Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019

Kazalo

9. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj, stran 22.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 45/94, 8/96, 18/98 in 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07), 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10, 14/14 in 9/15), 16. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/06), 73. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16), 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15 in 55/15), 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17), 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/10, 38/12, 57/14 in 33/15) in 73. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/17) so
Mestni svet Mestne občine Ptuj na 42. redni seji dne 23. 7. 2018,
Občinski svet Občine Destrnik na 6. izredni seji dne 14. 11. 2018,
Občinski svet Občine Gorišnica na 20. redni seji dne 11. 10. 2018,
Občinski svet Občine Kidričevo na 29. redni seji dne 27. 9. 2018,
Občinski svet Občine Majšperk na 36. redni seji dne 23. 8. 2018,
Občinski svet Občine Markovci na 8. izredni seji dne 11. 7. 2018,
Občinski svet Občine Videm na 31. redni seji dne 18. 9. 2018 in
Občinski svet Občine Žetale na 20. redni seji dne 17. 9. 2018,
sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj 
I. SPLOŠNA DOLOČILA 
1. člen
(uvodne določbe) 
(1) Javni lekarniški zavod Lekarne Ptuj (v nadaljnjem besedilu: zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarne Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 22/93), njegovo delovanje pa usklajeno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/05; Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 6/04, Glasilo Občine Videm »Naš glas«, št. 4/04 in Uradni listi RS, št. 100/04 – Občina Majšperk, 19/05 – Občina Žetale in 29/05 – Občina Kidričevo in Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 4/04) in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj (Uradni list RS, št. 72/09, 109/12 in 94/13).
(2) Občine ustanoviteljice zavoda so:
– Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
– Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik,
– Občina Gorišnica, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica,
– Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo,
– Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk,
– Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci,
– Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju in
– Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale.
(3) Ustanoviteljstvu zavoda so se kljub določbi sedmega odstavka točke III/3 Sporazuma o razdelitvi premoženja Občine Ptuj (Uradni list RS, št. 38/03 in 107/13) s sklepi občinskih svetov odpovedale občine Dornava, Hajdina, Juršinci, Podlehnik, Trnovska vas, Sv. Andraž v Slov. goricah in Zavrč.
(4) S tem odlokom občine ustanoviteljice po predhodnem mnenju Lekarniške zbornice Slovenije, št.: 1210/2018 z dne 6. 7. 2018 in s soglasjem Ministrstva za zdravje, št.: 1600-19/2018 z dne 7. 6. 2018, usklajujejo delovanje zavoda s predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(ustanovitev skupnega organa) 
S tem odlokom mestni svet in občinski sveti ustanoviteljic zavoda ustanovijo skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v zavodu, Svet ustanoviteljic Lekarn Ptuj (v nadaljevanju: svet ustanoviteljic).
4. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež zavoda,
– ustanovitvene deleže ustanoviteljic,
– organizacija zavoda in vsebina dela zavoda,
– dejavnost zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– obseg premoženja, ki se zagotavlja zavodu,
– določbe o obsegu premoženja, ki je zavodu dano v last ali upravljanje,
– določbe o ravnanju s premoženjem zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– medsebojne pravice in obveznosti med ustanoviteljicami in zavodom,
– določbe o odgovornosti ustanoviteljic do obveznosti zavoda,
– druge določbe v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti.
(2) S tem odlokom se določijo tudi:
– naloge sveta ustanoviteljic iz 3. člena tega odloka,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev,
– financiranje in delitev stroškov sveta ustanoviteljic.
II. STATUSNE DOLOČBE 
5. člen 
(ustanovitveni deleži) 
Ustanoviteljice imajo v zavodu naslednje ustanovitvene deleže, ki so izračunani po kriteriju števila prebivalcev po posameznih občinah ustanoviteljicah:
Zap. št.
Občina
Odstotek
1.
Mestna občina Ptuj
45,4
2.
Občina Destrnik
5,0
3.
Občina Gorišnica
7,8
4.
Občina Kidričevo
12,6
5.
Občina Majšperk
7,9
6.
Občina Markovci
7,9
7.
Občina Videm
10,9
8.
Občina Žetale
2,5
6. člen 
(ime, sedež in pravni status zavoda) 
Ime zavoda je Lekarne Ptuj. Sedež zavoda je Trstenjakova ulica 9, Ptuj. Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in s tem odlokom ter odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju pod številko Srg 3085/93.
7. člen 
(žig zavoda) 
Zavod ima in uporablja žig podolgovate oblike z logotipom v obliki stiliziranega križa, ob katerem je z velikimi črkami zapisano ime zavoda Lekarne Ptuj ter z majhnimi črkami še naslov. Organizacijske enote uporabljajo žig enake oblike, le da je pod imenom zavoda zapisano še ime organizacijske enote. V pravnem prometu nastopa lekarna samo z žigom zavoda.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA IN VSEBINA DELA ZAVODA 
8. člen
(organizacijske enote zavoda) 
(1) Organizacijske enote zavoda so:
– Lekarna Ptuj, Trstenjakova ulica 9, Ptuj,
– Lekarna Kidričevo, Mladinska ulica 10, Kidričevo,
– Lekarna Majšperk, Breg 6 b, Majšperk,
– Lekarna Breg, Zadružni trg 12 c, Ptuj,
– Lekarna Gorišnica, Gorišnica 60 a, Gorišnica,
– Lekarna Budina-Brstje, Ormoška cesta 15, Ptuj,
– Lekarniška podružnica Videm pri Ptuju, Videm pri Ptuju 51, Videm pri Ptuju,
– Lekarniška podružnica Destrnik, Destrnik 9, Destrnik,
– Priročna zaloga zdravil v Splošni ambulanti Žetale, Žetale 1, Žetale,
– Uprava zavoda, Trstenjakova ulica 9, Ptuj.
(2) Spremembe organizacijskih enot zavoda predlaga svet zavoda v soglasju s svetom ustanoviteljic.
Spremembe se natančno opredelijo v statutu.
(3) Zavod lahko organizira spletno lekarno.
9. člen 
(območje opravljanja lekarniške dejavnosti zavoda) 
Posamezna lekarna opravlja lekarniško dejavnost za območje, katero opredeli mreža javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti. Zavod lahko ustanovi nove lekarne in lekarniške podružnice ter organizira priročne zaloge zdravil v skladu z mrežo lekarniške dejavnosti na primarni ravni po predhodnem mnenju pristojne zbornice, s soglasjem ministrstva in v soglasju z občinami ustanoviteljicami.
10. člen 
(nadzor dela zavoda) 
(1) Nadzor nad zakonitostjo, delovanjem in izvrševanjem dela zavoda določa zakon in ta odlok.
(2) Svet zavoda izvaja nadzor nad zakonitostjo dela in poslovanjem zavoda.
(3) Svet ustanoviteljic izvaja nadzor nad finančnim in ostalim poslovanjem zavoda.
(4) V okviru tega nadzora člani pristojnega organa iz prejšnjega odstavka spremljajo in ocenjujejo poslovanje zavoda.
IV. DEJAVNOST ZAVODA 
11. člen
(lekarniška dejavnost) 
Zavod je ustanovljen za opravljanje lekarniške dejavnosti, ki je v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti javna zdravstvena služba, katere izvajanje je v javnem interesu, in za opravljanje drugih dejavnosti, ki jih lahko v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti opravljajo lekarne.
12. člen 
(obseg lekarniške dejavnosti) 
(1) Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno zdravstveno službo, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov in vključuje:
– izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta,
– izdaja živil za posebne zdravstvene namene,
– farmacevtsko obravnavo pacienta,
– dejavnosti farmacevta svetovalca,
– farmacevtsko intervencijo,
– storitve telefarmacije,
– pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini (v nadaljnjem besedilu: magistralna zdravila),
– pripravo izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– izdelovanje galenskih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini (v nadaljnjem besedilu: galenska zdravila),
– radiofarmacevtsko lekarniško dejavnost,
– preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih in galenskih zdravil,
– preverjanje kakovosti galenskih zdravil,
– spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje,
– prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili,
– drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo.
(2) Poleg javne zdravstvene službe lahko zavod opravlja tudi naslednje dejavnosti:
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– izdelovanje galenskih izdelkov,
– pripravo magistralnih homeopatskih zdravil,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
– pedagoško-izobraževalno dejavnost,
– znanstvenoraziskovalno dejavnost,
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov na dom pacientov, k izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k drugim pravnim in fizičnim osebam,
– druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
(3) Zavod ima status učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka za strokovni kader za vsestopnje izobrazbe farmacevtske smeri pod vodstvom usposobljenih mentorjev.
(4) Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki dopolnjujejo lekarniško dejavnost in so v skladu z določili Zakona o lekarniški dejavnosti in ostalih področnih zakonov:
– zdravstveno-vzgojno izobraževalno dejavnost,
– mentorstvo,
– informativno dejavnost.
(5) Glavna dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:
47.730 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki.
(6) Dejavnosti, ki jih zavod opravlja so po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščeni v:
20.420
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
21.100
Proizvodnja farmacevtskih surovin
21.200 
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
47.110 
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.730 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
47.740 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.789 
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.910 
Trgovina na drobno po pošti ali internetu
55.201 
Počitniški domovi in letovišča
68.200 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
72.190 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
85.600 
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
86.909 
Druge zdravstvene dejavnosti
(7) Poleg dejavnosti iz prejšnjih odstavkov tega člena opravlja zavod tudi druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
V. ORGANI ZAVODA 
13. člen
(organi zavoda) 
(1) Organi zavoda so:
– direktor zavoda,
– svet zavoda in
– strokovni svet.
(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
14. člen 
(direktor zavoda) 
(1) Direktor zavoda organizira in vodi delo in poslovanje ter strokovno delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda s predhodnim soglasjem občin ustanoviteljic. Svet zavoda izvede postopek javnega razpisa in opravi izbirni postopek. Za direktorja je lahko imenovan magister farmacije, ki izpolnjuje z zakonom in statutom predpisane pogoje. Mandat direktorja traja pet let in je po preteku lahko ponovno imenovan. Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
15. člen 
(nadomeščanje direktorja zavoda) 
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga s pisnim pooblastilom pooblasti direktor. Pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vse pristojnosti določene v pooblastilu direktorja.
16. člen 
(naloge direktorja zavoda) 
(1) Direktor zavoda:
– organizira delo in poslovanje zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela s finančnim načrtom,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akte o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav in odprodaje osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– pripravi letno poročilo in
– druge naloge, določene z zakonom, ustanovitvenim aktom in statutom.
(2) K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, sedme in osme alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
(3) Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah v zvezi s strokovnim delom obveščati strokovni svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in za napredek strokovnega dela.
(4) Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega področja.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(6) Pri izvrševanju svoje funkcije ima direktor v delovnem procesu pravico in dolžnost določati in odrejati dela in naloge posameznim delavcem ali skupini delavcev za izvršitev določenih zadev v skladu z določbami splošnih aktov zavoda.
(7) V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potreben sklep sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno soglasje občin ustanoviteljic.
17. člen 
(mandat direktorja zavoda) 
(1) Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda izvaja svet zavoda.
18. člen 
(vršilec dolžnosti direktorja zavoda) 
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto. Za vršilca dolžnosti direktorja veljajo pogoji, ki se zahtevajo za direktorja.
19. člen 
(svet zavoda) 
Svet zavoda nadzoruje in upravlja zavod in ima naslednje naloge:
– sprejema statut,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda z vidika letnega in strateškega načrta,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda,
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela s finančnim načrtom, k aktom o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela, h kadrovskemu načrtu, načrtu nabav,
– sprejema sklepe k pogodbam o investicijah, katerih vrednosti so višje od naročil male vrednosti po zakonu o javnih naročilih in so določene v zakonu o izvrševanju proračuna,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost,
– potrjuje letno poročilo zavoda,
– ustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti,
– predlaga ustanovitev oziroma ukinitev lekarn, podružnic lekarn in priročnih zalog zdravil,
– obravnava ugotovitve nadzornih organov,
– zagotavlja varstvo pravic delavcev in
– opravlja ostale naloge v skladu z določili zakona, tega odloka in statuta.
20. člen 
(člani sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda šteje devet (9) članov, ki ga sestavljajo:
– štirje (4) predstavniki občin ustanoviteljic,
– trije (3) predstavniki zaposlenih v zavodu,
– en (1) predstavnik pacientov in
– en (1) predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS).
(2) Predstavnike občin ustanoviteljic imenujejo občinski sveti. Mestna občina Ptuj imenuje dva (2) predstavnika, ostale občine ustanoviteljice pa preostala predstavnika, katerih imenovanje predlaga svet ustanoviteljic.
(3) Predstavnika zaposlenih izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
(4) Predstavnika pacientov občine ustanoviteljice imenujejo na podlagi izvedenega javnega poziva, ki ga izvede svet ustanoviteljic. Predstavnik pacientov je lahko polnoletna oseba, ki ima stalno prebivališče na območju občin ustanoviteljic zavoda, po kriterijih določenih v javnem razpisu.
(5) Predstavnika ZZZS imenuje pristojni organ Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Maribor.
(6) Svet zavoda na konstitutivni seji izmed članov izvoli predsednika in podpredsednika sveta.
(7) Mandat članov sveta zavoda traja pet (5) let, z možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo.
(8) Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
21. člen 
(strokovni svet) 
(1) Zavod ima strokovni svet, ki ga imenuje svet zavoda na predlog direktorja zavoda.
(2) Strokovni svet zavoda obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih. Sestavljajo ga direktor kot predsednik in dva člana, ki ju izmed zaposlenih magistrov farmacije imenuje direktor. Mandat članov strokovnega sveta zavoda je vezan na mandat direktorja.
(3) Sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta določa statut zavoda.
(4) Strokovni svet pri svojem delu smiselno uporablja poslovnik za delo sveta zavoda.
VI. SKUPNE DOLOČBE ZA SVET ZAVODA IN STROKOVNI SVET 
22. člen
(skupne določbe) 
(1) Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda in strokovnega sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.
(2) Svetu zavoda in strokovnemu svetu prične teči mandat z dnem konstituiranja.
VII. KNJIGOVODSTVO IN FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA 
23. člen
(vodenje knjigovodstva in knjigovodskih evidenc) 
(1) Zavod vodi knjigovodstvo in knjigovodske evidence po načelih in pravilih, ki jih določa zakon.
(2) Za pravilno in zakonito vodenje knjigovodstva in knjigovodskih evidenc odgovarjata računovodja in direktor zavoda.
VIII. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA 
24. člen
(sredstva v upravljanju zavoda) 
(1) Kot pravni naslednik javnega zavoda Lekarne Ptuj, ustanovljenega z odlokom Skupščine Občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 22/93), javnega zavoda Lekarne Ptuj, ustanovljenega z odlokom občin Destrnik, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Žetale in Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/05; Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 6/04, Glasilo Občine Videm »Naš glas«, št. 4/04 in Uradni listi RS, št. 100/04 – Občina Majšperk, 19/05 – Občina Žetale in 29/05 – Občina Kidričevo in Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 4/04) in javnega zavoda ustanovljenega z odlokom občin Destrnik, Kidričevo, Majšperk, Videm, Žetale in Mestne občine Ptuj (Uradni list RS, št. 72/09, 109/12 in 97/13)zavod nadaljuje delo s sredstvi, ki jih že ima v upravljanju.
(2) Zavod ima v upravljanju premičnine in nepremičnine, katerih lastnice so občine ustanoviteljice, s katerimi zavod upravlja samostojno in za kar sklene zavod z ustanoviteljicami ustrezno pogodbo o predaji v upravljanje.
(3) Nepremičnine v upravljanju zavoda so:
– zemljišče in prostori Lekarne Ptuj posamezni del 13, v stavbi 74, k.o. 400 – Ptuj, (ID znak: 400-74-13), ki je lastnina Mestne občine Ptuj,
– zemljišče in prostori Lekarne Majšperk na parc. št. 258/47, k.o. 442 – Skrblje, ki je lastnina Občine Majšperk,
– zemljišče in prostori Lekarniške podružnice Destrnik posamezni del 2, v stavbi 19, k.o. 363 – Destrnik (ID znak: 363-19-2), ki je lastnina Občine Destrnik,
– posamezni del št. 2, v stavbi 849, k.o. 863 – Šentilj pod Turjakom (ID znak: 863-849-2),
– enosobno stanovanje tip A na lokaciji 126 z oznako številka 126108 (parc. št. 565, 553/19, 564/3, 479/120, 553/21, 560/9, 529 in 563, vse k.o. Vodnjan, Republika Hrvaška).
(4) Zavod samostojno razpolaga in upravlja s premičnim premoženjem.
(5) Zavod ne more razpolagati z nepremičnim premoženjem ali ga obremeniti brez soglasja občine ustanoviteljice, ki je lastnica nepremičnine.
(6) Zavod lahko pridobiva v last nove nepremičnine, ki so potrebne za izvajanje njegove dejavnosti, le s soglasjem ustanoviteljic.
25. člen 
(delitev premoženja ustanoviteljic) 
Premoženje zavoda se deli po ustanovitvenih deležih, ki so določeni v 5. členu tega odloka.
IX. VIRI, POGOJI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
26. člen
(sredstva za delo zavoda) 
(1) Zavod pridobiva sredstva za delo oziroma za izvajanje dejavnosti:
– s plačili za opravljeno delo v okviru lekarniške dejavnosti na podlagi pogodbe z izvajalci zdravstvenih zavarovanj,
– s plačili iz proračunskih sredstev,
– z izvajanjem lekarniške dejavnosti in drugih dejavnosti, ki so financirane iz zasebnih sredstev,
– iz sredstev ustanovitelja oziroma iz namenskih sredstev za izvajanje in razvoj lekarniške dejavnosti,
– z donacijami in darili,
– iz drugih virov, doseženih na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.
(2) Zavod mora sredstva, ki jih zagotavljajo občine ustanoviteljice, uporabljati za namene, določene v proračunih.
27. člen 
(opredelitev dohodkov) 
Dohodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju javne službe, in dohodki, ki jih zavod doseže z opravljanjem dejavnosti na trgu, so opredeljeni z vsakokrat veljavno zakonodajo.
28. člen 
(presežek prihodkov in primanjkljaj sredstev) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga ustvari zavod, se nameni za:
– solventno in likvidno poslovanje zavoda,
– investicije v prostore in opremo zavoda,
– razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev.
(2) Svet zavoda predlaga občinam ustanoviteljicam, da se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda iz zasebnih sredstev vrne občinam ustanoviteljicam, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje zavoda. Ta sredstva smejo občine ustanoviteljice uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
(3) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda s soglasjem sveta ustanoviteljic.
(4) Občine ustanoviteljice zavoda ne odgovarjajo za primanjkljaj zavoda.
(5) O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo občine ustanoviteljice na predlog sveta zavoda.
X. NASTOPANJE V PRAVNEM PROMETU 
29. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda) 
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi, razen z nepremičnim premoženjem, za kar si mora pridobiti soglasje ustanoviteljic.
XI. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI 
30. člen
(poslovna tajnost) 
Za poslovno tajnost štejejo podatki in listine, katerih nepooblaščena objava ali posredovanje bi škodovala interesom ali ugledu zavoda. Navedbo listin in podatkov, ki se štejejo za poslovno tajnost, opredeljuje statut.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
31. člen
(statut in drugi splošni akti zavoda) 
(1) Zavod ima naslednje splošne akte:
– statut zavoda,
– akt o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest,
– akt o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah s področja materialno finančnega poslovanja in
– druge splošne akte.
(2) Pred sprejemom splošnega akta zavoda, za katerega je potrebno predhodno soglasje sindikatov in ki posega na področje pravic delavcev in njihovega ekonomsko socialnega položaja, se organizira razprava, na kateri lahko delavci ali sindikat dajejo pripombe, stališča in mnenja ali predlagajo spremembe oziroma dopolnitve določb splošnih aktov. Razprava se lahko izvede tudi preko omrežja za izmenjavo notranjih informacij zavoda (intranetu), ki jo pripravi, vodi in objavi zavod.
(3) Ob odločitvi za sprejem posameznega splošnega akta svet zavoda oziroma direktor določi način in roke za pripravo delovnega besedila osnutka oziroma predloga splošnega akta, določi strokovni organ ali delavca, ki vodi razpravo in zbira pripombe ter daje mnenja o določilih delovnega besedila, osnutka oziroma predloga splošnega akta ter določi potek sprejemanja.
XIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICAMI IN ZAVODOM 
32. člen
(medsebojne pravice in obveznosti) 
(1) Zavod:
– poroča občinam ustanoviteljicam vsaj enkrat letno o svojem poslovanju,
– pripravlja in oblikuje razvojne načrte,
– sodeluje pri ukrepih občin ustanoviteljic za napredek zdravstvenega varstva prebivalcev,
– zagotavlja občinam ustanoviteljicam ustrezne podatke v skladu z zakonodajo.
(2) Občine ustanoviteljice:
– v skladu s planom sodelujejo pri zagotavljanju mreže javne lekarniške službe,
– vključujejo zavod v oblikovanje politike zdravstvenega varstva,
– usklajujejo programe zdravstvenega varstva in spremljajo njegovo izvajanje ter sprejemajo druge ukrepe za izboljšanje stanja na področju zdravstvenega varstva,
– imenujejo in razrešujejo predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
– v nujnih primerih, ko je ogroženo nemoteno izvajanje lekarniške dejavnosti, imajo pravico zahtevati sklic sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi,
– sprejmejo akt o ustanovitvi javnega zavoda,
– dajejo soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– odločajo o presežku prihodkov nad odhodki v skladu s petim odstavkom 38. člena Zakona o lekarniški dejavnosti,
– dajejo soglasje k razpolaganju z nepremičnim premoženjem javnega zavoda.
(3) Druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso opredeljene s tem odlokom, se uredijo v statutu.
33. člen 
(1) Občine ustanoviteljice so dolžne zavodu zagotoviti sredstva za njegov razvoj oziroma razširjeno reprodukcijo in investicijska vlaganja v okviru dogovorjene mreže javne lekarniške dejavnosti na svojem območju.
(2) Za investicijska vlaganja in razvoj dejavnosti skupnega pomena se občine ustanoviteljice o deležih dogovorijo ob vsakokratnih vlaganjih (v skladu s pogodbo iz 36. člena tega odloka).
34. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje) 
Občine ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje.
35. člen 
(rok za izdajo soglasja ustanoviteljic) 
V primeru, da mora zavod pridobiti soglasje občin ustanoviteljic, so le-te dolžne o izdaji soglasja odločiti v 60 dneh od prejema zahtevka. Če tega v postavljenem roku ne sporočijo, se šteje, da je soglasje dano.
XIV. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC 
36. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 
Medsebojne pravice in obveznosti občin ustanoviteljic se uredijo s pogodbo in v skladu z določili zakonov s področja zdravstvene in lekarniške dejavnosti. Občine ustanoviteljice pooblaščajo za podpis pogodbe svoje župane.
XV. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC 
37. člen
(ime in sedež skupnega organa) 
(1) Ime skupnega organa iz 3. člena tega odloka je Svet ustanoviteljic Lekarn Ptuj.
(2) Sedež sveta ustanoviteljic je na Ptuju, Mestni trg 1.
(3) Strokovne naloge za svet ustanoviteljic opravljata Občinska uprava Mestne občine Ptuj in uprava Lekarn Ptuj.
38. člen 
(namen ustanovitve sveta ustanoviteljic) 
Svet ustanoviteljic se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do zavoda, razen tistih katerih izvrševanje je pridržano občinskim svetom ustanoviteljic, in za usklajevanje odločitev občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi z zavodom.
39. člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 
(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v zavodu ima svet ustanoviteljic naslednje pristojnosti:
– odloča o predlogu sveta zavoda glede presežka prihodkov nad odhodki zavoda iz zasebnih sredstev v skladu s petim odstavkom 38. člena Zakona o lekarniški dejavnosti,
– odloča o pridobivanju novih nepremičnin v last zavoda, ki so potrebne za izvajanje dejavnosti zavoda, in odtujitvi teh nepremičnin,
– daje soglasje k razpolaganju z nepremičnim premoženjem zavoda,
– daje soglasje k ustanovitvi oziroma ukinitvi lekarn, podružnic lekarn in priročnih zalog zdravil,
– daje soglasje k najemanju posojil,
– imenuje in razrešuje predstavnika pacientov v svetu zavoda,
– potrjuje letni načrt investicij in investicijskega vzdrževanja,
– zahteva pisno poročilo o izvajanju aktov in pogodb zavoda,
– zahteva podatke o izvajanju lekarniške dejavnosti, podatke o poslovanju zavoda in o poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so nujno potrebni za izvrševanje funkcije občin ustanoviteljic,
– pregleduje dokumentacijo zavoda,
– ugotavlja skladnost izvedenega plana dela in finančnega plana,
– ugotavlja smotrnost uporabe sredstev za doseganje namena in ciljev, določenih v pogodbi ali drugih aktih zavoda,
– predlaga predstavnike občin ustanoviteljic v svet zavoda in njihovo razrešitev,
– izvaja javni poziv za izbiro predstavnika pacientov v svet zavoda.
(2) Svet ustanoviteljic po potrebi usklajuje odločitve občinskih svetov ustanoviteljic v zvezi:
– s statusnimi spremembami ali prenehanjem zavoda,
– s spremembo ali razširitvijo dejavnosti zavoda,
– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
40. člen 
(način izvrševanja nalog) 
Svet ustanoviteljic izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
41. člen 
(sestava in delo sveta ustanoviteljic) 
(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani občin ustanoviteljic. Predsednik sveta je vsakokratni župan Mestne občine Ptuj.
(2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči sveta ustanoviteljic. Seje so lahko tudi korespondenčne. Vsaka članica sveta ustanoviteljic ima toliko glasov, kolikor ima občina ustanoviteljica, ki jo član zastopa, ustanovitvenih deležev, ki so določeni v 5. členu tega odloka.
(3) Svet ustanoviteljic pri svojem delu smiselno uporablja poslovnik za delo sveta zavoda.
42. člen 
(način sprejemanja odločitev) 
(1) Svet ustanoviteljic veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov.
(2) Svet ustanoviteljic sprejema odločitve z večino ustanovitvenih deležev, pri čemer morajo za odločitev glasovati najmanj štirje člani sveta ustanoviteljic.
43. člen 
(poročanje sveta ustanoviteljev o svojem delu) 
(1) Svet ustanoviteljic najmanj enkrat letno poroča mestnemu oziroma občinskim svetom o svojem delu.
(2) Mestni oziroma občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti sveta ustanoviteljic in zavzamejo do njih svoje stališče.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti sveta ustanoviteljev pred posameznim občinskim svetom predstavlja svet ustanoviteljic tisti njen član, ki je predstavnik posamezne občine ustanoviteljice v svetu ustanoviteljic.
44. člen 
(sredstva za delo sveta ustanoviteljic) 
(1) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo sveta ustanoviteljic v višini sorazmernega odstotnega deleža svojih glasov v razmerju do celotnega števila glasov.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
45. člen
(1) Direktor, svet zavoda in strokovni svet nadaljujejo s svojim delom do izteka mandata, če so že imenovani.
(2) Zavod mora uskladiti delovanje sveta zavoda v skladu z veljavno zakonodajo, najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
46. člen 
(1) Zavod mora uskladiti svojo organiziranost zavoda ter priglasiti spremembe vpisa v sodni register najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Zavod mora uskladiti statut s tem odlokom, najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
47. člen 
Zavod organizira spletno lekarno po pridobitvi dovoljenja za izdajo zdravil preko medmrežja v skladu z zakonom, ki ureja zdravila, in Pravilnikom o izdaji zdravil preko medmrežja.
48. člen 
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj (Uradni list RS, št. 72/09, 109/12 in 94/13).
49. člen 
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic ter naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2017
Ptuj, dne 23. julija 2018
Župan 
Mestne občine Ptuj 
Miran Senčar l.r.
Št. 900-10/2018-6IZ-4
Destrnik, dne 14. novembra 2018
Župan 
Občine Destrnik 
Vladimir Vindiš l.r.
Št. 900-20/2018
Gorišnica, dne 11. oktobra 2018
Župan 
Občine Gorišnica 
Jožef Kokot l.r.
Št. 007-15/2017
Kidričevo, dne 27. septembra 2018
Župan 
Občine Kidričevo 
Anton Leskovar l.r.
Št. 0320-1/2013-16
Majšperk, dne 23. avgusta 2018
Županja 
Občine Majšperk 
dr. Darinka Fakin l.r.
Št. 007-0003/2018
Markovci, dne 11. julija 2018
Župan 
Občine Markovci 
Milan Gabrovec l.r.
Št. 032-4/2014-19
Videm, dne 18. septembra 2018
Župan 
Občine Videm 
Friderik Bračič l.r.
Št. 032-0020/2015-5
Žetale, dne 17. septembra 2018
Župan 
Občine Žetale 
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost