Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

34. Pravilnik o nagradah diplomantom v Občini Gornji Petrovci, stran 75.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 6. točke 7. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 7. redni seji dne 30. 12. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o nagradah diplomantom v Občini Gornji Petrovci 
1. člen 
Ta pravilnik ureja merila in postopek dodeljevanja nagrad diplomantom iz Občine Gornji Petrovci.
2. člen 
Sredstva za nagrade se zagotavljajo v proračunu Občine Gornji Petrovci.
3. člen 
Nagrade se podeljujejo za uspešno zaključen študij na višješolskem, visokošolskem in univerzitetnem izobraževanju.
Do nagrade so upravičeni diplomanti na višješolskem, visokošolskem, univerzitetnem študiju, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Gornji Petrovci.
4. člen 
Pogoj za pridobitev nagrade je uspešna opravljena diploma, magisterij ali doktorat na Univerzi v Sloveniji in Evropski uniji.
5. člen 
Višina nagrade ob dokončanju študija
– Nagrada za diplomo na 1. bolonjski stopnji: 800,00 EUR
– Nagrada za diplomo na 2. bolonjski stopnji (magisterij): 1.300,00 EUR
– Nagrada za doktorat, doktorsko disertacijo na 3. bolonjski stopnji: 3.000,00 EUR.
6. člen 
Občinska uprava enkrat letno objavi javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom. Javni poziv se objavi na spletni strani občine.
Javni poziv vsebuje:
– predmet razpisa,
– pogoje za pridobitev nagrade,
– način in rok za prijavo,
– zahtevano dokumentacijo.
7. člen 
Nagrade po tem pravilniku dodeljuje občinska uprava z odločbo. Na odločbo o dodelitvi nagrade je možna pritožba županu v roku 8 dni od vročitve odločbe.
8. člen 
Nagrade po tem pravilniku se začnejo izplačevati v letu 2020.
9. člen 
Diplomant, ki v vlogi navaja neresnične podatke ali predloži lažna potrdila oziroma dokazila je nagrado dolžan skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti.
10. člen 
Ta pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2019-15
Gornji Petrovci, dne 31. decembra 2019
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber 

AAA Zlata odličnost