Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021

Kazalo

1973. Zakon o spremembah Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-D), stran 5759.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-D)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. maja 2021.
Št. 003-02-3/2021-79
Ljubljana, dne 4. junija 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O USTAVNEM SODIŠČU (ZUstS-D)
1. člen
V Zakonu o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20) se v 24. členu v prvem odstavku besedilo »izkaže pravni interes.« nadomesti z besedilom »izkaže pravni interes ob vložitvi pobude.«.
2. člen 
V 24.b členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če pobuda ne vsebuje ustreznih listin za utemeljitev svojega pravnega interesa, ustavno sodišče pozove pobudnika, naj v določenem roku predloži listine, iz katerih je razvidno, da je predpis neposredno posegal v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj ob vložitvi pobude.«.
3. člen 
V 25. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ustavno sodišče zavrže pobudo, če niso izpolnjeni pogoji iz 21., 24.a, drugega odstavka 24.b in 47. člena tega zakona ter 24. člena, razen v primeru, ko že izkazan pravni interes pobudnika preneha obstajati po vložitvi pobude.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ustavno sodišče nadaljuje postopke, glede katerih do uveljavitve tega zakona še ni bilo odločeno, skladno z določbami tega zakona.
5. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-13/21-1/16
Ljubljana, dne 27. maja 2021
EPA 1651-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina