Uradni list

Številka 180
Uradni list RS, št. 180/2020 z dne 4. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 180/2020 z dne 4. 12. 2020

Kazalo

3174. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Kostanjevica na Krki, stran 9000.

  
Na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 11. redni seji dne 25. 11. 2020 sprejel
O D L O K 
o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Kostanjevica na Krki 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki (OPN), ki jo vplačajo vlagatelji pobud. Odlok določa tudi višino nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Kostanjevica na Krki po ZUreP-2.
II. TAKSA ZA OBRAVNAVANJE POBUD SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA 
2. člen 
(višina takse) 
(1) Samostojna pobuda po tem odloku je vsaka pobuda za spremembo namenske rabe prostora, ki je prostorsko zaokrožena celota na enovitem zaokroženem območju ene enote urejanja prostora.
(2) Pobuda po tem odloku pomeni izpolnjeno vlogo za spremembo namenske rabe in dovolj jasno opredeljen namen posega v prostor, prostorski obseg (z navedbo parcel), vrsto in obseg dejavnosti (s kapacitetami ipd.) ter drugimi podatki, ki so pomembni v postopku odločanja o posegu. V primeru večjih oziroma zahtevnejših posegov je potrebno sami pobudi priložiti idejno zasnovo rešitve po zahtevah občine glede na postopek sprememb in dopolnitev OPN.
(3) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo OPN iz prejšnjega člena znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 250,00 €,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 200,00 €,
– za spremembo namenske rabe v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča): 50,00 €.
(4) Ko gre za spremembe, ki so potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v besedilu ali grafičnem delu OPN ter odpravo pomanjkljivosti glede njegove oblike, se taksa ne plača.
(5) V kolikor bo v postopku spremembe namenske rabe v OPN ugotovljeno, da bi s pozitivnim sprejetjem konkretne zahtevne oziroma večje pobude v OPN nastali posebni stroški, jih dodatno plača pobudnik take pobude. V nasprotnem se pobuda lahko iz nadaljnjega postopka izloči.
3. člen 
(način plačila takse) 
(1) Taksna obveznost po tem odloku nastane takrat, ko je v vložišču občine vložena ali prejeta pobuda spremembe namenske rabe.
(2) Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini, organ, ki prejme od zavezanca vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje zavezancu plačilni nalog, s katerim mu naloži plačilo takse v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga. Plačilni nalog mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno in matično številko in sedež, višino takse in pravno podlago za njeno odmero, številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če takse v roku ne plača.
(3) V kolikor v danem roku taksa ni plačana, se pobuda ne obravnava.
III. PLAČILO NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE 
4. člen 
(višina nadomestila stroškov) 
(1) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za manj zahtevne in zahtevne objekte 2.500 EUR in za enostavne in nezahtevne objekte 1.000 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000 EUR.
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je vlagatelj pobude oziroma elaborata za izvedbo postopka lokacijske preveritve.
5. člen 
(način plačila nadomestila stroškov) 
(1) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Sklep se izda na podlagi vložene pobude z elaboratom za lokacijsko preveritev.
(2) Sklep mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino stroškov in pravno podlago za njihovo odmero, rok plačila nadomestila stroškov (v 15 dneh od vročitve sklepa), številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če nadomestila stroškov v roku ne plača.
(3) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
(4) Plačilo nadomestila stroškov za izvedbo lokacijske preveritve investitorju oziroma pobudniku ne zagotavlja potrditve lokacijske preveritve na občinskem svetu.
IV. KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-8/2020
Kostanjevica na Krki, dne 25. novembra 2020
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti