Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2020 z dne 16. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2020 z dne 16. 7. 2020

Kazalo

1854. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Borovnica, stran 4006.

  
Na podlag 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJP in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, 98/07, 30/10 in 98/15) in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 9. redni seji dne 2. 7. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Borovnica 
NAMEN 
1. člen 
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za nakup komunalnih malih čistilnih za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjski stavb (v nadaljevanju: MKČN) za območje Občine Borovnica.
2. člen 
(1) Občina Borovnica z veljavnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Slovenije, Programom izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2017–2020 (JP KPV d.o.o, december 2016) ter Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Borovnica in spremembe (Uradni list RS, št. 52/14, 24/15 in 61/18) za namen sofinanciranja nakupa MKČN (individualnih in skupinskih) na tistih poselitvenih območjih, na katerih občina ne bo zagotavljala odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo in sekundarnega čiščenja odpadnih voda, zagotavlja sofinanciranje iz proračuna.
(2) Nepovratna finančna sredstva se dodelijo za MKČN za obstoječe stanovanjske objekte in novozgrajene stanovanjske objekte, ki so:
– zgrajeni v skladu s prostorskimi akti in predpisi o graditvi objektov,
– evidentirani v zemljiškem katastru ali v katastru stavb.
UPRAVIČENCI 
3. člen 
(1) Do subvencije za izgradnjo MKČN je upravičena fizična oseba, ki je lastnik ali solastnik stanovanjske stavbe, ki stoji na območju Občine Borovnica in ima stalno prebivališče v Občini Borovnica, stavba pa stoji na območju občine, kjer po državnem in po občinskih predpisih ni predvidena izgradnja javne kanalizacije.
(2) Upravičenec lahko dobi subvencijo za isto naložbo le enkrat.
(3) Do subvencije niso upravičene pravne osebe.
(4) Do subvencije niso upravičene fizične osebe, ki so lastniki in investitorji stanovanjske stavbe, ki stoji ali je v gradnji na območjih, za katere je po državnem in po občinskem predpisu predvideno odvajanje po javni kanalizaciji in čiščenje komunalnih odpadnih vod na javni komunalni čistilni napravi.
4. člen 
V primeru nakupa skupinske MKČN za več stanovanjskih objektov so upravičenci do nepovratnih finančnih sredstev vsi investitorji, ki vložijo skupno vlogo. V tem primeru upravičenci medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo, sporazumom ali drugo ustrezno listino.
POGOJI 
5. člen 
(1) Upravičenec do nepovratnih sredstev na podlagi tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– stanovanjska stavba, za katero se ureja in vgrajuje MKČN, mora biti zgrajena v skladu s prostorskimi akti in predpisi o graditvi objektov in evidentirana v zemljiškem katastru ali v katastru stavb;
– MKČN, ki je vgrajena, mora imeti prve meritve, ker je iz njih razvidno delovanje MKČN (obvezna priloga je analizni list) incertifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje veljavni predpis, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: predpis o emisiji snovi) in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov ter potrjeno pozitivno oceno obratovanja, ki jo izda izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda;
– čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z določili, kot jih predpisuje veljavni predpis o emisiji snovi;
– MKČN mora imeti poročilo o opravljenem tehničnem pregledu čistilne naprave s strani dobavitelja ali pooblaščenega izvajalca pred pričetkom obratovanja;
– MKČN mora biti zgrajena izven območij poselitve, kjer je zgrajena ali se predvideva izgradnja javne kanalizacije;
– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop pooblaščenim službam in neovirano praznjenje;
– lokacija postavitve MKČN mora biti definirana na zemljiško parcelo natančno, upravičenci pa morajo za zemljišče, na katerem je zgrajena MKČN, priložiti dokazilo o pravici graditi, kolikor lastninska in druga stvarnopravna pravica ni razvidna iz zemljiške knjige;
– čistilna naprava mora biti zgrajena in v funkciji obratovanja;
– sofinanciranje velja za obstoječe stanovanjske stavbe in novogradnje, če so stroški nakupa MKČN nastali po 1. 1. 2019 in če so izpolnjeni vsi ostali pogoji iz tega člena.
(2) Natančnejše pogoje za dodelitev subvencij Občina Borovnica določi vsako leto posebej v besedilu razpisa na podlagi tega pravilnika.
VIŠINA SUBVENCIJE 
6. člen 
(1) Sredstva za sofinanciranje nakupa MKČN se zagotovijo vsako leto v proračunu Občine Borovnica, njihovo višino sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga na osnovi sprejetega proračuna občine objavi župan na občinski spletni strani ali v drugih medijih.
(2) Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
(3) Popolne vloge vlagateljev, ki zaradi porabe finančnih sredstev v tekočem proračunskem letu ne bodo realizirane, se prenesejo v naslednje leto, ob upoštevanju vrstnega reda prispelosti popolne vloge.
(4) Sredstva se lahko z namenom dodelitve sredstev v posameznem proračunskem letu dodelijo tudi za vgrajene MKČN, za katere še ni pridobljeno poročilo o opravljenem tehničnem pregledu čistilne naprave s strani dobavitelja ali pooblaščenega izvajalca pred pričetkom obratovanja (prejemnik sredstev jo je dolžan dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji MKČN).
(5) Subvencija se izračunava na podlagi števila stalno prijavljenih prebivalcev v individualni stanovanjski stavbi, v kateri se gradi MKČN. Prebivalci morajo biti na naslovu prijavljeni najmanj 1 leto pred oddajo vloge.
(6) Subvencija za MKČN znaša 500,00 EUR za stanovanjsko stavbo, kjer sta prijavljena 1–2 stanovalca in 1.000,00 EUR za stavbo, kjer so prijavljeni najmanj 3 stanovalci.
(7) V primeru nakupa skupinske MKČN za več individualnih stanovanjskih stavb različnih upravičencev, na podlagi 4. člena tega pravilnika, so do subvencije upravičeni vsi upravičenci skupaj, v višini 500,00 EUR za stanovanjsko stavbo, kjer sta prijavljena 1–2 stanovalca in 1.000,00 EUR za stavbo, kjer so prijavljeni najmanj 3 stanovalci.
JAVNI RAZPIS 
7. člen 
(1) Župan Občine Borovnica vsako leto objavi javni razpis za dodelitev sredstev po tem pravilniku, s katerim določi natančne pogoje in postopke ter vsebino vloge za dodelitev sredstev.
(2) Na podlagi javnega razpisa lahko vlagatelj vlogo odda kadarkoli po objavi razpisa za stroške nabave MKČN.
POSTOPEK 
8. člen 
(1) Postopek dodeljevanja sredstev po tem pravilniku vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Komisija vloge odpira in obravnava po časovnem zaporedju prispetja, praviloma enkrat mesečno. Odpiranje vlog ni javno.
(3) Na podlagi seznama prejemnikov sredstev za sofinanciranje občinska uprava posameznemu vlagatelju izda sklep o dodelitvi sredstev. Zoper sklep je možna pritožba županu občine. Odločitev župana je dokončna.
(4) Sredstva se dodeljujejo do porabe proračunskih sredstev.
9. člen 
Za sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN se podpiše pogodba o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene stranke, višino sofinanciranja in opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
10. člen 
(1) Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev skladno z javnim razpisom izvaja komisija iz 8. člena tega pravilnika.
(2) Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so bila dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V navedenih primerih bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila proračunskih sredstev dalje.
11. člen 
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za izgradnjo rastlinske čistilne naprave.
KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
S tem pravilnikom preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 19/13).
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2020-1
Borovnica, dne 2. julija 2020
 
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela 

AAA Zlata odličnost