Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020

Kazalo

3478. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Turnišče, stran 9852.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZRST-1; Uradni list RS, št. 13/18) 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 14. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Turnišče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Turnišče (v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– način plačevanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na območju, ki geografsko zaključuje območje Občine Turnišče.
(3) Za posamezna vprašanja s področja turistične in promocijske takse, ki niso urejene s tem odlokom, se neposredno uporablja zakon s področja spodbujanja razvoja turizma.
2. člen 
(pristojnost) 
Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava Občine Turnišče.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
3. člen 
(zavezanci za plačilo) 
Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih opredeljenih v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, v nadaljevanju ZSRT-1).
4. člen 
(višina turistične takse) 
(1) Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,20 EUR, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,30 EUR, skupna višina obeh taks tako znaša 1,50 EUR na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,60 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,15 eurov, skupna višina obeh taks znaša 0,75 eurov na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se spremeni znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.
5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Oprostitev plačila turistične in promocijske takse velja v višini in za zavezance, kot je to opredeljeno s prvim in drugim odstavkom 18. člena ZSRT-1.
(2) Preverjanje izpolnjevanja pogojev za popolno ali delno oprostitev turistične in promocijske takse so dolžne opraviti osebe iz prvega odstavka 6. člena tega odloka.
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE 
6. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 
(1) Izvajalec nastanitvene dejavnosti, ki sprejema turiste na prenočevanje, pobira turistično takso v imenu in za račun Občine Turnišče in promocijsko takso v imenu in za račun javne agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Izvajalec nastanitvene dejavnosti pobira in odvaja turistično in promocijsko takso tudi v primeru, če plačila storitev za prenočevanje ne zaračunava.
(3) Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega odloka zavezanec v skupnem znesku nakaže na poseben račun Občine Turnišče, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
(4) Razporejanje promocijske takse po pooblastilu občine izvaja Uprava za javna plačila.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
7. člen 
(evidenca turistične in promocijske takse) 
(1) Izvajalec nastanitvene dejavnosti, ki sprejema turiste na prenočevanje, mora voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta,
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo za enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
8. člen 
(nadzor) 
(1) Za nadzor nad izvajanjem določil tega odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana, ki enkrat letno občinskemu svetu poroča o izvedenem inšpekcijskem nadzoru.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
9. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki sprejema goste na prenočevanje če:
– ne pobira turistične in promocijske takse v skladu s prvim in drugim odstavkom 5. člena tega odloka ali
– ne vodi evidence turistične takse v skladu s 6. členom tega odloka ali
– ne nakazuje pobrane turistične in promocijske takse v skladu s tretjim odstavkom 5. člena tega odloka.
(2) Z globo 450 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo 150 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki sprejema turisti na prenočevanje.
VI. KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-6/2020
Turnišče, dne 17. decembra 2020
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti