Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3632. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-F), stran 10239.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-F) 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. decembra 2020.
Št. 003-02-10/2020-19
Ljubljana, dne 26. decembra 2020
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
 
Z A K O N 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZIRANOSTI IN DELU V POLICIJI (ZODPol-F) 
1. člen 
V Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19 in 66/19 – ZDZ) se naslov poglavja »XIII.a POSEBNA DOLOČBA« spremeni tako, da se glasi: »XIII.a POSEBNE DOLOČBE«.
2. člen 
Za 109.a členom se dodata nova 109.b in 109.c člen, ki se glasita:
»109.b člen 
(1) Uslužbenec policije, ki ima status veterana oziroma veteranke v vojni za Slovenijo v skladu z Zakonom o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14 in 21/18 – ZNOrg) (v nadaljnjem besedilu: vojni veteran), ki je do upokojitve delal v policiji, lahko zaprosi za podaljšanje najemne pogodbe za službeno stanovanje ali stanovanje v lasti Republike Slovenije, ki mu ga je dodelilo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, na podlagi razpisa, za nedoločen čas z enakimi pravicami in obveznostmi iz najemnega razmerja.
(2) Vojni veteran lahko zaprosi za podaljšanje najemne pogodbe iz prejšnjega odstavka za nedoločen čas, če to stanovanje pomeni njegovo edino stanovanje, in če on ali njegov zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz partnerske zveze ali njegov družinski član iz četrtega odstavka tega člena, ki z njim stalno prebiva in je naveden v najemni pogodbi, ni lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali nepremične, ki je primerna za bivanje, in če on in njegov zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz partnerske zveze ali njegov družinski član iz četrtega odstavka tega člena, ki z njim stalno prebiva in je naveden v najemni pogodbi, ne razpolaga s finančnimi sredstvi ali nepremičnino, ki mu omogoča nakup stanovanja oziroma nepremičnine, primerne za bivanje, ki je primerljivo s stanovanjem, v katerem biva (primerljiva tržna cena).
(3) V primeru smrti vojnega veterana lahko zaprosi za podaljšanje najemne pogodbe iz prvega odstavka tega člena za nedoločen čas tudi njegov zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz partnerske zveze.
(4) V primeru smrti vojnega veterana lahko njegov otrok, njegov posvojenec in otrok, ki je bil z vojnim veteranom v skrbniškem razmerju, zaprosi za podaljšanje najemne pogodbe iz prvega odstavka tega člena za čas, ko bi za vojnega veterana veljala obveznost preživljanja otroka v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja.
109.c člen 
(1) Bivši uslužbenec policije, ki je vojni veteran, in mu je delovno razmerje v policiji prenehalo po letu 2010 zaradi reorganizacije ali je bil premeščen v ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ali mu je delovno razmerje pri policiji prenehalo zaradi premestitve v drug upravni organ ali zaposlitve v drugem državnem organu, lahko ob upokojitvi zaprosi za podaljšanje najemne pogodbe za službeno stanovanje ali stanovanje v lasti Republike Slovenje, ki mu ga je dodelilo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve na podlagi razpisa, v katerem biva, za nedoločen čas z enakimi pravicami in obveznostmi iz najemnega razmerja.
(2) Podaljšanje najemne pogodbe iz prejšnjega odstavka za nedoločen čas se osebi iz prejšnjega odstavka in osebam iz tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena omogoči na način in pod pogoji iz prejšnjega člena.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Minister uskladi predpis iz drugega odstavka 88. člena zakona z določbami 2. člena tega zakona najkasneje v enem mesecu od uveljavitve tega zakona.
4. člen 
Upravičenci iz 109.b in 109.c člena zakona, ki so v postopku prenehanja najemnega razmerja ali so prejeli obvestilo o izselitvi iz stanovanja iz prvega odstavka 109.b in 109.c člena zakona pred uveljavitvijo tega zakona, lahko zaprosijo za podaljšanje najemne pogodbe za nedoločen čas najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona. Pristojni organ mora o prošnji iz prejšnjega stavka odločiti v enem mesecu od prejema prošnje. Če pristojni organ o prošnji ne odloči v tem roku, se šteje, da je najemna pogodba podaljšana za nedoločen čas. Do odločitve pristojnega organa se postopki prenehanja najemnega razmerja ali izselitve prekinejo.
5. člen 
Osebe, ki so sklenile najemne pogodbe na podlagi določb 4. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 77/17), lahko zaprosijo za podaljšanje najemne pogodbe za nedoločen čas pod pogoji iz 109.b člena zakona najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona. Pristojni organ mora o prošnji iz prejšnjega stavka odločiti v enem mesecu od prejema prošnje. Če pristojni organ o prošnji ne odloči v tem roku, se šteje, da je najemna pogodba podaljšana za nedoločen čas.
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 4. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 77/17).
7. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 210-01/20-15/17
Ljubljana, dne 18. decembra 2020
EPA 1504-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost