Uradni list

Številka 191
Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020

Kazalo

3392. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk, stran 9615.

  
Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na redni 10. seji 10. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk, ki jo plačujejo vlagatelji pobud.
2. člen 
(taksni zavezanec) 
Taksni zavezanec je vlagatelj pobude.
3. člen 
(višina takse) 
1. Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora iz prejšnjega odstavka znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 250 €,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 200 €.
2. Ne glede na določbe 2. člena se taksa ne plačuje:
– za spremembe osnovne namenske rabe iz območij stavbnih zemljišč v območje kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč ali drugih zemljišč;
– za spremembe namenske rabe prostora, ki so potrebne zaradi odprave očitnih, pisnih, računskih ali tehničnih napak v tekstualnem ali grafičnem delu OPN;
– če gre za javni interes;
– če poda pobudo Občina Žužemberk.
3. V kolikor se pobuda za spremembo namenske rabe nanaša na več celih ali delov zemljiških parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
4. člen 
(plačilo takse) 
1. Taksna obveznost nastane, ko je na vložišču Občine Žužemberk vložena ali sprejeta pobuda za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk.
2. V kolikor taksa ni plačana, se pobuda ne obravnava.
3. Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišč s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
5. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-1/2020
Žužemberk, dne 10. decembra 2020
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 
 
po pooblastilu št. 032-2/2020-2: 
Rok Zupančič 
podžupan 

AAA Zlata odličnost