Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1753. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj, stran 4790.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP), 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07), 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17), 16. člena Statuta Občine Destrnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št., 65/20), 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014), 73. členom Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017), 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17), 79. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20), 73. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18), 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15, 50/17 in 16/19), 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17), 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17), 76. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 95/19), 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/18), 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16, 45/17 in 10/19), 14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/18 in 36/19) in 15. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17) so
– Mestni svet Mestne občine Ptuj na 19. redni seji dne 19. 10. 2020,
– Občinski svet Občine Cirkulane na 14. redni seji dne 3. 12. 2020,
– Občinski svet Občine Destrnik na 13. redni seji dne 9. 4. 2021,
– Občinski svet Občine Dornava na 14. redni seji dne 14. 1. 2021,
– Občinski svet Občine Gorišnica na 11. redni seji dne 19. 11. 2020,
– Občinski svet Občine Hajdina na 13. redni seji dne 21. 4. 2021,
– Občinski svet Občine Juršinci na 15. redni seji dne 21. 12. 2020,
– Občinski svet Občine Kidričevo na 15. redni seji dne 10. 12. 2020,
– Občinski svet Občine Majšperk na 17. redni seji dne 18. 11. 2020,
– Občinski svet Občine Markovci na 11. redni seji dne 9. 12. 2020,
– Občinski svet Občine Podlehnik na 11. redni seji dne 22. 12. 2020,
– Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 11. redni seji dne 11. 11. 2020,
– Občinski svet Občine Trnovska vas na 22. redni seji dne 13. 4. 2021,
– Občinski svet Občine Videm na 14. redni seji dne 8. 12. 2020,
– Občinski svet Občine Zavrč na 11. redni seji dne 23. 12. 2020 in
– Občinski svet Občine Žetale na 10. redni seji dne 14. 12. 2020
sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom:
Mestna občina Ptuj, s sedežem Mestni trg 1, 2250 Ptuj;
Občina Cirkulane, s sedežem Cirkulane 58, 2282 Cirkulane;
Občina Destrnik, s sedežem Vintarovci 50, 2253 Destrnik;
Občina Dornava, s sedežem Dornava 135a, 2252 Dornava;
Občina Gorišnica, s sedežem Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica;
Občina Hajdina, s sedežem Zgornja Hajdina 44a, 2288 Hajdina;
Občina Juršinci, s sedežem Juršinci 3b, 2256 Juršinci;
Občina Kidričevo, s sedežem Kopališka 14, 2325 Kidričevo;
Občina Majšperk, s sedežem Majšperk 39, 2322 Majšperk;
Občina Markovci, s sedežem Markovci 43, 2281 Markovci;
Občina Podlehnik, s sedežem Podlehnik 9, 2286 Podlehnik;
Občina Sv. Andraž v Slov. goricah, s sedežem Vitomarci 71, 2255 Vitomarci;
Občina Trnovska vas, s sedežem Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas;
Občina Videm, s sedežem Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju;
Občina Zavrč, s sedežem Goričak 6, 2283 Zavrč in
Občina Žetale, s sedežem Žetale 4, 2287 Žetale (v nadaljevanju besedila: ustanoviteljice)ustanavljajo na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj (v nadaljevanju: zavod).
(2) Zavod je ustanovljen za zadovoljevanje vzgojno-izobraževalnih potreb otrok s posebnimi potrebami.
2. člen 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
Ustanoviteljice imajo na zavodu naslednje ustanovitvene deleže:
Občine:
Deleži:
Mestna občina Ptuj
33,782 %
Občina Cirkulane
3,407 %
Občina Destrnik
3,813 %
Občina Dornava
3,927 %
Občina Gorišnica
5,791 %
Občina Hajdina
5,496 %
Občina Juršinci
3,476 %
Občina Kidričevo
9,662 %
Občina Majšperk
5,889 %
Občina Markovci
5,896 %
Občina Podlehnik
2,770 %
Občina Sv. Andraž v Slov. goricah
1,740 %
Občina Trnovska vas
1,962 %
Občina Videm
8,210 %
Občina Zavrč
2,194 %
Občina Žetale
1,985 %
II. STATUSNE DOLOČBE 
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
4. člen 
(1) Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj.
(2) Sedež zavoda: Ptuj.
(3) Poslovni naslov je Ulica 25. maja 2 a, 2250 Ptuj.
(4) Skrajšano ime zavoda: OŠ dr. Ljudevita Pivka.
(5) Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga.
5. člen 
(1) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju, na registrskem vložku št. 1/239-00.
(2) Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
2. Žig zavoda
6. člen 
(1) Zavod ima in uporablja žig okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa izpisano: Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj.
(2) Zavod ima in uporablja tudi žig okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot žig iz prvega odstavka tega člena.
(3) Žig iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja organom, organizacijam, občinam, učencem, občanom in uporabnikom.
(4) Žig iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
(5) Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen 
(1) Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj, ki je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) V času odsotnosti nadomešča ravnatelja pomočnik ravnatelja ali drugi delavec, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali drugi pooblaščeni delavec opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
(3) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti tudi druge osebe.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb – šolski okoliš
8. člen 
(1) Zavod je ustanovljen za zadovoljevanje vzgojno-izobraževalnih potreb otrok s posebnimi potrebami za šolski okoliš, ki obsega območje občin: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Trnovska vas, Sv. Andraž v Slov. goricah, Videm, Zavrč, Žetale in Mestne občine Ptuj.
(2) Pod pogoji, ki jih opredeljuje zakon, so lahko v zavod vpisani tudi otroci in mladostniki, katerih stalno prebivališče je v drugih občinah.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
9. člen 
(1) Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu in je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:
– P 85.100 Predšolska vzgoja in
– P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.
(2) Druge dejavnosti, ki jih šola opravlja zaradi celovitega izvajanja javne službe iz prejšnjega odstavka so:
– C 32.12 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
– G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I 55.2 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
– I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
– I 55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
– I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
– I 56.290 Druga oskrba z jedmi
– J 58.1 Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo
– J 59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi
– L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
– N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
– N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
– N 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice
– N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– N 82.92 Pakiranje
– P 85.51 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
– Q 87.9 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
– Q 88 Socialno varstvo brez nastanitve
– Q 88.91 Dnevno varstvo otrok
– R 91.011 Dejavnost knjižnic
– R 93.1 Športne dejavnosti
– R 93.11 Obratovanje športnih objektov
– R 93.19 Druge športne dejavnosti
– R 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– S 94.12 Dejavnost strokovnih združenj.
(3) Vse navedene dopolnilne dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena lahko zavod opravlja tudi kot tržno dejavnost. Zavod mora v poslovnih knjigah ločeno zagotavljati spremljanje poslovanja, kot to določajo predpisi o računovodstvu.
(4) Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanoviteljice ne dajo soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji. Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi se dopolnjuje in izboljšuje vzgojno-izobraževalno delo in s katerimi se prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
10. člen 
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom:
– prilagojeni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (prilagojeni izobraževalni programi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami) – ZOFVI-UPB5,
– posebni program vzgoje in izobraževanja (posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki so sprejeti na način in po postopku, določenem z zakonom),
– predšolski program – programi za predšolske otroke,
– vzgojni programi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
11. člen 
Zavod je devet-razredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
12. člen 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA 
13. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi in
– svet staršev.
1. Svet zavoda
14. člen 
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljic, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
(2) Svet zavoda šteje 11 članov:
– 3 predstavniki ustanoviteljic,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda in
– 3 predstavniki staršev.
(3) Člani sveta so imenovani za štiri leta in so lahko ponovno imenovani največ dvakrat zaporedoma.
(4) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti, enega Mestna občina Ptuj, enega občine iz levega brega Drave (Destrnik, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Markovci, Sv. Andraž v Slov. goricah, Trnovska vas) in enega občine iz desnega brega Drave (Cirkulane, Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč in Žetale). Predstavnik, ki zastopa več občin v svetu, mora biti vsaki mandat iz druge občine. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljic v svet zavoda pripravi skupni organ občin ustanoviteljic.
(5) Predstavnike delavcev se voli na naslednji način:
– 4 predstavnike delavcev izmed strokovnih delavcev,
– 1 predstavnik izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.
(6) Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
(7) Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. Za izvedbo volitev predstavnikov staršev se smiselno uporablja določba tega odloka o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda. Mandat predstavnikov staršev v svet zavoda je povezan s statusom njihovih otrok oziroma varovancev v zavodu.
(8) Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
(9) Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
15. člen 
Pristojnosti sveta zavoda so:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih naloži učiteljski zbor,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanoviteljicam spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljicam in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– v soglasju z ustanoviteljicami odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih organih in skupnostih,
– odloča v soglasju z ustanoviteljicami o povezovanju v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in opravljanje drugih skupnih del,
– predlaga občinam ustanoviteljicam način in višino pokrivanja primanjkljaja, ki nastane iz dejavnosti javne službe,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
16. člen 
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
(2) S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
(3) S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
17. člen 
(1) Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico.
(2) Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
(3) Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
18. člen 
(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov matične šole ter izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
(3) Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
(4) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
(5) Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
(6) O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
19. člen 
(1) Postopek za odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico. Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
(2) Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
(3) Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
(4) Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
(5) Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
(6) Za izvedbo glasovanja o odpoklicu delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
2. Ravnatelj
20. člen 
(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi delo zavoda in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
(2) Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (govorilne ure, roditeljski sestanki in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– v soglasju z ustanoviteljicami določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
(3) Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
(4) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju s pristojnim državnim organom.
(5) Mandat ravnatelja traja pet let.
(6) Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje občin ustanoviteljic in mnenje sveta staršev. Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
(7) Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
3. Strokovni organi
21. člen 
(1) Strokovni organi v zavodu so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
(2) Pristojnosti učiteljskega zbora, oddelčnega učiteljskega zbora, razrednika in strokovnih aktivov so določene z zakonom.
4. Svet staršev
22. člen 
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Mandat članov sveta traja dve leti, z možnostjo ponovnega imenovanja. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
(2) Svet staršev opravlja naslednje naloge:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
V. SREDSTVA, KI SO ZAVODU ZAGOTOVLJENA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA 
23. člen 
(1) Sredstva za ustanovitev in začetek delovanja zavoda zagotavljajo ustanoviteljice in država v skladu z zakonom, standardi in normativi.
(2) Zavod nadaljuje z delom s sredstvi, s katerimi razpolaga ob uveljavitvi tega akta.
(3) Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, dajejo ustanoviteljice zavodu v upravljanje naslednje nepremičnine:
– šolska stavba, katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuju, številka stavbe 1604,
– stavba telovadnice, katastrska občina Krčevina pri Ptuju 392, številka stavbe 1605.
(4) Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje Mestna občina Ptuj zavodu v upravljanje naslednje nepremičnine:
– katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuju, parc. št. 567/14, v izmeri 248 m2,
– katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuju, parc. št. 567/15, v izmeri 31 m2 in
– katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuju, parc. št. 567/17, v izmeri 102 m2.
(5) Za upravljanje s premičnim in nepremičnim premoženjem je zavod odgovoren občinam ustanoviteljicam.
(6) Občine uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s pogodbo, s katero se uredijo tudi naloge in pristojnosti skupnega organa, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic. Občine ustanoviteljice pooblaščajo za podpis pogodbe svoje župane. Skupni organ občin ustanoviteljic veljavno odloča, če je prisotnih več kot polovica županov.
(7) Ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delo zavoda na osnovi finančnega načrta zavoda in po deležu, ki ga predstavljajo vpisani učenci iz posamezne občine. Finančni načrti morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
24. člen 
(1) Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev občin ustanoviteljic, sredstev občin pogodbenic, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
(2) Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
(3) Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.
(4) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S SREDSTVI ZAVODA 
25. člen 
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljic.
26. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki zavoda se sme uporabiti v skladu z zakonom o fiskalnem pravilu oziroma na podlagi druge veljavne zakonodaje. Presežek prihodkov nad odhodki, dosežen pred veljavnostjo zakona o fiskalnem pravilu, se lahko porabi izključno za razvoj dejavnosti in za obnovo objektov, s katerimi upravlja.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog ravnatelja svet zavoda, v soglasju z ustanoviteljicami.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
27. člen 
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanoviteljic ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z odtujitvijo in obremenitvijo nepremičnega premoženja.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
(3) Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
(4) Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
28. člen 
(1) Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda omejeno v mejah višine obveznosti do zavoda glede na finančni načrt zavoda in deleža, ki ga predstavljajo vpisani učenci iz posamezne občine.
(2) V primeru, da iz posamezne občine ni vpisanih otrok, nosi občina ustanoviteljica fiksne stroške, ki so neodvisni od števila vpisanih otrok. Vrsto stroškov, ki predstavljajo fiksni del stroškov obratovanja zavoda določi skupni organ občin ustanoviteljic.
(3) Skupni organ občin ustanoviteljic določi tudi vrsto in višino stroškov za vključenega otroka, ki ima stalno bivališče izven območja občin ustanoviteljic.
(4) Ustanoviteljice ne odgovarjajo za izgubo v zavodu.
29. člen 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja, ki nastane iz dejavnosti javne službe in ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
30. člen 
Ustanoviteljice imajo do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– redno zagotavljati sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda za namene in v obsegu, kot jih v skladu z zakonom in tem odlokom določa njihov proračun,
– v okviru svojih materialnih možnosti zagotavljati sredstva za ohranjanje in izboljševanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti šole,
– spremljati skladnost porabe sredstev, ki so jih zavodu zagotovile v svojih proračunih, z nameni, za katere so bila sredstva zagotovljena,
– odločati o statusnih spremembah,
– dajati soglasje k spremembi ali širitvi dejavnosti zavoda,
– dajati pobude svetu zavoda in ravnatelju,
– izvajati druge naloge in obveznosti ustanoviteljic ter opravljati druge zadeve v skladu z zakonom, statuti občin, tem odlokom in drugimi predpisi.
31. člen 
Zavod je v skladu z zakonom in tem odlokom v razmerju do ustanoviteljic dolžan:
– zagotavljati namensko in racionalno rabo oziroma porabo vseh sredstev ustanoviteljic, ki jih ima v upravljanju oziroma jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen,
– zagotavljati ustanoviteljicam podatke in informacije, potrebne za spremljanje stanja, izvajanje njihovih pravic, obveznosti in pristojnosti do zavoda in planiranje razvoja in dejavnosti zavoda, ter druge podatke v skladu z zakonom,
– na pristojnih organih obravnavati pobude ustanoviteljic in jim poročati o sklepih teh organov,
– posredovati ustanoviteljicam program razvoja zavoda, letni delovni načrt in finančni načrt,
– enkrat letno, na zahtevo ustanoviteljic pa tudi med letom poročati o izvajanju delovnega načrta, o rezultatih poslovanja zavoda, o uporabi namenskih sredstev ustanoviteljic in o drugih zadevah, o katerih morajo biti oziroma bi želele biti ustanoviteljice seznanjene zaradi celovitega spremljanja stanja v zavodu,
– omogočiti pooblaščenim osebam ustanoviteljic, da na licu mesta preverjajo zakonitost, namenskost in racionalnost uporabe sredstev, ki jih zagotavljajo za delo zavoda,
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
32. člen 
Občine ustanoviteljice imajo pravico opravljati v zavodu nadzor nad namensko porabo sredstev, ki jih dajejo zavodu za opravljanje dejavnosti.
XI. DRUGE DOLOČBE 
1. Splošni akti
33. člen 
(1) Zavod ima naslednje splošne akte:
– pravila zavoda,
– akt o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest,
– akt o varstvu pri delu in požarne varnosti,
– splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah s področja materialno finančnega poslovanja in
– druge splošne akte.
(2) Splošne akte sprejema svet zavoda ali ravnatelj v skladu s veljavnimi predpisi. Pravila in akti iz tega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
2. Svetovalna služba
34. člen 
V skladu z normativi in standardi zavod organizira svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje. Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Zavodom RS za zaposlovanje.
3. Knjižnica
35. člen 
Zavod ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu. Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister. Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
4. Poslovna tajnost
36. člen 
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost. Za poslovno tajnost se štejejo predvsem podatki in listine, katerih nepooblaščena objava ali posredovanje bi škodila interesu ali ugledu zavoda. Navedbo listin in dokumentov, ki se štejejo za poslovno tajnost, opredeljujejo pravila zavoda. Osebe morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
37. člen 
(1) Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka. Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata.
(2) Zavod opravlja delo z delavci, ki so že bili zaposleni do uveljavitve tega odloka v skladu s sistemizacijo zavoda.
38. člen 
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Pred iztekom mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z zakonom in s tem odlokom.
39. člen 
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu z zakonom in s tem odlokom v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka ter priglasiti spremembe vpisa v sodni register najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
40. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka (Uradni list RS, št. 44/06 in 83/07).
41. člen 
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/2016
Ptuj, dne 19. oktobra 2020
Županja 
Mestne občine Ptuj 
Nuška Gajšek
Št. 007-72/2020
Cirkulane, dne 3. decembra 2020
Županja 
Občine Cirkulane 
Antonija Žumbar 
Št. 900-4/2021-13R-11/13
Destrnik, dne 9. aprila 2021
Župan 
Občine Destrnik 
Franc Pukšič
Št. 900-33/2020
Dornava, dne 14. januarja 2021
Župan 
Občine Dornava 
Janko Merc
Št. 900-1/2018
Gorišnica, dne 19. novembra 2020
Župan 
Občine Gorišnica 
Jožef Kokot 
Št. 014-14/2021
Hajdina, dne 21. aprila 2021
Župan 
Občine Hajdina 
mag. Stanko Glažar 
Št. 007-0012/2016
Juršinci, dne 21. decembra 2020
Župan 
Občine Juršinci 
Alojz Kaučič 
Št. 007-4/2016
Kidričevo, dne 10. decembra 2020
Župan 
Občine Kidričevo 
Anton Leskovar 
Št. 600-1/2016
Majšperk, dne 18. novembra 2020
Županja 
Občine Majšperk 
dr. Darinka Fakin 
Št. 007-0007/2007
Markovci, dne 9. decembra 2020
Župan 
Občine Markovci 
Milan Gabrovec 
Št. 007-4/2010
Podlehnik, dne 22. decembra 2020
Župan 
Občine Podlehnik 
mag. Sebastian Toplak 
Št. 007-6/2020
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 11. novembra 2020
Županja 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
Darja Vudler Berlak 
Št. 0320/22-5/2021
Trnovska vas, dne 13. aprila 2021
Župan 
Občine Trnovska vas 
Alojz Benko 
Št. 007-12/2020
Videm, dne 8. decembra 2020
Župan 
Občine Videm 
Branko Marinič 
Št. 900-4/2018
Zavrč, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Zavrč 
Slavko Pravdič 
Št. 032-10/2018
Žetale, dne 14. decembra 2020
Župan 
Občine Žetale 
Anton Butolen 

AAA Zlata odličnost