Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019

Kazalo

451. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2019, stran 964.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2017) je Občinski svet Občine Bled na 2. redni seji dne 19. 2. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Bled za leto 2019 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Bled (v nadaljnjem besedilu: občina) za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. SPLOŠNI IN POSEBNI DEL PRORAČUNA TER NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
2. člen 
(splošni del proračuna) 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štirimestnih kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS (I. SPLOŠNI DEL)
Proračun 2019 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
14.286.975,47
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.807.635,74
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
8.855.454,00
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
4.513.421,00
7000
Dohodnina
4.513.421,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.979.032,00
7030
Davki na nepremičnine
1.486.010,00
7031
Davki na premičnine
2.510,00
7032
Davki na dediščine in darila
60.502,00
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
430.010,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
2.363.001,00
7044
Davki na posebne storitve
3.001,00
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
2.360.000,00
706
DRUGI DAVKI
0,00
7060
Drugi davki in prispevki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.952.181,74
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
847.569,74
7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
44.132,50
7102
Prihodki od obresti
0,00
7103
Prihodki od premoženja
803.437,24
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
152.000,00
7111
Upravne takse in pristojbine
152.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
431.000,00
7120
Globe in druge denarne kazni
431.000,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
667.000,00
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
667.000,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.854.612,00
7141
Drugi nedavčni prihodki
1.854.612,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
736.578,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
6.578,00
7202
Prihodki od prodaje opreme
20,00
7203
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
6.558,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
730.000,00
7220
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
80.000,00
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
650.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
742.761,73
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
742.761,73
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
456.707,16
7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
256.054,57
7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov
30.000,00
7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij
0,00
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
7413
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.532.387,64
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.509.936,03
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
988.060,99
4000
Plače in dodatki
801.102,69
4001
Regres za letni dopust
34.229,54
4002
Povračila in nadomestila
73.240,00
4003
Sredstva za delovno uspešnost
20.000,00
4004
Sredstva za nadurno delo
59.000,00
4009
Drugi izdatki zaposlenim
488,76
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
152.690,57
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
70.803,34
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
64.767,73
4012
Prispevek za zaposlovanje
927,81
4013
Prispevek za starševsko varstvo
1.143,60
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
15.048,09
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.155.672,47
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
413.603,42
4021
Posebni material in storitve
61.695,00
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
182.350,00
4023
Prevozni stroški in storitve
147.000,00
4024
Izdatki za službena potovanja
12.995,52
4025
Tekoče vzdrževanje
1.847.691,42
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
75.101,00
4027
Kazni in odškodnine
1.000,00
4029
Drugi operativni odhodki
414.236,11
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
39.712,00
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
39.712,00
409
REZERVE
173.800,00
4090
Splošna proračunska rezervacija
100.000,00
4091
Proračunska rezerva
70.000,00
4093
Sredstva za posebne namene
3.800,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.760.049,53
410
SUBVENCIJE
25.000,00
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
25.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.385.407,04
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
20.000,00
4112
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
8.000,00
4119
Drugi transferi posameznikom
1.357.407,04
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
427.896,00
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
427.896,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.921.746,49
4130
Tekoči transferi občinam
600,00
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
45.000,00
4132
Tekoči transferi v javne sklade
2.265,00
4133
Tekoči transferi v javne zavode
1.846.903,64
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
26.977,85
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.959.302,08
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.959.302,08
4200
Nakup zgradb in prostorov
2.806,00
4201
Nakup prevoznih sredstev
119.196,70
4202
Nakup opreme
286.106,00
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
79.300,00
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.526.184,44
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
2.839.234,89
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
598.149,48
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
508.324,57
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
303.100,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
152.900,00
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
152.900,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
150.200,00
4320
Investicijski transferi občinam
0,00
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
150.200,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–245.412,17
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
5.000,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
5.000,00
7500
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
5.000,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0,00
4410
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
5.000,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
5003
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
0,00
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
315.444,02
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
315.444,02
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
296.000,00
5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
19.444,02
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–555.856,19
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–315.444,02
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
245.412,17
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
555.856,19
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
(1) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(2) Načrt razvojnih programov predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta.
(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in štirimestnih kontov ter načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bled.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
4. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
5. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
(1) Poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, so namenski tudi naslednji prihodki:
1. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu;
2. turistična taksa, ki se uporabi za sofinanciranje dejavnosti lokalne turistične organizacije in druge namene na področju turizma;
3. koncesijska dajatev od iger na srečo, ki se uporabi za urejanja kraja in druge namene na področju turizma;
4. parkirnine in globe za prekrške, ki se uporabijo za urejanje prometa in parkirišč;
5. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za izboljšanje sistemov za odvajanje odpadnih voda;
6. okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za urejanje zbirnih centrov in odlagališč odpadkov;
7. požarna taksa, ki se uporabi za sofinanciranje dejavnosti sistema za zaščito in reševanje;
8. nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki se uporabi za uresničevanje načrta razvojnih programov;
9. komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
10. komunalni prispevek za kanalizacijo (priključnina), ki se uporabi za gradnjo in investicijske izboljšave na kanalizacijskem sistemu;
11. sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju, ki se uporabijo za izvajanje programov stanovanjske politike;
12. pristojbina in sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih cest;
13. sredstva, zbrana za pokrivanje stroškov kanalščine in čiščenja odpadnih voda;
14. prejemki iz državnega proračuna za določene namene;
15. najemnine od oddaje gospodarske javne infrastrukture v najem;
16. povračila za delovanje MIR;
17. drugi prihodki, ki imajo določeno namensko uporabo z drugimi predpisi.
(2) Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se sorazmerno povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.
(3) Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se izvajajo na ravni proračunske postavke – konto.
(3) O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov na predlog pristojnega organa občinske uprave za občinski svet, nadzorni odbor, župana, občinsko upravo, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki odloča župan brez omejitev.
(4) O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta brez omejitev.
(5) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti odloča župan brez omejitev.
(6) V obseg prerazporeditev ne štejejo:
– prerazporeditve med konti v okviru proračunske postavke;
– prerazporeditve, potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji;
– razporeditve iz splošne proračunske rezervacije (za nepredvidene namene);
– prerazporeditve, povezane z organizacijskimi spremembami proračunskih uporabnikov.
(7) Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji 39. člena ZJF.
(8) Župan s polletnim poročilom in v začetku leta za prehodno leto z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2020 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
(5) Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Občine Bled.
(6) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
(1) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
(2) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za več kot 20 % brez predhodne potrditve občinskega sveta v primeru arheoloških raziskav.
(3) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
(4) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen 
(proračunski skladi) 
(1) Proračunski sklad občine je proračunska rezerva (največ do 1,5 % prejemkov proračuna), oblikovana po ZJF, (za odpravljanje posledic po naravnih nesrečah) v višini 70.000,00 EUR za leto 2019.
(2) Na predlog pristojnega organa občinske uprave za javne finance odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem obvesti občinski svet.
10. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
(1) V proračunu se do višine določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju nepredvidenih odhodkov, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
(2) Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2,0 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnega organa občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan.
(4) Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2019 je določen v višini 100.000,00 EUR.
IV. POSEBNOSTI RAZPOLAGANJA S STVARNIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE 
11. člen 
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine.
12. člen 
(posebna pooblastila župana) 
(1) Župan lahko s sklepom izda soglasje za povečanje cene storitev pomoči na domu, ko izvajalec socialno varstvenih storitev vloži vlogo za soglasje k ceni v skladu s Pravilnikom za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.
(2) Župan s sklepom izda soglasje za spremembo cene programa Vrtca Bled, ko vrtec vloži predlog za spremembo cene programov, ki se spremenijo z rastjo cen življenjskih stroškov in z višino izhodiščne plače, določene s kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja.
(3) Župan s sklepom potrjuje investicijsko dokumentacijo za namene in v obsegu, določenimi v Načrtu razvojnih programov, pri čemer lahko sredstva odstopajo za največ 20 %. Župan mora v primeru odstopanj o tem obvestiti občinski svet, popravljen predlog pa vključiti v prvo naslednje sprejemanje proračuna občine ali njegovih sprememb.
13. člen 
(nakup stvarnega premoženja) 
Župan lahko samostojno odloča o nakupu s stvarnim premoženjem občine, če vrednost transakcije ne presega 10.000,00 EUR.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE TER JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
(1) Posebnosti zadolževanja občin ureja 85. in 86. člen ZJF ter 10.a in 10.e člen ZFO-1.
(2) Občina lahko izdaja skladno s 86. členom ZJF tudi poroštva.
(3) Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so, vendar največ do 5 % realiziranih prihodkov v letu, v katerem daje poroštvo.
(4) Župan lahko samostojno, do višine 50.000,00 EUR, odloča o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov.
(5) O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov nad vrednostjo 50.000,00 EUR odloča občinski svet.
(6) Poroštvene pogodbe lahko v imenu občine podpiše župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(začasno financiranje) 
V primeru potrebe po začasnem financiranju občine v letu 2020 se smiselno uporabljajo določila tega odloka in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 034-2/2019-5
Bled, dne 19. februarja 2019
Župan 
Občine Bled 
Janez Fajfar l.r.
PRILOGA:
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov ter ostale priloge so objavljene na spletni strani Občine Bled: http://www.e-bled.si/

AAA Zlata odličnost