Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

1997. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1C), stran 5789.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1C) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. junija 2021.
Št. 003-02-3/2021-91
Ljubljana, dne 9. junija 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODELOVANJU V KAZENSKIH ZADEVAH Z DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE (ZSKZDČEU-1C) 
1. člen
V Zakonu o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (Uradni list RS, št. 48/13, 37/15 in 22/18) se v 2. členu v drugem odstavku na koncu črta pika in doda besedilo »ter za postopek predaje med Republiko Slovenijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na podlagi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani.«.
V četrtem odstavku se 1. in 10. točka črtata, dosedanje 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. točka pa postanejo 1. do 14. točka.
V dosedanji 17. točki, ki postane 15. točka, se pika na koncu nadomesti s podpičjem, za njo pa se dodata novi 16. in 17. točka, ki se glasita:
»16. Direktivo 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti (UL L 294, 6. 11. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/48/EU);
17. Direktivo (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o brezplačni pravni pomoči za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje (UL L 297, 4. 11. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2016/1919/EU).«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) S tem zakonom se:
1. za izvajanje Uredbe (EU) 2018/1727 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2002/187/PNZ (UL L 295, 21. 11. 2018, str. 138) določajo dostop do osebnih podatkov, ki jih obdeluje Eurojust, vlaganje zaprosil Eurojustu, postopek dogovora o napotitvi sodnika za zvezo iz Republike Slovenije v imenu Eurojusta v tretjo državo in sodelovanje med Evropsko pravosodno mrežo in Eurojustom in
2. za izvajanje Uredbe (EU) 2018/1805 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o vzajemnem priznavanju sklepov o začasnem zavarovanju in sklepov o odvzemu (UL L 303, 28. 11. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/1805/EU) določajo razlogi za zavrnitev priznanja in izvršitve sklepov o začasnem zavarovanju in sklepov o odvzemu premoženja, pristojnost organov za priznanje in izvršitev navedenih sklepov, oblika potrdila o začasnem zavarovanju in potrdila o odvzemu, postopek odločanja in sklep o priznanju in izvršitvi začasnega zavarovanja ali odvzema.«.
2. člen 
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»Zajem podatkov in statistično poročanje 
8.a člen 
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije in Vrhovno sodišče Republike Slovenije o postopkih sodelovanja po tem zakonu ministrstvu do konca januarja za preteklo leto pošljeta naslednje podatke v strojno berljivi obliki in v obliki analize:
1. enolični identifikator zadeve;
2. pravna podlaga in oblika mednarodnega sodelovanja;
3. prejeta ali poslana zahteva ter država odreditve oziroma država izvršitve;
4. domači pristojni organ;
5. za fizično osebo, zoper katero se vodi postopek: oznaka, da gre za fizično osebo, državljanstvo, starost oziroma za pravno osebo, zoper katero se vodi postopek: oznaka, da gre za pravno osebo, in država sedeža;
6. zakonska označba kaznivega dejanja ali prekrška;
7. faza postopka (prejeta, priznana, zavrnjena, umaknjena, delno izvršena, izvršena ali drugače zaključena zahteva);
8. datum prejema, priznanja ali zavrnitve zahteve, datum izvršitve in zaključka zadeve;
9. vrednost ali ocenjena vrednost začasno zavarovanega oziroma odvzetega premoženja oziroma premoženjske koristi;
10. vrednost oziroma ocenjena vrednost predmetov, premoženja ali premoženjske koristi, kot jo navaja država odreditve;
11. podatek o tem, ali je bila oškodovancu odobrena povrnitev premoženja, odvzetega z izvršitvijo sklepa o odvzemu, in ali je oškodovanec prejel odškodnino ter njena višina.«.
3. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku besedilo »predsednik sodišča« nadomesti z besedilom »preiskovalni sodnik«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če zahtevana oseba ob privedbi k preiskovalnemu sodniku izjavi, da želi uveljaviti pravico do izbire odvetnika v državi odreditve, preiskovalni sodnik o tem nemudoma obvesti pristojni organ države odreditve. Preiskovalni sodnik zahtevani osebi posreduje informacije, prejete od pristojnega organa države odreditve, ki ji olajšajo izbiro odvetnika, vključno z informacijami glede upravičenosti do brezplačne pravne pomoči.«.
4. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku besedilo »in o tem, da je pristojni organ na njeno željo dolžan o odvzemu prostosti obvestiti njene najbližje« nadomesti z besedilom »da je pristojni organ na njeno željo dolžan o odvzemu prostosti obvestiti njene najbližje ter da ima v državi odreditve pravico izbrati si odvetnika, ki lahko z zagotavljanjem informacij in nasvetov pomaga zagovorniku pri učinkovitem uveljavljanju njenih pravic«.
5. člen 
Za 43. členom se doda nov 43.a člen, ki se glasi:
»Pravice zahtevane osebe 
43.a člen 
(1) Prijeta zahtevana oseba ima pravico do pravne pomoči odvetnika, ki lahko z zagotavljanjem informacij in nasvetov pomaga zagovorniku, ki jo zastopa v državi izvršitve. Zahtevana oseba je do navedene pomoči odvetnika upravičena brezplačno pod pogoji in po postopku, ki jih določa zakon, ki ureja brezplačno pravno pomoč.
(2) Domače sodišče, ki je odredilo nalog, je dolžno po obvestilu pristojnega organa, da želi prijeta zahtevana oseba uveljavljati pravico iz prejšnjega odstavka, posredovati informacije, ki ji olajšajo izbiro odvetnika, vključno z informacijami glede brezplačne pravne pomoči.«.
6. člen 
86., 87., 88., 90. in 92. člen se črtajo.
7. člen 
89. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dostop do osebnih podatkov 
89. člen 
Vsak posameznik ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki jih Eurojust obdeluje v zvezi z njim, v primeru, če so ti podatki nepravilni ali nepopolni, pa tudi pravico zahtevati popravek, omejitev obdelave in izbris teh podatkov v skladu z akti o ustanovitvi in delovanju Eurojusta, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Zahteva se vloži pri Eurojustu ali pri Informacijskem pooblaščencu, ki jo nemudoma, najpozneje pa v enem mesecu, posreduje Eurojustu.«.
8. člen 
V 93. členu se za besedo »tožilstvo« črtata vejica in besedilo »in tega zakona o nacionalnem predstavniku Eurojusta«.
9. člen 
Za naslovom 20. poglavja se doda nov 199.a člen, ki se glasi:
»Uporaba določb 20., 21., 22. in 23. poglavja 
199.a člen 
Določbe 20., 21., 22. in 23. poglavja se uporabljajo za priznanje in izvršitev odločb držav, ki jih ne zavezuje Uredba 2018/1805/EU, ter za posredovanje odločb domačega sodišča tem državam.«.
10. člen 
Za 224. členom se doda novo 24. poglavje in novi 224.a, 224.b, 224.c, 224.č in 224.d člen, ki se glasijo:
»24. poglavje 
Priznanje in izvršitev sklepov o začasnem zavarovanju in sklepov o odvzemu 
Uporaba določb tega poglavja 
224.a člen 
To poglavje za izvajanje Uredbe 2018/1805/EU določa razloge za zavrnitev priznanja in izvršitve sklepov o začasnem zavarovanju in sklepov o odvzemu premoženja, pristojnost organov za priznanje in izvršitev navedenih sklepov, obliko potrdila o začasnem zavarovanju in potrdila o odvzemu, postopek odločanja in sklep o priznanju in izvršitvi začasnega zavarovanja ali odvzema.
Razlogi za zavrnitev priznanja in izvršitve 
224.b člen 
(1) Sklep o začasnem zavarovanju ali sklep o odvzemu se ne prizna in izvrši, če se nanaša na ravnanje, ki ni kaznivo dejanje po pravu Republike Slovenije, razen če Uredba 2018/1805/EU določa drugače.
(2) Pred zavrnitvijo priznanja in izvršitve se pristojni organ posvetuje z organom izdajateljem v skladu z drugim odstavkom 8. člena oziroma drugim odstavkom 19. člena Uredbe 2018/1805/EU.
Pristojnost 
224.c člen 
(1) Za odločitev o priznanju in izvršitev sklepov o začasnem zavarovanju in sklepov o odvzemu, ki jih v priznanje in izvršitev Republiki Sloveniji posreduje druga država izdajateljica, je pristojen preiskovalni sodnik.
(2) Kadar za izvršitev sklepa iz prejšnjega odstavka na podlagi smiselne uporabe določb zakona, ki ureja kazenski postopek, ni pristojno sodišče, pač pa drug organ, preiskovalni sodnik sklep pošlje v izvršitev temu organu.
(3) Krajevna pristojnost domačega sodišča se določi po kraju, kjer je predmet ali premoženje, ki ga je treba začasno zavarovati ali odvzeti. Če je v potrdilu navedenih več predmetov ali vrst premoženja, je krajevno pristojno za odločitev tisto sodišče, ki je pristojno po prvem navedenem predmetu ali premoženju.
(4) Če se krajevne pristojnosti ne da določiti po prejšnjem odstavku, se določi po stalnem ali začasnem prebivališču osebe, zoper katero je odrejeno začasno zavarovanje ali odvzem, za pravno osebo pa se določi po sedežu; če ima podružnico, pa po kraju, kjer ima podružnico.
(5) Če se pristojnega sodišča ne da določiti po določbah tretjega in četrtega odstavka tega člena, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.
Oblika potrdila 
224.č člen 
Potrdila o začasnem zavarovanju in potrdila o odvzemu morajo biti izdana na obrazcih iz Priloge 1 in Priloge 2 Uredbe 2018/1805/EU.
Postopek in sklep 
224.d člen 
Glede postopka in sklepa o priznanju in izvršitvi začasnega zavarovanja ali odvzema se smiselno uporabljajo določbe 203., 212. in 213. člena tega zakona.«.
11. člen 
V 232. členu se v naslovu člena črta beseda »posredovanih«.
Dodajo se novi prvi, drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(1) Centralni organ za namene preverjanja točnosti obdelanih podatkov in zakonitosti izvajanja tega dela zakona ter obveščanja pristojnih organov Republike Slovenije, držav članic Evropske unije in Evropske unije upravlja evidenco posredovanih in prejetih zaprosil, odgovorov na zaprosila, obvestil ter drugih sporočil, izmenjanih s pristojnimi organi drugih držav članic oziroma pristojnim organom Evropske unije.
(2) V evidenci iz prejšnjega odstavka se obdelujejo podatki o fizični oziroma pravni osebi, na katero se nanaša sporočilo (ime in priimek oziroma naziv, datum in kraj rojstva, državljanstvo, podatki o prebivališču oziroma sedežu ter EMŠO), izmenjani podatki iz kazenskih evidenc, podatki o pošiljatelju in prejemniku sporočila ter vsebina sporočila.
(3) Evidenca iz prvega odstavka tega člena se za namen obdelave sporočil na podlagi imena in priimka ter rojstnega datuma ali prek EMŠO lahko povezuje s kazensko evidenco po zakonu, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij, za namen zagotovitve točnosti ali pridobitve matičnih podatkov o subjektu zaprosila pa na podlagi istih meril s centralnim registrom prebivalstva po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(4) Osebni podatki določenega posameznika iz evidence iz prvega odstavka tega člena se hranijo pet let po zaključku zadeve, nato pa se arhivirajo.«.
Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »prvega in drugega odstavka« nadomesti z besedilom »petega in šestega odstavka tega člena«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedilo »prvim in drugim odstavkom« nadomesti z besedilom »petim in šestim odstavkom tega člena«.
12. člen 
V 235. členu se v drugem odstavku besedilo »z uporabo enotne standardizirane oznake, ki je določena v obrazcu, ki je Priloga 16« nadomesti z besedilom »z uporabo enotnih standardiziranih oznak, ki so določene v obrazcih, ki sta Priloga 15 in Priloga 16«.
V četrtem odstavku se besedilo »obrazcu iz Priloge 16« nadomesti z besedilom »obrazcih iz Priloge 15 in Priloge 16«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
Postopki s potrdili iz Priloge 11 in Priloge 12 zakona, posredovanimi pred 19. decembrom 2020, se za države, ki jih zavezuje Uredba 2018/1805 EU, dokončajo po določbah 20., 21., 22. in 23. poglavja zakona.
14. člen 
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije in Vrhovno sodišče Republike Slovenije do vzpostavitve pogojev za informatizirano obdelavo podatkov iz novega 8.a člena zakona o postopkih sodelovanja ministrstvu pošljeta podatke le v obliki analize.
15. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/21-8/17
Ljubljana, dne 1. junija 2021
EPA 1705-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost