Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2020 z dne 18. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2020 z dne 18. 9. 2020

Kazalo

2261. Odlok o grbu in zastavi Občine Turnišče, stran 5096.

  
Na podlagi 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 7. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 13. redni seji dne 17. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o grbu in zastavi Občine Turnišče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ureja grafična podoba grba in zastave Občine Turnišče ter pravila o njuni uporabi.
2. člen 
Občina uporablja grb in zastavo kot osnovna elementa grafične prepoznavnosti v komunikaciji z javnostjo. Z njima potrjuje uradnost dokumentov in prostorov, obeležujejo se državni in lokalni prazniki ter utrjuje prepoznavnost v prostoru.
3. člen 
Grb in zastava sta simbola občine in se smeta uporabljati le v obliki in pod pogoji, določenimi v tem odloku.
II. GRB 
4. člen 
(1) Grb Občine Turnišče (v nadaljevanju: grb) je istovetnostni simbol, ki predstavlja občino in označuje pripadnost občini.
(2) Grb ima obliko ščita, ki se zaključi v polkrogu. Obroba grba je zlate barve. V sredini grba je simbol cerkve, ki je obrobljen z rumeno barvo. V spodnjem delu grba sta dva žitna klasa rumene barve, ki predstavljata simbol kmetijstva. Pod žitnima klasoma so razporejeni od leve proti desni simboli cehov: krojaški (škarje), čevljarski (usnje) in kovaški (kopito). Simboli cehov so razporejeni simetrično glede na žitna klasa, ki se dotikata z zgornjim delom simbola cerkve.
(3) Barve, ki se uporabljajo za grb so:
– oranžna Pantone 151 C (simbol cerkve)
– rumena Pantone YELLOW C (žitna klasa, obroba simbola cerkve)
– zelena Pantone 348 C (polnilo grba)
– zlata Pantone 7510 C (obroba ščita, simboli cehov – škarje, usnje in kopito).
(4) Geometrijsko pravilo za oblikovanje grba je sestavni del tega odloka.
5. člen 
Grb se uporablja:
– na priznanjih, vabilih, čestitkah, vizitkah in drugih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporabljajo zaposleni in funkcionarji Občine Turnišče;
– na žigih, pečatih in štampiljkah Občine Turnišče in njenih ožjih delov;
– na spominskih in protokolarnih darilih Občine Turnišče;
– v publikacijah, na promocijskih gradivih in na uradni spletni strani Občine Turnišče in
– ob drugih posebnih in svečanih priložnostih pod pogoji tega odloka.
6. člen 
(1) Grb se lahko uporablja tudi:
– ob predstavljanju Občine Turnišče v protokolarnih zadevah;
– ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, ki jih organizira Občina Turnišče ali katerih je pokrovitelj Občina Turnišče ali na katerih se Občina Turnišče predstavlja ali se jih udeležuje;
– na javnih zgradbah in urbani opremi v Občini Turnišče;
– v drugih podobnih primerih in ob pogojih, ki jih določa ta odlok.
(2) Grb se lahko uporablja tudi v prostorih Občine Turnišče.
(3) O uporabi grba v primerih iz prejšnjega odstavka v dvomu odloča občinska uprava Občine Turnišče.
7. člen 
(1) Grb se znotraj meja Občine Turnišče v skupini več pomensko sorodnih grbov uporablja tako, da je postavljen – gledano od spredaj, na skrajno levo stran oziroma kadar so grbi v vrsti, na prvo mesto v skupini. V drugačnih postavitvah naj ima vedno izpostavljen, simbolno pomemben položaj.
(2) Izven meja Občine Turnišče oziroma pri uporabi grbov in oznak višjih rangov se grb uporablja v skladu z določili veljavne zakonodaje.
III. ZASTAVA 
8. člen 
(1) Zastava Občine Turnišče (v nadaljevanju: zastava) je eden temeljnih, v notranjem in zunanjem prostoru, najbolj izpostavljenih vidnih obeležij identitete občine.
(2) Zastava je pravokotne oblike, v razmerju stranic 1:2. Barve na zastavi se vrstijo po sledečem vrstnem redu:
– zgoraj rumena Pantone YELLOW C,
– v sredini oranžna Pantone 151 C,
– spodaj zelena Pantone 348 C.
Po širini je zastava razdeljena na tri enaka polja, s tem da vsaka barva pokriva 1/3 celotne širine zastave. Po dolžini je zastava razdeljena na dve polovici, na prvi polovici je na simetrični sredini grb, ki se dotika zelene in rumene barve.
(3) Geometrijsko pravilo za oblikovanje zastave je del tega odloka.
9. člen 
(1) Zastava je stalno izobešena:
– na stavbi, kjer ima Občina Turnišče sedež;
– na zgradbah javnih zavodov, katerih je ustanoviteljica Občina Turnišče in
– na zgradbah, kjer ima sedež krajevna skupnost, v kolikor je sedež krajevne skupnosti v lasti ali upravljanju krajevne skupnosti.
(2) Zastava se lahko uporablja tudi v prostorih Občine Turnišče.
10. člen 
(1) Zastava se izobesi:
– ob občinskem prazniku in
– ob državnih ali krajevnih praznikih.
(2) Zastava se lahko izobesi:
– ob predstavljanju Občine Turnišče v protokolarnih zadevah;
– ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, ki jih organizira Občina Turnišče ali katerih je pokrovitelj Občina Turnišče ali na katerih se Občina Turnišče predstavlja ali se jih udeležuje;
– v drugih podobnih primerih in ob pogojih, ki jih določa ta odlok.
(2) O uporabi zastave v primerih iz prejšnjega odstavka v dvomu odloči občinska uprava Občine Turnišče.
11. člen 
(1) Kadar se zastava občine izobesi skupaj z zastavo Republike Slovenije ali zastavo Evropske unije, se izobesi na način, ki ga določa veljavna zakonodaja.
(2) Če je zastava izobešena horizontalno, mora biti zelena barva zgoraj. Če je izobešena na drogu vertikalno, morajo biti barve zastave, gledano z leve razporejene tako, da je zelena barva na levi.
12. člen 
(1) Zastava Občine Turnišče se lahko izobesi tudi v neprazničnih dneh, na prireditvah in drugih pomembnih dogodkih skupaj z zastavami drugih pravnih subjektov. Zastava v takih primerih ne sme nikoli biti izobešena v simbolno manj vrednem položaju.
(2) Zastava se lahko izobesi tudi v drugih krajih Slovenije ali v tujini, če je tam delegacija Občine Turnišče, ki zastopa njene interese ali je na uradnem obisku.
13. člen 
Izobešene zastave je treba odstraniti najkasneje v 48 urah po prenehanju razloga, zaradi katerega so bile izobešene.
IV. SKUPNA DOLOČILA O UPORABI GRBA IN ZASTAVE 
14. člen 
(1) Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
(2) Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Turnišče.
(3) Grba in zastave izven uprave občine ter njihovih sestavnih delov ni dovoljeno uporabljati kot blagovno znamko ali blagovni model.
(4) Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi uporabnike navajal na neresnično uradnost dokumentov ali dogodkov.
(5) Grba in zastave se ne sme uporabljati v politične, volilne in referendumske namene.
15. člen 
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba in zastave v okviru njihove dejavnosti:
– v njihovem zaščitnem znaku;
– na prireditvah in javnih dogodkih;
– na tiskovinah, spominkih;
– za drug tržni oziroma promocijski namen.
16. člen 
(1) Za uporabo grba ali zastave Občine Turnišče v primerih iz 15. člena tega odloka je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda občinska uprava.
(2) Prošnji za pridobitev dovoljenja za uporabo grba ali zastave Občine Turnišče mora prosilec iz 15. člena tega odloka predložiti dokumentacijo s tehničnimi in grafičnimi podatki o uporabi znaka Občine Turnišče.
(3) V dovoljenju se določijo pogoji in načini, pod katerimi se skladno s tem odlokom dovoli uporaba grba ali zastave Občine Turnišče, omeji uporaba za določen namen in določi rok, v katerem je uporaba dovoljena.
(4) O pritožbi zoper dovoljenje iz prvega odstavka tega člena odloča župan.
17. člen 
Dovoljenje o uporabi grba in zastave Občine Turnišče preneha veljati:
– s potekom roka, za katerega je bilo izdano;
– s preklicem, če se grba ali zastave ne uporablja skladno s pogoji in načinom določenimi v dovoljenju oziroma če uporabnik s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
18. člen 
Občinska uprava sprejema vloge za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
V. KAZENSKE DOLOČBE 
19. člen 
(1) Z globo 500 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja grb ali zastavo brez dovoljenja oziroma jih uporablja v nasprotju s tem odlokom.
(2) Z globo 500 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če simbolov ne uporablja, ne izobesi ali odstrani, pa bi jih na podlagi tega odloka moral.
(3) Z globo 250 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega ali drugega odstavka.
(4) Z globo 250 EUR se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega člena.
20. člen 
Nadzor nad določbami tega odloka in ukrepe iz tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana.
21. člen 
V premeru nepravilne ali nedovoljene uporabe grba ali zastave na javnih krajih, lahko pristojni inšpekcijski organ občine odredi takojšnjo odstranitev. Ugovor zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-4/2020
Turnišče, dne 17. septembra 2020
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti