan en glas. Za sprejem odločitev je potrebno soglasje vseh občin ustanoviteljic.
5. člen 
(medsebojna razmerja občin ustanoviteljic) 
Župani sklenejo sporazum, v katerem se podrobneje določijo pravice in obveznosti občin ustanoviteljic do SOU, vrsta in obseg nalog, način, obveznosti in višina financiranja SOU, opravljanje administrativnih, strokovnih, finančnih, podpornih in drugih del za SOU ter druge zadeve, pomembne za nemoteno delo SOU.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 
6. člen 
(naloge in organizacijske enote SOU) 
(1) SOU opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in druge naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic s področij dela SOU, za katere je bila ustanovljena in za katere jo je vsaka izmed občin ustanoviteljic pooblastila.
(2) SOU je sestavljena iz naslednjih organizacijskih enot:
– Medobčinski inšpektorat,
– Medobčinsko redarstvo,
– Medobčinska služba za zaščito, reševanje in varstvo okolja,
– Medobčinska notranja revizija.
(3) V organizacijskih enotah se lahko za učinkovitejše izvajanje posameznih upravnih nalog, za izvajanje posameznih funkcij ali za opravljanje posameznih vrst strokovno-tehničnih, organizacijskih in drugih spremljajočih nalog oblikujejo notranje organizacijske enote, kot so izpostava, referat, oddelek oziroma notranja organizacijska enota z drugačnim nazivom, če to bolj ustreza naravi njene naloge, kar se podrobneje opredeli v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest SOU.
7. člen 
(Medobčinski inšpektorat) 
(1) Medobčinski inšpektorat je prekrškovni organ občin ustanoviteljic za izvajanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva na podlagi občinskih predpisov občin ustanoviteljic in vseh drugih predpisov, ki mu podeljujejo pristojnost.
(2) Sedež Medobčinskega inšpektorata je na sedežu SOU.
(3) Medobčinski inšpektorat ima lahko izpostave na območju posamezne občine ustanoviteljice, kar se določi v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest SOU.
(4) Medobčinski inšpektorat lahko vodi vodja Medobčinskega inšpektorata, v primeru ustanovitve izpostav ima izpostava lahko vodjo.
(5) Naloge inšpekcijskega nadzorstva izvajajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
(6) Občinski inšpektorji vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z državnimi in občinskimi predpisi posamezne občine ustanoviteljice.
(7) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče občinski inšpektor, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
(8) Vrsta in obseg nalog, ki jih Medobčinski inšpektorat izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi v sporazumu iz 5. člena tega odloka oziroma se podrobneje opredeli v programu dela.
8. člen 
(Medobčinsko redarstvo) 
(1) Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic za izvajanje nalog občinskega redarstva, kot jih določajo zakoni, podzakonski akti in občinski predpisi občin ustanoviteljic.
(2) Sedež Medobčinskega redarstva je na sedežu SOU.
(3) Medobčinsko redarstvo ima lahko izpostave na območju posamezne občine ustanoviteljice, kar se določi v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest SOU.
(4) Medobčinsko redarstvo lahko vodi vodja Medobčinskega redarstva, v primeru ustanovitve izpostav ima izpostava lahko vodjo.
(5) Naloge občinskega redarstva izvajajo občinski redarji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
(6) Pooblaščene uradne osebe medobčinskega redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških, za katere je pooblaščeno občinsko redarstvo.
(7) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče občinski redar, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
(8) Vrsta in obseg nalog, ki jih Medobčinsko redarstvo izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi v sporazumu iz 5. člena tega odloka oziroma se podrobneje opredeli v programu dela.
9. člen 
(Medobčinska služba za zaščito, reševanje in varstvo okolja) 
(1) Medobčinska služba za zaščito, reševanje in varstvo okolja izvaja naloge varstva, zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah (naloge civilne zaščite) ter naloge na področju požarne varnosti in varstva okolja na območju občin ustanoviteljic.
(2) Sedež Medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja je na sedežu SOU.
(3) Naloge varstva, zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah so:
– izdelava medobčinskih in občinskih ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
– urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonodajo,
– spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih,
– zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko- komunikacijskim sistemom,
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite,
– organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občin ustanoviteljic,
– določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občinah ustanoviteljicah,
– zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč,
– določanje in izvajanje programov usposabljanja medobčinskega in občinskega pomena,
– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo,
– zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občinah ustanoviteljicah,
– mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu z veljavnimi predpisi in
– izvajanje drugih nalog s področja zaščite in reševanja v skladu z veljavnimi predpisi.
(4) Naloge na področju požarne varnosti so:
– zagotavljanje organiziranosti, opremljanja in delovanja gasilstva kot obvezne javne službe,
– pripravljanje predlogov predpisov s področja varstva pred požarom,
– izdelovanje predlogov programov in letnih načrtov varstva pred požarom,
– načrtovanje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom ter
– izvajanje drugih nalog s področja varstva pred požarom v skladu z veljavnimi predpisi.
(5) Naloge na področju varstva okolja so:
– sodelovanje pri pripravi programov varstva okolja, operativnih programov, študij ranljivosti okolja za območje občin ustanoviteljic,
– priprava predlogov ukrepov, smernic in priporočil s področja varstva okolja,
– informiranje, ozaveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja,
– izvajanje drugih nalog po naročilu občin ustanoviteljic, povezanih z varstvom okolja.
(6) Medobčinsko službo za zaščito, reševanje in varstvo okolja lahko vodi vodja Medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja.
(7) Vrsta in obseg nalog, ki jih Medobčinska služba za zaščito, reševanje in varstvo okolja izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi v sporazumu iz 5. člena tega odloka oziroma se podrobneje opredeli v programu dela.
10. člen 
(Medobčinska notranja revizija) 
(1) Medobčinska notranja revizija opravlja naloge notranjega revidiranja za občine ustanoviteljice, njihove krajevne skupnosti, javne zavode in druge izvajalce javnih služb, ki so proračunski uporabniki.
(2) Medobčinska notranja revizija deluje samostojno in neodvisno kot organizacijska enota, ki je neposredno podrejena županom občin ustanoviteljic oziroma občin, za katere izvaja notranjo revizijo in katerim tudi neposredno poroča.
(3) Sedež Medobčinske notranje revizije je na sedežu SOU.
(4) Medobčinsko notranjo revizijo lahko vodi vodja, ki v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in strokovnost dela Medobčinske notranje revizije. Za izvrševanje nalog, ki spadajo v pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, odgovarja županu te občine, za delo Medobčinske notranje revizije v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(5) Naloge notranje revizije so:
– izvajanje notranjega revidiranja in svetovanja o obvladovanju tveganj, notranjih kontrolah in postopkih vodenja,
– zagotavljanje neodvisnega preverjanja sistemov finančnega poslovodenja in kontrol, z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju občin in proračunskih uporabnikov, katerih ustanoviteljice so občine oziroma v katerih imajo občine delež ali sofinancirajo njihovo dejavnost,
– pripravljanje metodologije za delo notranje revizije, ki omogoča uvajanje sodobnih revizijskih metod in tehnik v prakso,
– pripravljanje dolgoročnega in letnega načrta dela,
– izdelovanje letnih poročil o delu organizacijske enote,
– sodelovanje z zunanjimi revizorji ter
– izvajanje drugih nalog v zvezi z notranjim revidiranjem v skladu z veljavnimi predpisi.
(6) Vrsta in obseg nalog, ki jih Medobčinska notranja revizija izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi v sporazumu iz 5. člena tega odloka oziroma se podrobneje opredeli v programu dela.
III. NAČIN DELA 
11. člen 
(pristojnost odločanja v zadevah) 
(1) Pri izvrševanju upravnih nalog in drugih javnih pooblastil nastopa SOU kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) SOU je pristojna za odločanje na 1. stopnji v upravnih zadevah, za katere je organizirana, v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
(3) SOU je pri opravljanju svojih nalog dolžna upoštevati usmeritve župana in direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada oziroma za katero izvršuje naloge ter za katero jo je občina soustanoviteljica pooblastila. Glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja SOU je SOU dolžna ravnati po skupnih usmeritvah vseh občin ustanoviteljic.
(4) O izločitvi vodje SOU ali zaposlenega pri izvrševanju upravnih nalog v SOU odloča direktor občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje SOU pa o zadevi tudi odloči.
(5) Akti, ki jih izdajajo pooblaščene uradne osebe SOU, imajo v glavi naziv SOU, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice, kateri se ob sleherni izdaji vročajo v vednost.
12. člen 
(vodja skupne občinske uprave) 
(1) SOU vodi vodja SOU, ki ga po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic, kot je to opredeljeno v 4. členu tega odloka, imenuje in razrešuje župan sedežne občine v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Če v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena ne pride do imenovanja vodje SOU, lahko župan sedežne občine pooblasti drugega javnega uslužbenca za vodenje SOU. Vodenje SOU na podlagi pooblastila je možno največ za obdobje 6 (šest) mesecev in ga je možno podaljšati, če v skladu s prvim odstavkom tega člena vodja SOU še vedno ni imenovan.
(3) Vodja SOU ima status uradnika na položaju in mora imeti najmanj VII. stopnjo izobrazbe, predpisano v zakonsko določenem kvalifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja.
(4) Z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v SOU se določijo pogoji za zasedbo delovnega mesta vodje SOU.
13. člen 
(odgovornosti vodje skupne občinske uprave) 
(1) Vodja SOU odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja SOU v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja SOU predstavlja SOU. V okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost, kakovost in učinkovitost dela SOU, organizira opravljanje nalog, skrbi za izdelavo in izvedbo programa dela, pripravo letnega programa dela in finančnega načrta SOU, letno poroča o realizaciji programa dela in finančnega načrta SOU županom in občinskim svetom občin ustanoviteljic, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti SOU, lahko predlaga županom v sprejem Akt o sistemizaciji in notranji organizaciji delovnih mest SOU in njegove spremembe ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev rednega, pravočasnega, učinkovitega in strokovnega dela SOU.
14. člen 
(delodajalec) 
(1) Občina, v kateri ima SOU sedež, ima za javne uslužbence SOU status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje z Mestno občino Koper.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine oziroma z njegove strani pooblaščena oseba.
15. člen 
(akt o sistemizaciji in notranji organizaciji) 
(1) Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest SOU sprejme župan občine, v kateri ima skupna uprava sedež, v skladu s 4. členom tega odloka.
(2) Župan sedežne občine v skladu s kadrovskim načrtom odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v SOU.
IV. SREDSTVA ZA DELO 
16. člen 
(zagotavljanje sredstev za delo) 
(1) Sredstva za delovanje SOU, vključno z materialnimi in drugimi potrebnimi sredstvi, zagotavljajo občine ustanoviteljice za opravljanje tistih nalog, ki jih SOU opravlja za vse občine ustanoviteljice praviloma v naslednjem razmerju:
– Mestna občina Koper: 53 %,
– Občina Izola: 21 %,
– Občina Piran: 21 % in
– Občina Ankaran: 5 %.
(2) Kadar vsebina dela to narekuje, se lahko stroški delijo tudi glede na dejanski obseg dela, ki se izvaja za posamezno občino, ali glede na vrednost investicije, ki se izvaja na območju posamezne občine, ali po kombinaciji teh načinov, kar mora biti opredeljeno z letnim programom dela, sporazumom iz 5. člena tega odloka, finančnim načrtom in kadrovskim načrtom, ki jih potrdijo župani občin ustanoviteljic na način, kot je določeno v 4. členu tega odloka.
(3) Potrebna sredstva za delovanje se izračunajo vezano na naloge, posamezno delovno mesto ter se delijo samo med tiste občine ustanoviteljice, za katere zaposleni na delovnem mestu naloge opravljajo.
(4) Način delitve potrebnih sredstev posamezne občine ustanoviteljice se za vsako proračunsko leto posebej določi na podlagi kadrovskega in finančnega načrta ter letnega programa dela, ki vsebuje delitev stroškov po posameznih nalogah in posameznih občinah ustanoviteljicah.
(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena sredstva za delo Medobčinskega inšpektorata in Medobčinskega redarstva zagotavljajo občine ustanoviteljice v deležu, ki se določi na podlagi potrebnega števila javnih uslužbencev v posamezni organizacijski enoti in izpostavi, kar se opredeli v sporazumu iz 5. člena tega odloka.
(6) Če SOU posameznih delovnih nalog iz 2. člena tega odloka za posamezno občino ustanoviteljico ne izvaja, je ta ni dolžna financirati, kar se opredeli v sporazumu iz 5. člena tega odloka oziroma se za ureditev tega vprašanja smiselno uporablja 23. člen tega odloka.
(7) Stroški izdelave potrebne dokumentacije in ostali stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki jih naroča SOU, bremenijo občine naročnice oziroma kot bo to dogovorjeno v sporazumu iz 5. člena tega odloka.
(8) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delovanje SOU v svojih proračunih.
17. člen 
(finančni načrt) 
(1) Sredstva za delovanje SOU se opredelijo v finančnem načrtu SOU.
(2) SOU je neposredni uporabnik proračuna sedežne občine.
(3) Finančni načrt SOU, ki ga na predlog vodje SOU potrdijo župani občin ustanoviteljic na način, kot je določeno v 4. členu tega odloka, je vključen v proračun sedežne občine.
(4) Občine ustanoviteljice, ki niso sedežna občina, zagotavljajo namenska sredstva za delovanje SOU v finančnih načrtih svojih občin na posebni postavki. Ob predložitvi proračuna v sprejem svojemu Občinskemu svetu predložijo tudi finančni načrt SOU kot posebno prilogo.
(5) Za izvrševanje finančnega načrta SOU je odgovoren župan sedežne občine oziroma po njegovem pooblastilu vodja SOU ali druga oseba.
(6) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta SOU je župan sedežne občine oziroma po njegovem pooblastilu vodja SOU ali drugi zaposleni v SOU. Vodja SOU je tudi skrbnik prihodkov in odhodkov.
18. člen 
(zagotavljanje prostorov in opreme za delo) 
(1) Prostore za delo SOU na sedežu SOU zagotovi sedežna občina. Prostore za izpostave in druge dislocirane enote SOU pa občina ustanoviteljica, na katerem območju se izpostava ali dislocirana enota nahaja.
(2) Opremo, ki je potrebna za delo SOU na sedežu SOU, v skladu s predpisi o javnem naročanju in v skladu s 16. členom tega odloka zagotovi sedežna občina SOU. Opremo, ki je potrebna za delo SOU na izpostavah SOU oziroma v drugih dislociranih enotah, zagotavlja občina ustanoviteljica, na območju katere se nahaja izpostava oziroma dislocirana enota, kar se podrobneje opredeli v sporazumu iz 5. člena tega odloka.
(3) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške, stroške vzdrževanja in storitev ter druge stroške, potrebne za delovanje SOU, si občine ustanoviteljice SOU delijo v razmerju, določenem v 16. členu, razen stroškov izpostav in dislociranih enot, ki jih krije vsaka občina za svojo izpostavo in dislocirano enoto sama, oziroma se to podrobneje opredeli v sporazumu iz 5. člena tega odloka.
19. člen 
(zagotavljanje podpornih nalog za delovanje SOU) 
(1) Občinska uprava občine, v kateri je sedež SOU, izvaja za SOU praviloma naslednje podporne naloge:
– naloge glavne pisarne,
– naloge povezane s kadri,
– naloge na področju financ in računovodstva,
– naloge izvajanja odnosov z javnostmi,
– naloge računalniške podpore in zagotavljanje informacijsko-komunikacijske tehnologije ter
– druge podporne naloge, ki so potrebne za tekoče in nemoteno delo SOU, razen tistih nalog, ki jih zaradi narave dela opravlja vsaka občina ustanoviteljica za svojo izpostavo.
(2) Podrobnejši obseg nalog sedežne občine, pravic in obveznosti občin ustanoviteljic v povezavi z izvajanjem podpornih nalog iz prejšnjega člena tega odloka se natančneje opredelijo v sporazumu iz 5. člena tega odloka.
(3) Stroški opravljanja podpornih nalog iz tega člena se delijo v skladu s 16. členom odloka, kar se natančneje opredeli v sporazumu iz 5. člena tega odloka.
V. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
20. člen 
(sprememba ustanoviteljstva) 
(1) Za vsako spremembo ustanoviteljstva je potrebna sprememba ustanovitvenega akta.
(2) Spremembo ustanovitvenega akta pripravi vodja SOU.
21. člen 
(pristop novih občin) 
(1) Nova občina lahko pristopi k skupni upravi, če ustanovitveni akt sprejme občinski svet te občine in se s pristopom strinjajo vse občine ustanoviteljice. Šteje se, da se občine ustanoviteljice strinjajo s pristopom nove občine, ko njihovi občinski sveti o tem sprejmejo ustanovitveni akt.
(2) Vodja SOU opravi preračun potrebnih sredstev za delo skupne uprave v skladu s 16. členom tega odloka oziroma na osnovi deležev, ki bodo določeni s spremembo odloka.
(3) Pred pristopom pristopna občina poravna sorazmerni del stroška nakupa skupne opreme, ki je razviden iz nabavne vrednosti iz računovodskih evidenc in se obračuna po ključu sofinanciranja iz 16. člena tega odloka oziroma, ki bo določen s spremembo odloka, razen če se občine ustanoviteljice iz utemeljenih razlogov dogovorijo drugače.
22. člen 
(izstop posamezne občine) 
(1) Če občina izrazi interes za izstop iz SOU, mora pisno najaviti izstop vodji SOU in županom občin ustanoviteljic najmanj šest (6) mesecev pred iztekom proračunskega leta. Občina izstopi z enostransko izjavo, sprejeto na njenem občinskem svetu, ki jo pošlje občinam ustanoviteljicam.
(2) Vodja SOU opravi preračun potrebnih sredstev za delo skupne uprave v skladu s 16. členom tega odloka.
(3) Občina, ki izstopa iz SOU, je dolžna zagotavljati sredstva za delovanje SOU v ustreznem deležu za vse obveznosti, ki nastanejo do izteka proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu, skladno s prvim odstavkom tega člena, in v enakem deležu pokriti stroške morebitnih presežnih delavcev.
(4) Če ena občina izstopi iz SOU, prevzame premeščene javne uslužbence, ki so bili prevzeti v SOU, na podlagi sistemizacije, ki je veljala v občini ustanoviteljici pred ustanovitvijo SOU oziroma v skladu s potrebami občine ustanoviteljice, ki izstopa. Če se občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev, kljub izstopu občine, v SOU nespremenjeno, občina, ki izstopi, po poteku proračunskega leta, v katerem je podala pisni izstop, nima obveznosti niti pravic do javnih uslužbencev SOU.
(5) Z javnimi uslužbenci, ki so bili na SOU na novo zaposleni in niso bili premeščeni iz občin ustanoviteljic ter postanejo zaradi izstopa posamezne občine ustanoviteljice presežni javni uslužbenci, ker potreba po njihovem delu več ne obstoji, se ravna v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja. Za presežne javne uslužbence zagotovi posamezna občina ustanoviteljica pravice za vsakega takega javnega uslužbenca v deležu posamezne občine, kot je opredeljeno v 16. členu tega odloka v trenutku, ko tak javni uslužbenec SOU postane presežni delavec, kar velja tudi za občino ustanoviteljico, ki izstopa iz SOU.
(6) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti, ki so nastale do izteka proračunskega leta, v katerem je skladno s prvim odstavkom tega člena podala izjavo o izstopu in ko pokrije stroške morebitnih presežnih delavcev.
23. člen 
(odstop občine od opravljanja posamezne naloge) 
(1) Če katera izmed občin ustanoviteljic izrazi interes za odstop od opravljanja katere izmed nalog iz 2. člena tega odloka, ki jo zanjo opravlja SOU, mora pisno najaviti odstop vodji SOU in županom občin ustanoviteljic najmanj šest (6) mesecev pred iztekom proračunskega leta.
(2) Odločitev o odstopu občine od opravljanja posamezne naloge sprejme občinski svet tiste občine, ki želi posamezno nalogo iz 2. člena tega odloka opravljati samostojno in o sprejeti odločitvi obvesti občinske svete preostalih občin ustanoviteljic.
(3) Vodja SOU opravi preračun potrebnih sredstev za delo SOU v skladu s 16. členom tega odloka.
(4) Če ena občina odstopi od opravljanja določene naloge, prevzame premeščene javne uslužbence, ki so bili prevzeti v SOU za opravljanje nalog, od katerih se je občina odločila odstopiti, na podlagi sistemizacije, ki je veljala v občini ustanoviteljici pred ustanovitvijo SOU oziroma v skladu s potrebami občine ustanoviteljice, ki odstopa od opravljanja posamezne naloge. Če se druge občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev nespremenjeno, kljub odstopu občine od opravljanja posamezne naloge, občina, ki odstopi, po poteku proračunskega leta, v katerem je skladno s prvim odstavkom tega člena podala odstop, ter po poravnavi vseh obveznosti, ki nastanejo do konca proračunskega leta, nima obveznosti niti pravic do javnih uslužbencev.
(5) Z javnimi uslužbenci, ki so bili na SOU na novo zaposleni in niso bili premeščeni iz občin ustanoviteljic ter postanejo zaradi izstopa posamezne občine ustanoviteljice od opravljanja posamezne naloge presežni javni uslužbenci, ker potreba po njihovem delu več ne obstoji, se ravna v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja. Za presežne javne uslužbence zagotovi posamezna občina ustanoviteljica pravice, kot to opredeljuje peti odstavek 22. člena tega odloka za presežne delavce v primeru izstopa občine iz SOU.
(6) Občina, ki odstopa od opravljanja katere izmed nalog, ki jo zanjo opravlja SOU, je dolžna zagotavljati sredstva za opravljanje te naloge v ustreznem deležu za vse obveznosti, ki nastanejo do izteka proračunskega leta, v katerem je skladno s prvim odstavkom tega člena podala odstop in v enakem deležu pokriti tudi stroške morebitnih presežnih delavcev.
24. člen 
(izključitev občine ustanoviteljice) 
(1) SOU lahko zaradi neizpolnjevanja obveznosti posamezne občine ustanoviteljice, ki ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka in sporazuma iz 5. člena tega odloka, preneha opravljati naloge za to občino ustanoviteljico, ko višina zapadlih obveznosti preseže 25 % letne obveznosti občine ustanoviteljice, določene v finančnem načrtu SOU.
(2) Opravljanje nalog za to občino SOU ponovno začne, ko so poravnane vse zapadle obveznosti.
(3) Če višina zapadlih in neporavnanih obveznosti preseže letno obveznost občine ustanoviteljice, določene v finančnem načrtu SOU, se to občino ustanoviteljico lahko izključi iz SOU. Pri izključitvi občine ustanoviteljice se za razmerja do javnih uslužbencev in za poračun deleža, ki ga izključena občina mora poravnati, smiselno uporabljajo določila 22. člena tega odloka.
25. člen 
(prenehanje SOU) 
(1) O prenehanju delovanja SOU sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic odlok, s katerim se ukine SOU in v katerem se določijo obveznosti glede javnih uslužbencev zaposlenih v SOU, kritje obveznosti, stroški morebitnih presežnih javnih uslužbencev, delitev premoženja, stroški prenehanja in druga morebitna razmerja ter določijo roki za izvedbo posameznih aktivnosti.
(2) Pri določitvi razmerij iz prejšnjega odstavka tega člena odloka se uporabljajo določila iz 16. člena tega odloka.
(3) Odlok o ukinitvi SOU sprejmejo vsi občinski sveti v enakem besedilu.
(4) V primeru prenehanja delovanja SOU vsaka občina ustanoviteljica, iz katere so bili v SOU prevzeti njeni javni uslužbenci, prevzame premeščene javne uslužbence nazaj na podlagi sistemizacije, ki je veljala v občini ustanoviteljici pred ustanovitvijo SOU oziroma v skladu s potrebami posamezne občine ustanoviteljice.
(5) Za javne uslužbence, ki so se zaposlili po začetku delovanja SOU, so odgovorne vse občine ustanoviteljice, za katere so javni uslužbenci opravljali dela in naloge, ki se lahko medsebojno dogovorijo o njihovi nadaljnji zaposlitvi na posamezni občini ustanoviteljici.
(6) Če nobena od občin ustanoviteljic po prenehanju delovanja SOU ne prevzame javnih uslužbencev iz petega odstavka tega člena, postane tak javni uslužbenec presežni delavec in se z njim ravna v skladu z delovno zakonodajo.
(7) Posamezna občina zagotovi pravice za vsakega delavca v deležu, ki velja glede na vključenost posamezne občine v trenutku, ko javni uslužbenec postane presežni delavec.
26. člen 
(prevzem nalog ob spremembah delovanja ali prenehanja SOU) 
(1) Občina ustanoviteljica, ki izstopa, ali je izključena ali odstopa od opravljanja posamezne naloge, mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev SOU v upravnih postopkih in postopkih o prekrških, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.
(2) Slednje velja tudi v primerih, ko SOU preneha z delovanjem.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
27. člen 
(pogoji za vzpostavitev delovanja SOU) 
(1) Najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka župan sedežne občine sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v SOU ter kadrovski načrt, v skladu s 4. členom tega odloka.
(2) Najkasneje v nadaljnjih dveh mesecih v skladu z zakonom o javnih uslužbencih in v skladu z 12. členom tega odloka župani imenujejo vodjo SOU.
28. člen 
(začetek delovanja SOU) 
(1) SOU začne delo, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela, vendar najkasneje s 1. 9. 2021.
(2) Najkasneje do dne, ko začne SOU delo, prevzame SOU tiste javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta in so predvidena v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest SOU, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame SOU.
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izdajo sklepi v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v SOU ter se jim v podpis predložijo pogodbe o zaposlitvi.
(4) SOU z dnem začetka delovanja prevzame vse odprte zadeve od občin ustanoviteljic na področjih dela SOU iz 2. člena tega odloka.
29. člen 
(prenehanje veljavnosti aktov) 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o občinskem nadzoru Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 22/02 in 27/03),
– določila Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 61/19), ki določajo organizacijo izvajanja tistih nalog občinske uprave Mestne občine Koper, ki jih na podlagi tega odloka prevzame SOU,
– določila 6. točke prvega odstavka 20. člena in 27. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 1/2018 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2 in 8/2021), ki določajo organizacijo izvajanja tistih nalog občinske uprave Občine Izola, ki jih na podlagi tega odloka prevzame SOU,
– določila Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Piran (Uradni list RS, št. 107/13 in 69/15), ki določajo organizacijo izvajanja tistih nalog občinske uprave Občine Piran, ki jih na podlagi tega odloka prevzame SOU,
– določila Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15, 63/16 in 12/17), ki določajo organizacijo izvajanja tistih nalog občinske uprave Občine Ankaran, ki jih na podlagi tega odloka prevzame SOU,
– Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 87/15).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena odloka se odloki iz prejšnjega odstavka uporabljajo do začetka opravljanja nalog skladno s prvim odstavkom 28. člena tega odloka.
30. člen 
(uveljavitev odloka) 
Odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
Št. 032-1/2020
Koper, dne 22. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Št. 007-2/2021
Izola, dne 22. aprila 2021
 
Župan 
Občine Izola 
Danilo Markočič 
Št. 0610-4/2021
Piran, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Št. 0329-0001/2020
Ankaran, dne 18. maja 2021
 
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
 
 
Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), dell'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12, 6/04 e 3/18 – testo consolidato ufficiale), dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 5/14 – testo consolidato ufficiale, 35/17 e 43/18) e dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS n. 17/15) e in conformità all'articolo 49/a della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 27/08 – Sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Sentenza della CC, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 76/16 – Sentenza della CC, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla XX seduta ordinaria in data 22 aprile 2021, il Consiglio comunale del Comune di Isola, riunitosi alla XV seduta ordinaria, in data 22 aprile 2021, il Consiglio comunale del Comune di Pirano, riunitosi alla sua XX seduta ordinaria in data 15 aprile 2021 e il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, riunitosi alla XVI seduta ordinaria in data 18 maggio 2021, approvano il seguente
D E C R E T O 
sull'istituzione dell'amministrazione comunale congiunta »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria« 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
(contenuto del decreto) 
(1) Con il presente decreto il Comune città di Capodistria, il Comune di Isola, il Comune di Pirano e il Comune di Ancarano (nel testo a seguire: Comuni fondatori) istituiscono l'amministrazione comunale congiunta (nel testo a seguire: ACC), determinano il suo nome e la sua sede, l'area di lavoro, l'organizzazione interna, la direzione e la garanzia dei mezzi e di altre condizioni per il suo operato.
(2) Il decreto determina i diritti e gli obblighi dei Comuni fondatori e dei loro organi in relazione all'ACC e nei rapporti reciproci.
(3) I termini utilizzati nel presente decreto che si riferiscono a persone e sono scritti nella forma grammaticale maschile, sono utilizzati quali neutrali per il sesso femminile e maschile.
Articolo 2 
(area di lavoro) 
I Comuni fondatori istituiscono l'ACC per l'attuazione congiunta delle mansioni dell'amministrazione comunale nei seguenti settori:
– vigilanza e ispettorato comunale,
– guardia municipale,
– protezione civile,
– protezione antincendio,
– revisione interna, e
– tutela dell'ambiente.
Articolo 3 
(denominazione e sede dell'amministrazione congiunta) 
(1) La denominazione dell'ACC è Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria.
(2) L'ACC può utilizzare per la denominazione anche l'abbreviazione MU Istra – AI Istria.
(3) Il Comune sede dell'ACC è il Comune città di Capodistria.
(4) L'ACC svolge le mansioni presso la propria sede e in modo dislocato nei territori degli altri Comuni fondatori.
(5) L'ACC utilizza un timbro di forma circolare. Lungo il bordo esterno del timbro figura la denominazione ACC, come specificato nel primo comma del presente articolo, nella parte centrale del timbro invece l'abbreviazione MU Istra – MU Istria.
(6) I contrassegni dell’ACC sono in lingua slovena e in lingua italiana.
Articolo 4 
(diritti di fondatore) 
(1) I diritti di fondatore dei Comuni, tranne l'approvazione delle modifiche del presente decreto e la garanzia dei mezzi di bilancio per l'attività dell'ACC, che competono ai Consigli comunali dei Comuni fondatori, vengono esercitati a nome dei Comuni fondatori dai loro Sindaci.
(2) I Sindaci dei Comuni fondatori approvano il piano dell’organico e il programma annuale di lavoro dell'ACC, nonché convalidano il piano finanziario dell'ACC che dev’essere armonizzato con i bilanci di previsione dei Comuni fondatori. I Sindaci dei Comuni fondatori controllano l'operato dell'ACC e presentano le linee guida congiunte in merito alle questioni di organizzazione e attività dell'ACC.
(3) Alla votazione ciascun Sindaco ha un voto. Per approvare le decisioni è necessario il consenso di tutti i Comuni fondatori.
Articolo 5 
(rapporti reciproci dei Comuni fondatori) 
I Sindaci stipulano un accordo, nel quale definiscono in dettaglio i diritti e gli obblighi dei Comuni fondatori nei confronti dell'ACC, il tipo e l'estensione delle mansioni, la modalità, gli obblighi e l'importo del finanziamento dell'ACC, l'attuazione dei compiti amministrativi, tecnici, finanziari, di supporto e di altro tipo per l'ACC e altre questioni, importanti per il lavoro incontrastato dell'ACC.
II MANSIONI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Articolo 6 
(mansioni e unità organizzative dell'ACC) 
(1) L'ACC svolge le mansioni amministrative, tecniche e di incentivazione delle amministrazioni comunali dei Comuni fondatori e le altre mansioni in conformità alle leggi, alle disposizioni di legge e alla normativa dei Comuni fondatori che rientrano nei settori di lavoro dell'ACC, per le quali la stessa è stata istituita e per le quali ogni Comune l'ha autorizzata.
(2) L'ACC si compone delle seguenti unità organizzative:
– Ispettorato intercomunale,
– Servizio intercomunale di guardia municipale,
– Servizio intercomunale per la protezione, il soccorso e la tutela dell’ambiente,
– Revisione interna intercomunale.
(3) Per una più efficace realizzazione delle singole mansioni amministrative, per svolgere le singole funzioni e determinati compiti o per svolgere determinate mansioni professionali-tecniche, organizzative ed altre, nelle unità organizzative si possono istituire unità organizzative interne, quali filiali, reparti, dipartimenti ovv. unità organizzative interne con denominazione diversa, se si addice di più alla natura della sua mansione; ciò viene definito in dettaglio nell'atto sull'organizzazione interna e sulla classificazione dei posti di lavoro dell'ACC.
Articolo 7 
(Ispettorato intercomunale) 
(1) L'Ispettorato intercomunale è un organo sanzionatorio dei Comuni fondatori per l'espletamento delle mansioni di vigilanza comunale in conformità alla normativa dei Comuni fondatori e alle altre disposizioni che gli conferiscono la competenza in materia.
(2) La sede dell'Ispettorato intercomunale è presso la sede dell'ACC.
(3) L'Ispettorato intercomunale può disporre di filiali nel territorio del singolo Comune fondatore; lo si stabilisce nell'atto sull'organizzazione interna e sulla classificazione dei posti di lavoro dell'ACC.
(4) L'Ispettorato intercomunale può essere gestito dal dirigente dell'Ispettorato intercomunale, in caso di istituzione di filiali, ogni filiale può avere il proprio dirigente.
(5) Le mansioni dell'Ispettorato intercomunale vengono esercitate dagli ispettori comunali in qualità di pubblici ufficiali con particolari deleghe e responsabilità.
(6) Gli ispettori comunali gestiscono il procedimento sanzionatorio e deliberano in merito alle trasgressioni di competenza comunale, come stabilite dalle disposizioni statali e comunali del singolo Comune fondatore.
(7) Le ammende pagate per le trasgressioni, rilasciate dall'ispettore comunale, rappresentano entrata del bilancio del Comune, nell'area del quale è stata commessa la trasgressione ovv. dove è stata violata la norma.
(8) Il tipo e l'estensione delle mansioni, svolte dall'Ispettorato intercomunale per il singolo Comune fondatore vengono stabiliti nell’accordo di cui all'articolo 5 del presente articolo ovv. in dettaglio nel programma di lavoro.
Articolo 8 
(Servizio intercomunale di guardia municipale) 
(1) Il Servizio intercomunale di guardia municipale è un organo sanzionatorio dei Comuni fondatori per l'espletamento delle mansioni di guardia municipale, come stabilite dalla legge, dalle disposizioni di legge e dalla normativa dei Comuni fondatori.
(2) La sede del Servizio intercomunale di guardia municipale è presso la sede dell'ACC.
(3) Il Servizio intercomunale di guardia municipale può istituire filiali nel territorio del singolo comune fondatore; lo si decide nell'atto sull'organizzazione interna e sulla classificazione dei posti di lavoro dell'ACC.
(4) Il Servizio intercomunale di guardia municipale può essere gestito dal dirigente del Servizio intercomunale di guardia municipale, in caso di istituzione di filiali, ogni filiale può avere il proprio dirigente.
(5) Svolgono i compiti della guardia municipale le guardie municipali in qualità di pubblici ufficiali con particolari deleghe e responsabilità.
(6) I pubblici ufficiali con delega del Servizio intercomunale di guardia municipale gestiscono il procedimento sanzionatorio e deliberano in merito alle trasgressioni di competenza del Servizio di guardia municipale.
(7) Le ammende pagate per le trasgressioni, rilasciate dalla guardia municipale, rappresentano entrata del bilancio del Comune, nell'area del quale è stata commessa la trasgressione ovv. dove è stata violata la norma.
(8) Il tipo e l'estensione delle mansioni, svolte dal Servizio intercomunale di guardia municipale per il singolo Comune fondatore, vengono stabiliti nell’accordo di cui all'articolo 5 del presente articolo ovv. in dettaglio nel programma di lavoro.
Articolo 9 
(Servizio intercomunale per la protezione, il soccorso e la tutela dell’ambiente) 
(1) Il Servizio intercomunale per la protezione, il soccorso e la tutela dell’ambiente svolge le mansioni di tutela, protezione, soccorso e assistenza in occasione di intemperie naturali e altri disastri (compiti della protezione civile), nonché le altre mansioni del settore della protezione antincendio e della tutela dell’ambiente nel territorio dei Comuni fondatori.
(2) La sede del Servizio intercomunale per la protezione, il soccorso e la tutela dell’ambiente è presso la sede dell'ACC.
(3) Le mansioni di tutela, protezione, soccorso e assistenza in occasione di intemperie naturali e altri disastri sono:
– valutazione intercomunale e comunale del pericolo e stesura di piani di protezione e soccorso,
– assetto del sistema di protezione, soccorso e assistenza in conformità alla legislatura,
– monitoraggio del pericolo, informazione ed allarme della popolazione in caso di pericoli imminenti,
– garanzia di comunicazioni elettroniche per le necessità di protezione, soccorso e assistenza in conformità al sistema unico informativo e di comunicazione,
– pianificazione e attuazione di misure di protezione,
– organizzazione, sviluppo e gestione della protezione personale e reciproca,
– organizzazione, gestione e attuazione della protezione, del soccorso e dell'assistenza nel territorio dei comuni fondatori,
– determinazione, organizzazione e sistemazione di organi, unità e servizi della Protezione civile e degli altri organi di protezione, soccorso e assistenza nei Comuni fondatori,
– garanzia di mezzi urgenti per l'alloggio provvisorio in caso di intemperie naturali e altri disastri,
– determinazione e attuazione dei programmi di abilitazione di rilevanza intercomunale e comunale,
– armonizzazione dei piani e di altri preparativi per la protezione, il soccorso e l'assistenza con i comuni vicini e con lo Stato,
– garanzia delle condizioni elementari di vita e l'eliminazione delle conseguenze di intemperie naturali e altri disastri,
– determinazione di organizzazioni di rilevanza particolare per la protezione, il soccorso e l'assistenza nei Comuni fondatori,
– cooperazione internazionale nel settore della protezione, del soccorso e dell'assistenza in conformità alle disposizioni vigenti, e
– attuazione di altre mansioni del settore della protezione e del soccorso in conformità alle disposizioni vigenti.
(4) Sono compiti del settore della protezione antincendio:
– garantire l'organizzazione e l'attuazione del servizio dei vigili del fuoco quale servizio pubblico obbligatorio,
– redigere le proposte delle disposizioni del settore della protezione antincendio,
– redigere le proposte dei programmi e dei piani annuali antincendio,
– pianificare e svolgere le misure di protezione antincendio, e
– realizzare altri compiti rientranti nel settore della protezione antincendio in conformità alla legislazione vigente in materia.
(5) Sono compiti nel settore della tutela dell’ambiente:
– collaborare nella preparazione dei programmi di tutela dell’ambiente, di programmi operativi, di ricerche sulla vulnerabilità dell’ambiente per le aree dei Comuni fondatori,
– preparare le proposte di provvedimenti, di linee guida e di raccomandazioni che rientrano nel settore della tutela dell’ambiente,
– informare, sensibilizzare ed educare il pubblico in merito alla condizione della tutela ambientale,
– altri compiti legati alla tutela dell’ambiente su richiesta dei Comuni fondatori.
(6) Può dirigere il Servizio intercomunale per la protezione, il soccorso e la tutela dell’ambiente il dirigente del Servizio intercomunale per la protezione, il soccorso e la tutela dell’ambiente.
(7) Nell’accordo di cui all'articolo 5 del presente decreto ovv. nel programma di lavoro si stabilisce il tipo e l'estensione dei compiti che il Servizio intercomunale per la protezione, il soccorso e la tutela dell’ambiente svolge per il singolo Comune fondatore.
Articolo 10 
(Revisione interna intercomunale) 
(1) La Revisione interna intercomunale svolge le mansioni relative alla revisione interna per i Comuni fondatori, le loro comunità locali, gli enti pubblici e gli altri esercenti dei servizi pubblici che sono utenti del bilancio.
(2) La Revisione interna intercomunale opera in modo autonomo e indipendente quale unità organizzativa che risponde direttamente ai Sindaci dei Comuni fondatori ovv. dei Comuni, per i quali svolge la revisione interna e che relaziona direttamente.
(3) La sede della Revisione interna intercomunale è presso la sede dell'ACC.
(4) Può dirigere la Revisione interna intercomunale il dirigente, che nell'ambito delle sue autorizzazioni risponde della legalità e della professionalità dell'operato della Revisione interna intercomunale. Dell'attuazione dei compiti che rientrano nella competenza del singolo Comune fondatore risponde al Sindaco di detto comune; dell'operato della Revisione interna intercomunale invece insieme a tutti i Sindaci dei comuni fondatori.
(5) Sono compiti della revisione interna:
– revisione interna e consulenza in merito alla gestione dei rischi, ai controlli interni e ai procedimenti di gestione,
– assicurare il controllo indipendente dei sistemi di gestione finanziaria e dei controlli, con l'obiettivo di garantire il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, efficacia, successo e diligenza nell'operato dei Comuni e degli utenti del bilancio, cui fondatori sono i Comuni ovv. nei quali i Comuni hanno una quota o cofinanziano la loro attività,
– stesura della metodologia per l'operato della revisione interna che rende possibile l'introduzione di metodi e tecniche contemporanei,
– stesura del piano di lavoro annuale e a lungo termine,
– stesura delle relazioni annuali sull'operato dell'unità organizzativa,
– collaborazione con i revisori esterni, e
– attuazione di altri compiti relativi alla revisione interna in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
(6) Nell’accordo di cui all'articolo 5 del presente decreto ovv. nel programma di lavoro si stabilisce il tipo e l'estensione dei compiti che la Revisione interna intercomunale svolge per il singolo Comune fondatore.
III MODALITÀ DI LAVORO 
Articolo 11 
(competenza di deliberazione nelle pratiche) 
(1) Nell’espletamento delle mansioni amministrative e di altre autorizzazioni pubbliche, l'ACC opera quale organo del Comune fondatore, nella cui competenza territoriale rientra la pratica.
(2) L'ACC è competente per la deliberazione di 1º grado nelle pratiche amministrative, per le quali è organizzata, in conformità alle sue autorizzazioni e competenze.
(3) Nell’espletamento delle mansioni, l'ACC è tenuta a rispettare le direttive del Sindaco e del direttore dell'amministrazione comunale del Comune fondatore, nella cui competenza territoriale rientra la pratica ovv. per il quale svolge i compiti e per il quale il Comune cofondatore l'ha autorizzata. In merito alle questioni generali relative all'organizzazione e all'operato dell'ACC, la stessa è tenuta a operare in armonia con le direttive comuni di tutti i Comuni fondatori.
(4) Il direttore dell'amministrazione comunale del Comune fondatore, nella cui competenza territoriale rientra la pratica, delibera in merito all’espulsione del dirigente dell'ACC o dell'impiegato nello svolgimento dei compiti amministrativi. In caso di espulsione del dirigente dell'ACC delibera in definitiva.
(5) Negli atti, rilasciati dai pubblici ufficiali autorizzati dell'ACC, nell'intestazione figura la denominazione ACC, e vengono rilasciati in nome del Comune competente per territorio, al quale vengono sempre recapitati per conoscenza.
Articolo 12 
(dirigente dell'amministrazione comunale congiunta) 
(1) L’ACC è diretta dal dirigente dell'ACC, nominato e revocato, previo consenso dei Sindaci dei Comuni fondatori, come stabilito nell'articolo 4 del presente decreto, dal Sindaco del comune di sede in conformità alla vigente legislazione.
(2) Se in conformità al comma precedente del presente articolo non si ha la nomina del dirigente dell’ACC, il Sindaco del Comune di sede può delegare un altro impiegato pubblico alla direzione dell’ACC. La direzione dell’ACC ai sensi della delega è possibile per il periodo massimo di 6 mesi e può essere protratto, se in conformità al primo comma del presente articolo il dirigente dell’ACC non viene ancora nominato.
(3) Il dirigente dell'ACC ha lo status di funzionario integrato nel ruolo e deve avere assolto al minimo il VII grado di istruzione, come prescritto dal sistema di qualificazione dell'istruzione e dell'abilitazione, stabilito per legge.
(4) Le condizioni del posto di lavoro di dirigente dell'ACC si stabiliscono con atto sull'organizzazione interna e sulla classificazione dei posti di lavoro.
Articolo 13 
(responsabilità del dirigente dell'amministrazione comunale congiunta) 
(1) Il dirigente dell'ACC risponde dell'espletamento delle mansioni, rientranti nella competenza territoriale del singolo Comune fondatore, al Sindaco e al direttore dell'amministrazione comunale di detto Comune; in merito alle questioni generali di organizzazione e attività dell'ACC invece nel completo ai Sindaci dei Comuni fondatori.
(2) Il dirigente dell'ACC rappresenta l'ACC. Nell'ambito delle proprie autorizzazioni risponde della legalità, qualità ed efficacia dell'operato dell'ACC, organizza i compiti, cura la stesura e l'attuazione del programma di lavoro, della stesura del programma annuale di lavoro e del piano finanziario dell’ACC, relaziona annualmente i Sindaci e i Consiglio comunali dei Comuni fondatori in merito alla realizzazione del programma di lavoro e del piano finanziario dell'ACC, può proporre ai Sindaci di approvare l’Atto sulla classificazione e l’organizzazione interna dei posti di lavoro dell’ACC e le sue modifiche e svolge tutti gli altri compiti, necessari all'operato regolare, tempestivo, efficiente e professionale dell'ACC.
Articolo 14 
(datore di lavoro) 
(1) Il Comune, dove l'ACC ha la propria sede, ha lo status di datore di lavoro per gli impiegati pubblici dell'ACC. Gli impiegati pubblici stipulano il rapporto di lavoro con il Comune città di Capodistria.
(2) I diritti e gli obblighi del datore di lavoro spettano al Sindaco del comune sede ovv. al soggetto autorizzato dallo stesso.
Articolo 15 
(atto sulla classificazione dei posti di lavoro e sull'organizzazione interna) 
(1) L'atto sull'organizzazione interna e sulla classificazione dei posti di lavoro dell'ACC va approvato dal Sindaco del Comune, dove l'amministrazione congiunta ha sede, in conformità all'articolo 4 del presente decreto.
(2) Il Sindaco del Comune di sede delibera in merito alla stipulazione o alla cessazione del rapporto di lavoro degli impiegati nell'ACC in conformità al piano dell’organico.
IV MEZZI PER L'OPERATO 
Articolo 16 
(garanzia dei mezzi per l'operato) 
(1) I mezzi per l'operato dell'ACC, inclusi i mezzi materiali ed altri mezzi necessari, vengono garantiti dai Comuni fondatori per l’espletamento delle mansioni che l'ACC svolge per tutti i Comuni fondatori, di regola nella seguente proporzione:
– Comune città di Capodistria: 53 %,
– Comune di Isola: 21 %,
– Comune di Pirano: 21 %, e
– Comune di Ancarano: 5 %.
(2) Se il tipo di lavoro lo richiede, le spese possono essere anche suddivise in relazione alla mole di lavoro per il singolo Comune, o in merito al valore dell'investimento nel territorio del singolo Comune, o combinando dette modalità, da definire comunque nel programma annuale di lavoro, nell’accordo di cui all'articolo 5 del presente decreto, nel piano finanziario e nel piano dell’organico, che approvano i Sindaci dei comuni fondatori alla modalità, stabilita nell'articolo 4 del presente decreto.
(3) I mezzi necessari all'operato vengono calcolati in relazione ai compiti, al singolo posto di lavoro e vengono suddivisi solamente tra i Comuni fondatori, per i quali gli impiegati svolgono i compiti.
(4) La suddivisione dei mezzi necessari per il singolo Comune fondatore viene definita per il singolo anno di bilancio in base al piano dell’organico e al piano finanziario, nonché in base al programma annuale di lavoro che comprende la suddivisione delle spese per il singolo compito e per il singolo Comune fondatore.
(5) A prescindere dalla disposizione del primo comma del presente articolo i mezzi per l'operato dell'Ispettorato intercomunale e del Servizio intercomunale di guardia municipale vengono garantiti dal Comune fondatore nella parte, stabilita in base al numero necessario di impiegati pubblici nella singola unità organizzativa o filiale; lo si stabilisce nell’accordo di cui all'articolo 5 del presente decreto.
(6) Se l'ACC non svolge determinati compiti di cui al primo comma dell'articolo 2 del presente decreto per il singolo Comune fondatore, lo stesso non è tenuto a finanziarla; lo si stabilisce nell’accordo di cui all'articolo 5 del presente decreto ovv. si applica in senso l’articolo 23 del presente decreto per risolvere detta questione.
(7) Le spese di stesura della necessaria documentazione e le altre spese dei servizi di esercenti esterni, richiesti dall’ACC, sono a carico dei Comuni richiedenti ovv. come stabilito nell’accordo di cui all’articolo 5 del presente decreto.
(8) I Comuni fondatori garantiscono i mezzi per l'operato dell'ACC nei loro bilanci di previsione.
Articolo 17 
(piano finanziario) 
(1) I mezzi per l'operato dell'ACC vengono specificati nel piano finanziario dell'ACC.
(2) L'ACC è utente diretto del bilancio di previsione del Comune di sede.
(3) Il piano finanziario dell'ACC, approvato su proposta del dirigente dell'ACC dai Sindaci dei Comuni fondatori, come stabilito nell'articolo 4 del presente decreto, è incluso nel bilancio di previsione del Comune di sede.
(4) I Comuni fondatori che non sono Comune di sede, garantiscono i mezzi finalizzati per l'attività dell'ACC nei piani finanziari dei propri Comuni in una particolare voce di bilancio. Presentando il bilancio di previsione per l'approvazione del Consiglio comunale, presentano anche il piano finanziario dell'ACC quale particolare allegato.
(5) Il Sindaco del Comune di sede ovv. il dirigente dell'ACC o altro soggetto delegato dallo stesso risponde della realizzazione del piano finanziario dell'ACC.
(6) L'organo che emana l’ordinanza relativa ai mezzi del piano finanziario dell'ACC è il Sindaco del Comune di sede ovv. il dirigente dell'ACC o altri impiegati pubblici dell'ACC, autorizzati dallo stesso. Il dirigente dell'ACC è anche l'amministratore delle entrate e delle uscite.
Articolo 18 
(fornitura dei locali e delle attrezzature per il lavoro) 
(1) I locali per l’attività dell’ACC presso la sede dell’ACC vengono garantiti dal Comune di sede. I locali per le filiali e le altre unità dislocate invece dal Comune fondatore, sul cui territorio si trova la filiale o l’unità dislocata.
(2) Le attrezzature, necessarie per l'operato dell'ACC presso la sede dell'ACC vengono garantite dal Comune di sede dell'ACC in conformità alle disposizioni relative agli appalti pubblici e all’articolo 16 del presente decreto. Le attrezzature, necessarie all'operato dell'ACC presso le filiali dell'ACC ovv. in altre unità dislocate, vengono garantiti dal Comune fondatore, nel territorio del quale opera la filiale ovv. l'unità dislocata; lo si stabilisce il dettaglio nell’accordo di cui all'articolo 5 del presente decreto.
(3) I Comuni fondatori condividono le spese per l'utilizzo dei locali amministrativi, le spese di acquisto e utilizzo delle attrezzature, le spese di esercizio, le spese di manutenzione e dei servizi, nonché le altre spese, necessarie all'attività dell'ACC, nella proporzione, come stabilita nell’articolo 16 del presente decreto; tranne le spese relative alle filiali e alle unità dislocate, di cui si incarica il comune per la propria filiale o sede dislocata ovv. lo si stabilisce in dettaglio nell’accordo di cui all'articolo 5 del presente decreto.
Articolo 19 
(garanzia delle mansioni di supporto per l'attività dell'ACC) 
(1) L'amministrazione comunale del Comune di sede dell'ACC, espleta per l'ACC di regola le seguenti mansioni di supporto:
– ufficio protocollo,
– mansioni legate all’organico,
– mansioni legate al settore delle finanze e della contabilità,
– relazioni con il pubblico,
– supporto informatico e delle tecnologie informatiche e di comunicazione, e
– altre mansioni di supporto, necessarie all'attività incontrastata dell'ACC, tranne i compiti svolti dal singolo comune fondatore per la propria filiale a causa della natura dell'attività.
(2) L'estensione delle mansioni del Comune di sede, dei diritti e gli obblighi dei Comuni fondatori in relazione allo svolgimento delle mansioni di supporto di cui all'articolo precedente del presente decreto vengono stabiliti in dettaglio nell’accordo di cui all'articolo 5 del presente decreto.
(3) Le spese di espletamento delle mansioni di supporto di cui al presente articolo vengono suddivise in conformità all'articolo 17 del presente decreto; lo si stabilisce in dettaglio nell’accordo di cui all'articolo 5 del presente decreto.
V DIRITTI E OBBLIGHI RECIPROCI DEI COMUNI FONDATORI 
Articolo 20 
(modifica dell'istituzione) 
(1) Per ogni modifica dell'istituzione è necessaria la modifica dell'atto di istituzione.
(2) Il dirigente dell'ACC redige la modifica dell'atto di istituzione.
Articolo 21 
(adesione di nuovi comuni) 
(1) Un nuovo Comune può aderire all'amministrazione congiunta, se il Consiglio comunale del Comune in questione approva l'atto di istituzione e se concordano con l'adesione tutti i Comuni fondatori. Si considera che i Comuni fondatori concordano con l'adesione di un ulteriore Comune, quando i rispettivi Consigli comunali approvano l'atto di istituzione relativo all'adesione.
(2) Il dirigente dell'ACC esegue il computo dei mezzi necessari all'operato dell'amministrazione congiunta in conformità all'articolo 17 del presente decreto ovv. in base alla quota, come determinata nelle modifiche del decreto.
(3) Prima dell'adesione, il nuovo Comune corrisponde la parte proporzionale delle spese di acquisto delle attrezzature comuni, come evidente dal valore di acquisto e che si commisura in base al cofinanziamento di cui all'articolo 16 del presente decreto ovv. che verrà determinato nelle modifiche del decreto, tranne in caso di accordo diverso da parte dei Comuni fondatori, ma comunque per ragioni motivate.
Articolo 22 
(ritiro del singolo Comune) 
(1) Se il comune esprime interesse di ritirarsi dall'ACC, deve annunciare il proprio ritiro per iscritto al dirigente dell'ACC e ai Sindaci dei comuni fondatori almeno sei (6) mesi prima della conclusione dell'anno di bilancio. Il Comune si ritira con dichiarazione unilaterale, approvata in seno al suo Consiglio comunale, da inviare ai Comuni fondatori.
(2) Il dirigente dell'ACC esegue il computo dei mezzi necessari all'operato dell'amministrazione congiunta in conformità all'articolo 16 del presente decreto.
(3) Il Comune che si ritira dall'ACC è tenuto a garantire i mezzi per il funzionamento dell'ACC nella parte proporzionale per tutti gli obblighi, insorti fino alla conclusione dell'anno di bilancio, nel quale ha presentato la dichiarazione sul ritiro, in conformità al primo comma del presente articolo e coprire nella stessa proporzione le spese di eventuali impiegati eccedenti.
(4) Nel caso in cui un Comune si ritira dall’ACC, acquisisce nuovamente gli impiegati pubblici trasferiti precedentemente all’ACC, in base alla classificazione dei posti di lavoro, vigente presso il Comune fondatore prima dell’istituzione dell’ACC ovv. in conformità alle necessità del Comune fondatore che si ritira. Se i Comuni fondatori concordano che il numero degli impiegati pubblici nell'ACC non venga modificato, nonostante il ritiro del Comune, il Comune in questione, alla conclusione dell'anno di bilancio, nel quale ha presentato la dichiarazione sul ritiro, non ha obblighi né diritti nei confronti degli impiegati pubblici dell'ACC.
(5) Per gli impiegati pubblici, assunti ex novo e non trasferiti dai Comuni fondatori che diventano eccedenti a causa del ritiro del singolo Comune fondatore, visto che non sussiste più la necessità del loro operato, si agisce in conformità alla legislazione che regola i rapporti di lavoro. Per gli impiegati pubblici eccedenti il singolo Comune fondatore garantisce i diritti per ogni impiegato pubblico nella proporzione del singolo Comune, come specificato nell'articolo 16 del presente decreto nel momento in cui detto impiegato pubblico dell'ACC diventa eccedente; lo stesso vale anche per il Comune fondatore che si ritira dall’ACC.
(6) Il Comune può ritirarsi quale fondatore quando corrisponde tutti gli obblighi, insorti entro la conclusione dell'anno di bilancio, nel quale ha presentato la dichiarazione di ritiro, in conformità al primo comma del presente articolo e quando corrisponde le spese di eventuali impiegati eccedenti.
Articolo 23 
(rinuncia all'espletamento della singola mansione da parte del Comune) 
(1) Se uno dei Comuni fondatori esprime l'interesse a rinunciare all'espletamento di una delle mansioni di cui all’articolo 2 del presente decreto, che svolge l'ACC per lo stesso, deve annunciare per iscritto al dirigente dell'ACC la rinuncia al dirigente dell’ACC e ai Sindaci dei Comuni fondatori almeno sei (6) mesi prima della conclusione dell'anno di bilancio.
(2) La decisione in merito al ritiro del Comune dall’attuazione della singola mansione viene approvata dal Consiglio comunale del Comune che desidera svolgere determinata mansione di cui all’articolo 2 del presente decreto da solo, e informa i Consigli comunali dei rimanenti Comuni fondatori in merito alla decisione adottata.
(3) Il dirigente dell'ACC esegue il computo dei mezzi necessari per l'attività dell'ACC in conformità all'articolo 16 del presente decreto.
(4) Nel caso in cui un Comune rinuncia dall'espletamento di determinata mansione, acquisisce nuovamente gli impiegati pubblici che erano stati trasferiti all’ACC per l’attuazione delle mansioni, dalle quali il Comune ha deciso di ritirarsi, in base alla classificazione dei posti di lavoro, vigente presso il Comune fondatore prima dell’istituzione dell’ACC ovv. in conformità alle necessità del Comune fondatore che si ritira dall’attuazione di determinato compito. Se gli altri comuni concordano, che il numero degli impiegati pubblici non venga modificato, nonostante il ritiro del Comune dall’attuazione della singola mansione, il Comune che rinuncia, allo scadere dell'anno di bilancio, nel quale è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, in conformità al primo comma del presente decreto, e a seguito di aver corrisposto tutti gli obblighi, insorti entro la conclusione dell'anno di bilancio, non ha obblighi né diritti nei confronti degli impiegati pubblici.
(5) Per quanto riguarda gli impiegati pubblici, impiegati ex novo all’ACC che non erano stati trasferiti dai Comuni fondatori e che diventano impiegati pubblici eccedenti a causa del ritiro del singolo Comune fondatore dall’attuazione della singola mansione, perché non sussiste più il bisogno del loro operato, si agisce in conformità alla legge che regola i rapporti di lavoro. Per gli impiegati pubblici eccedenti il singolo Comune fondatore garantisce i diritti come previsto dal quinto comma dell’articolo 22 del presente decreto per i lavoratori eccedenti in caso di ritiro del Comune dall’ACC.
(6) Il Comune che rinuncia all'espletamento di una delle mansioni che svolge per lo stesso l'ACC, è tenuto a garantire i mezzi per l'espletamento di detta mansione nella proporzione idonea per tutti gli obblighi, insorti fino alla conclusione dell'anno di bilancio, nel quale ha presentato la rinuncia in conformità al primo comma del presente articolo e corrispondere nella stessa proporzione anche le spese di eventuali impiegati eccedenti.
Articolo 24 
(espulsione del Comune fondatore) 
(1) L'ACC può cessare di svolgere i compiti per un Comune fondatore, a causa della mancata soddisfazione degli obblighi del singolo Comune fondatore che non adempie agli obblighi di cui al presente decreto e all’accordo di cui all'articolo 5 del presente decreto, e cioè quando l'ammontare degli obblighi maturati supera il 25 % dell'obbligo annuale del Comune fondatore, come stabilito nel piano finanziario dell'ACC.
(2) L'ACC riavvia l'espletamento delle mansioni per detto Comune quando sono corrisposti tutti gli obblighi maturati.
(3) Se l'importo degli obblighi maturati e non corrisposti supera l'obbligo annuale del Comune fondatore, come stabilito nel piano finanziario dell'ACC, detto comune fondatore può essere espulso dall'ACC. Per l'espulsione del Comune fondatore in relazione al rapporto nei confronti degli impiegati pubblici e per la compensazione della quota, da regolarizzare da parte del Comune espulso, si applicano in senso le disposizioni dell'articolo 22 del presente decreto.
Articolo 25 
(cessazione dell'ACC) 
(1) I Consigli comunali dei Comuni fondatori approvano il decreto relativo alla cessazione dell'ACC, in cui si abolisce l'ACC e si stabiliscono gli obblighi in merito agli impiegati pubblici dell'ACC, la copertura degli obblighi, le spese di eventuali impiegati pubblici eccedenti, la suddivisione del patrimonio, le spese di cessazione ed eventuali altri rapporti e si stabiliscono i termini per l'attuazione delle singole attività.
(2) Per stabilire i rapporti di cui al comma precedente del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 del presente decreto.
(3) Il decreto relativo all'abolizione dell'ACC viene approvato in forma e testo identici da tutti i Consigli comunali.
(4) In caso di cessazione dell'attività dell'ACC ogni comune fondatore, dal quale erano trasferiti all'ACC impiegati pubblici, riassume gli impiegati pubblici in base alla classificazione dei posti di lavoro, in vigore presso il Comune fondatore prima dell'istituzione dell'ACC ovv. in conformità alle necessità del singolo Comune fondatore.
(5) Per gli impiegati pubblici che sono stati assunti dopo l'avvio dell'attività dell'ACC rispondono tutti i Comuni fondatori, per i quali gli impiegati pubblici svolgevano i compiti, che possono accordare tra di loro la loro futura assunzione presso il singolo Comune fondatore.
(6) Se nessuno dei Comuni fondatori a seguito della cessazione dell'attività dell'ACC non acquisisce gli impiegati pubblici di cui al quinto comma del presente articolo, detto impiegato pubblico diventa lavoratore eccedente e con lo stesso si agisce in conformità alla legislazione relativa ai rapporti di lavoro.
(7) Il singolo Comune garantisce i diritti di ogni lavoratore nella parte proporzionale, vigente in relazione all'inclusione del singolo Comune nel momento in cui l'impiegato pubblico diventa eccedente.
Articolo 26 
(acquisizione dei compiti in occasione di modifiche dell’attività e cessazione dell’ACC) 
(1) Il Comune fondatore che si ritira o che è espulso o rinuncia all’attuazione del singolo compito, deve acquisire in esecuzione, recupero o adempimento anche i diritti e gli obblighi che scaturiscono dalle deliberazioni dell’ACC nei procedimenti amministrativi e nei procedimenti di trasgressioni, se la singola questione rientra nella sua competenza territoriale.
(2) Lo stesso vale anche se l’ACC cessa la sua attività.
VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 27 
(condizioni di istituzione dell’attività dell'ACC) 
(1) Entro i due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i Sindaco del Comune di sede approva l'atto sull'organizzazione interna e sulla classificazione dei posti di lavoro nell'ACC e il piano dell’organico in conformità all’articolo 4 del decreto.
(2) Entro i due mesi i Sindaci nominano il dirigente dell'ACC, in conformità alla legge sugli impiegati pubblici e all’articolo 12 del presente decreto.
Articolo 28 
(avvio dell'attività dell'ACC) 
(1) L'ACC avvia l'attività quando i Comuni fondatori garantiscono i mezzi per l'avvio della stessa, ma comunque entro il 1. settembre 2021.
(2) Entro il giorno di avvio dell'attività, l'ACC acquisisce gli impiegati pubblici delle amministrazioni comunali dei Comuni fondatori che sono classificati in posti di lavoro di funzionari o posti di lavoro tecnici e sono previsti nell'atto sull'organizzazione interna e la classificazione dei posti di lavoro dell'ACC, dove si svolgono i compiti dell'amministrazione comunale che acquisisce l'ACC in base al presente decreto.
(3) Agli impiegati pubblici di cui al comma precedente si rilasciano le delibere in conformità all'atto sull'organizzazione interna e la classificazione dei posti di lavoro dell'ACC e vengono loro presentati i contratti di lavoro per la sottoscrizione.
(4) Il giorno di avvio dell'attività l'ACC acquisisce tutte le pratiche aperte dai Comuni fondatori rientranti nei settori di lavoro dell'ACC di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Articolo 29 
(cessazione della vigenza degli atti) 
(1) Il giorno dell’entrata in vigore del presente decreto cessa il vigore di:
– Decreto sulla sorveglianza comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 22/02 in 27/03),
– disposizioni del Decreto sull’organizzazione e sulle attribuzioni dell’amministrazione del Comune città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della RS n. 61/19), che stabiliscono l’organizzazione di attuazione dei compiti dell’amministrazione comunale del Comune città di Capodistria che passano all’ACC in conformità al presente decreto,
– disposizioni del Decreto sull’organizzazione e le attribuzioni dell’amministrazione del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 8/2007, 1/2010 e 19/2011, 12/15), che stabiliscono l’organizzazione di attuazione dei compiti dell’amministrazione comunale del Comune di Isola che passano all’ACC in conformità al presente decreto,
– disposizioni del Decreto sull’organizzazione e sui settori di attività dell’Amministrazione comunale del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 107/13 e 69/15), che stabiliscono l’organizzazione di attuazione dei compiti dell’amministrazione comunale del Comune di Pirano che passano all’ACC in conformità al presente decreto,
– disposizioni del Decreto sulla costituzione, l’organizzazione e i settori di attività dell’Amministrazione comunale del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 17/15, 63/16 e 12/17), che stabiliscono l’organizzazione di attuazione dei compiti dell’amministrazione comunale del Comune di Ancarano che passano all’ACC in conformità al presente decreto,
– Decreto sull’istituzione di un organo di Amministrazione comunale congiunta ispettorato e Vigilanza Intercomunale del Comune di Pirano e del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS n. 87/15).
(2) A prescindere dal comma precedente del presente articolo, i decreti di cui al comma precedente si applicano fino all’inizio dell’attuazione dei compiti in conformità al primo comma dell’articolo 28 del presente decreto.
Articolo 30 
(entrata in vigore del decreto) 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione nei Bollettini Ufficiali dei Comuni fondatori.
Prot. n. 032-1/2020
Capodistria, 22 aprile 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Prot. n. 007-2/2021
Isola, 22 aprile 2021
Il Sindaco 
Comune di Isola 
Danilo Markočič 
Prot. n. 0610-4/2021
Pirano, 15 aprile 2021
Il Sindaco 
Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Prot. n. 0329-0001/2020
Ancarano, 18 maggio 2021
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost