Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019

Kazalo

622. Soglasje k določitvi nove cene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2019 v Občini Beltinci, stran 1342.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 22/16 – UPB1 in 56/17) je Občinski svet Občine Beltinci na 3. redni seji dne 28. 2. 2019 sprejel
S O G L A S J E 
k določitvi nove cene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2019 v Občini Beltinci 
1. člen
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da bo ekonomska cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, ki jo začasno na območju Občine Beltinci izvaja Dom starejših Rakičan od 1. 2. 2019 naprej znašala:
Cena 1. 2. 2019 
EUR/efekt. uro 
(od ponedeljka do sobote)
Cena 1. 2. 2019 
EUR/efekt. uro 
(nedelja, praznik)
1. Ekonomska cena PND
17,84
19,64
2. Subvencija občine (strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora) 100 % 
2,25
2,25
3. cena neposredne socialne oskrbe (1–2)
15,59
17,39
4. subvencija iz proračuna države (javna dela)
0,00
0,00
5. Subvencija občine za neposredno socialno oskrbo (50 %)
7,80
8,70
6. Prispevek uporabnika za neposredno oskrbo 
7,79
8,69
V ekonomsko ceno socialne storitve Pomoč družini na domu so vključeni stroški storitve pomoč družini na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 15,59 EUR/efektivno uro od ponedeljka do sobote oziroma 17,39 EUR/efektivno uro ob nedeljah in praznikih (dela prostih dnevih) ter stroški strokovnega vodenja v višini 2,25 EUR/efektivno uro – v obeh terminih.
2. člen 
Kot osnova za plačilo cene storitve Pomoč družini na domu do uporabnikov storitve se določi cena v višini 7,79 EUR/efektivno uro – od ponedeljka do sobote oziroma 8,69 EUR/efektivno uro – ob nedeljah in praznikih (50 % cene storitve neposredne oskrbe).
Razliko do polne cene storitve Pomoč družini na domu 17,84 EUR/efektivno uro – od ponedeljka do sobote oziroma 19,64 EUR/efektivno uro – ob nedeljah in praznikih,priznava Občina Beltinci kot subvencijo v višini 7,80 EUR/efektivno uro – od ponedeljka do sobote oziroma v višini 8,70 EUR/efektivno uro – ob nedeljah in praznikih, in sicer za neposredno socialno oskrbo, kar predstavlja 50 % subvencionirane cene storitve do uporabnika in v višini 2,25 EUR/efektivno uro, kar je 100 % subvencija za stroške vodenja. Subvenciji se bosta pokrivali iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.
Z ozirom na to, ker v danem primeru za leto 2019 ni predvideno – zajeto tudi subvencioniranje neposredne socialne oskrbe s strani Republike Slovenije znaša cena storitve te neposredne oskrbe za uporabnika 7,79 EUR/efektivno uro od ponedeljka do sobote oziroma 8,69 EUR/efektivno uro ob nedeljah in praznikih.
3. člen 
Izvajalcu Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za izvajanje storitve Pomoč družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe oziroma aneksa in izdanih računov.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega novega soglasja k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, se preneha uporabljati Soglasje Občinskega sveta Občine Beltinci št. 032-1/2018-30/326/VI z dne 22. 2. 2018 k ceni omenjene storitve.
Št. 032-1/2019-3/17/VII
Beltinci, dne 28. februarja 2019
Župan 
Občine Beltinci 
Marko Virag l.r.

AAA Zlata odličnost