Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2020 z dne 23. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2020 z dne 23. 3. 2020

Kazalo

651. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Horjul, stran 1888.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19 in 30/19 – popr. in 34/19) je Občinski svet Občine Horjul na 10. seji dne 3. 3. 2020 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Horjul 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uvod) 
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Horjul (v nadaljevanju: Program opremljanja), izdelan januarja 2020 pod zaporedno številko projekta PO 40/19, ki je na vpogled na sedežu Občine Horjul ter merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Horjul.
(2) Program opremljanja določa podlage za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Horjul: obračunsko območje obstoječe komunalne opreme, skupne in obračunske stroške obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
2. člen 
(vsebina odloka) 
Odlok sestavljajo naslednja poglavja:
I. Splošne določbe
II. Podlage za odmero komunalnega prispevka
III. Podrobnejša merila
IV. Izračun komunalnega prispevka
V. Odmera in plačilo komunalnega prispevka
VI. Prehodne in končne določbe
3. člen 
(predmet komunalnega prispevka) 
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti, ki so zgrajeni oziroma se načrtujejo v skladu z občinskim prostorskim aktom in se opremljajo s cestnim omrežjem z javno razsvetljavo in pločniki, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem ter javnimi površinami.
4. člen 
(pojmi) 
Kratice in pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
Komunalna 
oprema 
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja (kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, ravnanje z odpadki), 
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine, 
parcela 
je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu; za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov,
KPobstoječa(i):
znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
AGP:
površina gradbene parcele stavbe,
Cpo(i):
stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
Dpo:
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
ASTAVBA:
bruto tlorisna površina stavbe,
Cto(i):
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
Dto:
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
Fn:
faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
psz(i):
prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme ( %),
i:
posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
5. člen 
(skupni in obračunski stroški) 
Skupne stroške [S] in obračunske stroške [OS] posamezne vrste obstoječe komunalne opreme prikazuje naslednja preglednica:
SKUPNI STROŠKI KOMUNALNE OPREME
Vrsta komunalne opreme
Območje 
Vrednost v EUR
Ceste
OBO-C-1
11.569.798,98 € 
Javna razsvetljava
OBO-JR-1
699.730,99 € 
Hodniki – pločniki
OBO-HP-1
382.298,37 € 
Kanalizacija
OBO-K-1
4.162.774,76 € 
Vodovod
OBO-V-1
4.895.704,86 € 
Javne površine
OBO-JP-1
503.764,27 € 
OBRAČUNSKI STROŠKI KOMUNALNE OPREME
Vrsta komunalne opreme
Območje 
Vrednost v EUR
Ceste
OBO-C-1
11.569.798,98 € 
Javna razsvetljava
OBO-JR-1
699.730,99 € 
Hodniki – pločniki
OBO-HP-1
382.298,37 € 
Kanalizacija
OBO-K-1
4.162.774,76 € 
Vodovod
OBO-V-1
4.895.704,86 € 
Javne površine
OBO-JP-1
503.764,27 € 
6. člen 
(obračunski stroški opremljanja m2 parcele [Cpi] in bruto tlorisne površine objekta [Cti] s posamezno vrsto komunalne opreme)
Obračunski stroški opremljanja m2 parcele in m2 bruto tlorisne površine (BTP) objekta se obračunajo z upoštevanjem naslednje preglednice.
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV NA MERSKE ENOTE POVRŠIN PARCEL
Cp(i)
Vrsta komunalne opreme
Območje 
Vrednost v EUR
Površine parcel
Cp(i) EUR/m2
Ceste
OBO-C-1
11.569.798,98 € 
1.404.219
8,24 
Javna razsvetljava
OBO-JR-1
699.730,99 € 
1.404.219
0,50 
Hodniki – pločniki
OBO-HP-1
382.298,37 € 
988.848
0,39 
Kanalizacija
OBO-K-1
4.162.774,76 € 
1.059.425
3,93 
Vodovod
OBO-V-1
4.895.704,86 € 
1.404.219
3,49 
Javne površine
OBO-JP-1
503.764,27 € 
1.404.219
0,36 
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV NA MERSKE ENOTE BTP POVRŠIN OBJEKTOV
Ct(i)
Vrsta komunalne opreme
Območje 
Vrednost v EUR
Bruto tlor.pov.
Ct(i) EUR/m2
Ceste
OBO-C-1
11.569.798,98 € 
674.025
17,17 
Javna razsvetljava
OBO-JR-1
699.730,99 € 
674.025
1,04 
Hodniki – pločniki
OBO-HP-1
382.298,37 € 
474.647
0,81 
Kanalizacija
OBO-K-1
4.162.774,76 € 
508.524
8,19 
Vodovod
OBO-V-1
4.895.704,86 € 
674.025
7,26 
Javne površine
OBO-JP-1
503.764,27 € 
674.025
0,75 
III. PODROBNEJŠA MERILA 
7. člen 
(razmerje med deležem parcele in deležem bruto tlorisne površine objekta) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem bruto tlorisne površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, pri čemer je Dpo = 0,3, Dto = 0,7.
8. člen 
(faktor namembnosti) 
Faktor namembnosti za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov (Fn). Faktor Fn je določen za stavbe v razponu od 0,5 do 1,3. Vrednosti Fn za gradbene inženirske objekte pa v razponu od 0,1 do 0,5.
ŠIFRA 
KLASIFIKACIJA
Fn
 
 
1
STAVBE
11
Stanovanjske stavbe
11100
Enostanovanjske stavbe
1,0
11210
Dvostanovanjske stavbe
1,1
11211
Tri- in večstanovanjske stavbe
1,3
11222
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
1,0
11300
Stanovanjske stavbe za posebne namene
1,0
12
Nestanovanjske stavbe
121
Gostinske stavbe
12111
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
1,2
12112
Gostilne, restavracije in točilnice
1,2
12120
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
1,2
12120
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev – kmečki turizem
1,2
122
Upravne in pisarniške stavbe
12201
Stavbe javne uprave
1,0
12202
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
1,0
12203
Druge upravne in pisarniške stavbe
1,0
123
Trgovske in druge stavbe za storitveno dejavnost
12301
Trgovske stavbe
1,0
12302
Sejemske dvorane, razstavišča
1,0
12303
Bencinski servisi
1,3
12304
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
1,0
124
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektonskih komunikacij
12410
Postaje, terminali, stavbe komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1,0
12420
Garažne stavbe
1,0
125
Industrijske stavbe in skladišča
12510
Industrijske stavbe (proizvodna dejavnost, industrija)
0,7
12510
Industrijske stavbe (obrtna dejavnost do 500 m2)
0,6
12510
Industrijske stavbe z nadpovprečno obremenitvijo infrastrukture
1,3
12520
Rezervoarji, silosi, skladišča
0,5
12520
Rezervoarji, silosi, skladišča (nevarne snovi, razstreljiva, fitofarmacija)
1,2
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
12610
Stavbe za kulturo in razvedrilo
0,5
12620
Muzeji in knjižnice
0,5
12630
Stavbe za izobraževanje in raziskovalno delo
0,5
12640
Stavbe za zdravstvo
0,5
12650
Športne dvorane
0,5
127
Druge nestanovanjske stavbe
12711
Stavbe za rastlinsko pridelavo
0,5
12712
Stavbe za rejo živali
0,5
12713
Stavbe za spravilo pridelka
0,5
12714
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
0,5
12721
Stavbe za opravljanje verskih obredov
0,5
12722
Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
0,5
12730
Kulturni spomeniki
0,5
12740
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
1,0
2
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21
Objekti transportne infrastrukture
/
211
Ceste
/
212
Železnice
/
213
Letališke steze, ploščadi in radionavigacijski objekti
/
214
Mostovi, viadukti, predori, podhodi
/
215
Pregrade, jezovi in drugi vodno objekti
/
22
Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
/
221
Prenosna komunikacijska omrežja in prenosni elektroenergetski vodi
/
222
Distribucijski cevovodi in distr. Komunikacijska omrežja
/
23
Kompleksni industrijski objekti
/
230
Kompleksni industrijski objekti
/
2301
Rudarski objekti
0,2
2302
Energetski objekti
0,2
2303
Objekti kemične industrije
0,2
2304
Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje
0,2
24
Drugi gradbeni inženirski objekti
241
Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas
24110
Športna igrišča
0,2
24122
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
0,2
242
Drugi gradbeni inženirski objekti
24201
Vojaški objekti
0,2
24202
Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih
/
24203
Odlagališča odpadkov 
/
24204
Pokopališča
/
24205
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
0,2
IV. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
9. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP obstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn))x psz(i)
KPobstoječa(i):
znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
AGP:
površina gradbene parcele stavbe,
Cpo(i):
stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
Dpo:
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
ASTAVBA:
bruto tlorisna površina stavbe,
Cto(i):
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
Dto:
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
Fn:
faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
psz(i):
prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme ( %),
i:
posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih posegov,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpO) in deležem površine objekta (DtO) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– faktor namembnosti objekta Fn in
– psz(i): prispevna stopnja zavezanca ( %).
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine (Fp). Fp = 2,5.
(3) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina stavbe, določena na podlagi neto tlorisne površine stavbe iz uradnih nepremičninskih evidenc, pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina stavbe manjša od bruto tlorisne površine, določene na ta način, se pri izračunu upošteva dejansko izmerjena površina.
(4) Določbi pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se uporabljata tudi, če ni na voljo natančnejših podatkov o površini gradbene parcele in bruto tlorisni površini stavbe v naslednjih primerih:
– pri odmeri komunalnega prispevka pred legalizacijo obstoječih objektov, če ta še ni bil odmerjen in plačan oziroma na drug način še niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom komunalnega prispevka, in
– pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo tudi potem, ko je komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen, in pri tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča.
(5) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem bruto tlorisne površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, pri čemer je Dpo = 0,3, Dto = 0,7.
(6) Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Prispevna stopnja zavezanca (psz) je enaka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na območju celotne občine. Psz je 100 odstotkov.
Izjema prispevne stopnje zavezanca je:
– Legalizacija objektov, ki so bili zgrajeni brez gradbenega dovoljenja pred 1. 1. 1998 in od tega datuma obstajajo v enakem obsegu in bistveno enake namembnosti na istem mestu. Za legalizacijo objektov, skladno s 117. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) je prispevna stopnja zavezanca (psz) 50 %. Zavezanec za tovrstno delno oprostitev dokazuje z ortofoto posnetkom GURS, iz katerega je razvidno, da je bil objekt pred tem datumom že zgrajen. Zahteva za legalizacijo se lahko vloži v petih letih od uveljavitve Gradbenega zakona skladno s 114. členom (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr). Prispevna stopnja 50 % velja do 17. 11. 2022.
– Gradnja ali legalizacija kmetijskih objektov s klasifikacijo 12711, 12712, 12713 in 12714. Za gradnjo ali legalizacijo kmetijskih objektov je prispevna stopnja zavezanca (psz) 10 %. Pogoj za 10 % prispevno stopnjo zavezanca nestanovanjskih kmetijskih stavb je, da je zavezanec vpisan v register kmetijskih gospodarstev (RKG) po zakonu, ki ureja kmetijstvo.
10. člen 
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 
Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja, na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na naslednji način:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova (i).
V. ODMERA IN PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
11. člen 
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo je lastnik zemljišča, ki je na novo opremljeno s komunalno opremo iz programa opremljanja ali investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo iz programa opremljanja.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki povečuje zmogljivost objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je tudi:
– zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz programa opremljanja v kolikor se komunalna oprema iz programa opremljanja neposredno ali posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo,
– investitor, ki z občino sklene pogodbo o opremljanju za gradnjo komunalne opreme, za katero ni izdelan program opremljanja, pa se nova komunalna oprema, ki je predmet pogodbe o opremljanju posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo.
12. člen 
(odmera komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca,
– po uradni dolžnosti.
(2) Zahtevi zavezanca ali obvestilu o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
(3) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od popolne vloge.
(4) Zoper odmerno odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 15 dni.
13. člen 
(oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se ne plača za objekte, ki jih gradi Občina in je Občina tudi investitor teh objektov.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za legalizacijo ali gradnjo gasilskih domov. Oprostitev plačila velja samo za objekt ali del objekta namenjen gasilski dejavnosti. V kolikor je v objektu tudi druga dejavnost, se pripadajoče površine obračuna skladno z enotno klasifikacijo namembnosti objektov.
(3) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima samostojnih priključkov na komunalno opremo.
(4) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo enostavnih objektov.
(5) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta.
14. člen 
(plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku.
(2) Odločba o odmeri komunalnega prispevka, izdana na zahtevo zavezanca, je veljavna eno leto po njeni pravnomočnosti.
(3) Odmerjeni komunalni prispevek je potrebno plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja. Če se komunalni prispevek odmerja za objekt, za katerega v skladu s predpisi s področja graditve objektov ni potrebna izdaja gradbenega dovoljenja oziroma plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, ali se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s posamezno vrsto komunalne opreme oziroma nove priključitve obstoječega objekta na posamezno vrsto komunalne opreme, je treba komunalni prispevek plačati v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Horjul (Uradni list RS, št. 24/19).
16. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
17. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0002/2020-2
Horjul, dne 4. marca 2020
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil 

AAA Zlata odličnost