Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

726. Odlok o turistični taksi v Občini Črenšovci, stran 1543.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10 in 62/16)je Občinski svet Občine Črenšovci na 4. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o turistični taksi v Občini Črenšovci 
I. SPLOČNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ureja plačilo turistične takse v Občini Črenšovci, način poročanja o zbrani turistični taksi in nadzor nad njenim pobiranjem in odvajanjem. Za izvajanja tega odloka je pristojna občinska uprava. Turistično območje predstavlja celotno območje Občine Črenšovci.
2. člen 
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero se zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO 
3. člen 
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanje v nastanitvenem objektu.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen, če Zakon o spodbujanju turizma ne določa drugače.
III. VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE IN OPROSTITVE 
4. člen 
(višina turistične takse) 
Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 0,80 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 eurov, skupna višina obeh znaša 1,00 eura na osebo na dan.
V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,40 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,10 eurov, skupna višina obeh taks znaša 0,50 euro na osebo na dan.
Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svoji spletni strani, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.
5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove in verske ter druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
IV. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
6. člen 
Pravne osebe javnega prava in zasebnega prava, samostojni podjetniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo storitev za prenočevanje.
V. EVIDENCA OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE 
7. člen 
Pravne osebe javnega prava in zasebnega prava, samostojni podjetniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi.
Če je turist oproščen plačila ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve v evidenci – poročilu.
VI. ROK ZA NAKAZOVANJE TURISTIČNE TAKSE, MESEČNO POROČILO 
8. člen 
Osebe iz 6. člena tega odloka morajo nakazovati pobrano turistično takso do 25. v mesecu za pretekli mesec posebej na podračun Občine Črenšovci: TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA – Občina Črenšovci št.: SI56 0121 5845 0000 018.
Osebe iz 6. člena tega odloka so dolžne v roku, ki ga določa prejšnji odstavek predložiti Občini Črenšovci in finančnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število nočitev in znesek turistične in promocijske takse (poročilo je priloga tega pravilnika).
VII. NADZOR IN KAZENSKE ODLOČBE 
9. člena 
Nadzor nad pobiranjem, odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc ter izterjavo opravlja FURS, Finančni urad Muska Sobota. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski inšpektorski organ v okviru svojih pristojnosti.
10. člen 
Z globo 600,00 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če ne:
– pobira turistične takse po 6. členu tega odloka,
– vodi evidence v skladu s 7. členom tega odloka,
– nakazuje pobrane turistične takse po 8. členu tega odloka.
Z globo 125,00 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 300,00 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odloka samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema turiste za prenočevanje.
Z globo 85,00 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odloka sobodajalec in kmet, ki sprejema turiste za prenočevanje.
11. člen 
Zbrana turistična taksa je prihodek Občine Črenšovci in se uporablja namensko za izvajanje razvoja turistične dejavnosti v Občini Črenšovci.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-04/2019-40
Črenšovci, dne 7. marca 2019
Županja 
Občine Črenšovci 
Vera Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost